Porezi, socijalna osiguranja, OIB

Za poslovanje u Republici Hrvatskoj dužni ste, ovisno o okolnostima, plaćati određene poreze, doprinose i ostala davanja.

Nakon registracije sjedišta (poslovnog nastana), a prije početka poslovanja tvrtke, odnosno 8 dana nakon početka poslovanja obrta, obvezni ste prijaviti svoj poslovni subjekt Poreznoj upravi. Trebate ponijeti Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar te za tvrtku i Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti izdanu.

Zahtjev za OIB, prijava poreza na dohodak i prijava poreza na dobit te svi obrasci za plaćanja podnose se lokalnom uredu Porezne uprave.

Omogućeno je ispunjavanje poreznih obveza i elektroničkim putem kroz e-usluge Porezne uprave, uz korištenje naprednog e-potpisa.

Tvrtke tj. trgovačka društva kao pravne osobe dužne su plaćati porez na dobit i porez na dodanu vrijednost (PDV). Prag za ulazak u sustav PDV-a je 300.000 HRK. Trgovačka društva koja zapošljavaju radnike, ili ako drugim fizičkim osobama isplaćuju primitke, obvezna su za njih obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose za obvezna osiguranja.

Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici su kao fizičke osobe dužni plaćati porez na dohodak i lokalni prirez. Moguće je prebaciti se na plaćanje poreza na dobit, umjesto poreza na dohodak. Plaćaju se još i doprinosi za obvezna osiguranja, porez na dodanu vrijednost (PDV) i ostali porezi.

Ako ste obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i poslujete gotovinom, obveznici ste i fiskalizacije.

Trgovačka društva mogu biti i obveznici županijskih i lokalnih poreza, poreza na promet nekretnina i posebnih poreza i trošarina.

 

OIB za strance

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske.

OIB se smatra poreznim brojem za potrebe oporezivanja.

OIB se određuje i dodjeljuje, među ostalim, stranim fizičkim i pravnim osobama kod kojih je nastao povod za praćenje.

Stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo te pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

Smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe:

 1. ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima pri Ministarstvu unutarnjih poslova – strana fizička osoba tada odlazi u MUP radi prijave boravka i određivanja i dodjeljivanje OIB-a
 1. ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Strana fizička i pravna osoba tada dolazi u nadležnu ispostavu Porezne uprave radi određivanja i dodjeljivanja OIB-a.

Primjerice povod za praćenje nastao je:

 • kada strana osoba postaje poreznim obveznikom prema posebnom propisu (obračun drugog dohotka, obračun poreza po odbitku i ostalo)
 • kada strana osoba postaje poreznim obveznikom jer stječe imovinu na koju se plaća porez i upisuje se u službenu evidenciju u kojoj se vodi vlasništvo te imovine (nekretnine – porez na promet nekretnina, upis u gruntovnicu, upis u evidenciju obveznika komunalne naknade, porez na kuće za odmor, automobili – porez na cestovna motorna vozila, upis u evidenciju vlasnika vozila u MUP-u i ostalo)
 • kada strana osoba upisuje stjecanje prava i obveza u službenu evidenciju, a da pri tome ne postaje porezni obveznik (stjecanje vrijednosnih papira, otvaranje bankovnih računa, osnivanje trgovačkog društva i ostalo)
 • kada to zahtijeva strana osoba zbog obveza propisanih posebnim zakonima

Strana osoba u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave osobno ili putem opunomoćenika podnosi obrazac Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a. Uz Zahtjev osoba predočuje važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu. Tijekom 2017. uvest će se elektronički postupak.

Mjesno nadležna ispostava Porezne uprave odnosi se na ispostavu Porezne uprave prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje strane osobe, ovisno o tome gdje je izvršena kupnja (nekretnine, automobila, vrijednosnog papira i dr.), otvoren bankovni račun,gdje se rješava pravo na mirovinu iz Republike Hrvatske te ostalo. Ukoliko se ne može utvrditi mjesno nadležna ispostava Porezne uprave tada se strana osoba može obratiti u Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.

Dokumentacija potrebna za određivanje i dodjeljivanje OIB-a:

Strana fizička osoba

 1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 2. Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev

Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:

 1. europsku osobnu iskaznicu (državljani EU) ili
 2. identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

 Strana pravna osoba

 1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 2. Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra, na hrvatskom ili prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača)

 Punomoć

 • Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi opunomoćenik, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.
 • Punomoć mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom ili prevedena na hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku nije potrebna ovjera punomoći. Ukoliko Zahtjev podnosi fizička osoba za stranu osobu, potrebna je ovjera punomoći.

Dokumentacija potrebna za određivanje i dodjeljivanje OIB-a kao i Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a osim na hrvatskom dostupni su također i na engleskom i njemačkom jeziku.

Pitanja vezana uz postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a mogu se uputiti na oib@porezna-uprava.hr

Propisi o OIB-u:

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08)

Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (NN 1/09, 117/10, 125/13 i 31/15)

Opći porezni zakon (NN 115/16)

 

Porez na dodanu vrijednost

Obveznici u Hrvatskoj: Porezni obveznik se upisuje u registar obveznika PDV-a, ako je vrijednost njegovih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000 HRK. Porezni obveznik može se upisati u registar obveznika PDV-a i na vlastiti zahtjev te je u tom slučaju obvezan sljedećih 5 kalendarskih godina primjenjivati redovni sustav oporezivanja. Porezni obveznik je i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva (automobili, plovila i zrakoplovi) u drugu državu članicu.

Strani obveznici: Porezni obveznik koji na području Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u Hrvatskoj obavlja isporuke dobara ili usluga čije je mjesto oporezivanja u Hrvatskoj (osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili usluga) obvezan je registrirati se za potrebe PDV-a u Hrvatskoj te postaje obveznik podnošenja PDV prijava u Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV identifikacijskog broja.

Porezni obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici EU mogu u Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika.

Porezna tijela svake države članice EU, tako i hrvatska Porezna uprava, omogućavaju svojim obveznicima PDV-a provjeru PDV identifikacijskih brojeva kupaca iz drugih država članica EU. Provjeru je i sad moguće obaviti putem Europske komisije. Osnovne informacije o primjeni PDV-a u drugim državama članicama Europske unije mogu se pronaći putem Europske komisije. Više informacija možete pronaći u vodiču o PDV-u.

Porezni obveznici koji imaju sjedište izvan EU moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV. Izuzetak se odnosi na obavljanje usluga prema posebnom postupku oporezivanja za usluge u području telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge – tzv. MOSS) te u slučaju kada se obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Hrvatske.

Predmet oporezivanja PDV-om: isporuke dobara ili obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, stjecanje dobara unutar EU i uvoz dobara.

Porezna osnovica kod PDV-a: Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga je naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti za te isporuke, uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU utvrđuje se temeljem istih elemenata koji se koriste za određivanje osnovice za isporuke istih dobara u Hrvatskoj. Poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini carinska vrijednost.

Stope PDV-a: Opća stopa PDV-a je 25%, uz primjenu sniženih stopa 13% i 5%.

Po stopi 13% oporezuju se usluge smještaja u hotelima ili objektima slične namjene, ugostiteljske usluge, novine i časopisi koji izlaze periodično, jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječja hrana, isporuka vode, šećer, ulaznice za koncerte.

Po stopi 5% oporezuju se kruh, mlijeko, knjige, lijekovi i medicinska oprema, kino ulaznice, dnevne novine te znanstveni časopisi.

Oslobođenje od PDV-a: Određene isporuke dobara oslobođene su PDV-a. Tako se oslobođenje od PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, između ostalog, primjenjuje na univerzalne poštanske, kulturne, obrazovne, osiguravajuće i određene financijske usluge, usluge liječenja i najam stanova. PDV-a su oslobođene i izvozne isporuke te isporuke dobara unutar EU obavljene drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koji djeluju kao takvi u toj državi članici. Međutim za navedeno oslobođenje nije isključeno pravo na odbitak pretporeza. Porezni obveznici koji posluju na unutarnjem tržištu EU moraju imati PDV identifikacijski (HR+OIB), odnosno isti mora biti naveden na računu, a služi isporučitelju za provjeru poreznog statusa kupca (stjecatelja) iz druge države članice.

Odbitak pretporeza: Porezni obveznik ima pravo odbiti pretporez obračunan za primljene isporuke dobara ili usluga, pretporez obračunat za stjecanje dobara i primanje usluga iz EU i trećih zemalja te za uvoz dobara koja mu služe za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

Prijave PDV-a i plaćanje PDV-a: Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a (mjesečna, tromjesečna). U slučaju kada obavlja isporuke na unutarnjem tržištu EU porezni obveznik mora podnijeti Zbirnu prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP), odnosno Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) ako je stjecao dobra ili primao usluge iz EU. Navedene prijave se podnose do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, a obračunati i prijavljeni PDV za mjesečno razdoblje oporezivanja porezni obveznik mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. U slučaju isporuke ili stjecanja novih prijevoznih sredstava podnosi se Prijava za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava (Obrazac – Isporuka NPS, odnosno Obrazac – Stjecanje NPS) najkasnije 10 dana od dana isporuke, odnosno stjecanja.

Svi PDV obrasci dostupni su ovdje.

Propisi o PDV-u:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16); Rješenje USRH 99/13, 153/13

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17

Dvostruko oporezivanje

Republika Hrvatska je s mnogim zemljama sklopila ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Porezni priručnici

Porezna uprava izdaje porezne priručnike i brošure u kojima na jednostavan i razumljiv način prikazuje prava i obveze poreznih obveznika u svezi oporezivanja. Posebno treba istaknuti Porezni priručnik za trgovačka društva i Porezni priručnik za obrtnike.

 

Socijalna osiguranja

Nakon registracije poslovnog subjekta, a u roku od 15 dana nakon početka obavljanja djelatnosti, ukoliko želite zaposliti radnike, morate poslovni subjekt prijaviti bilo kojem uredu obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Trebate ponijeti Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, dokaz o prebivalištu (potvrda policije ili osobna iskaznica ili putovnica), pečat, radnu dozvolu (za strane državljane, osim državljana EGP za koje ne treba radna dozvola), te dodatno za tvrtke, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti izdanu od strane, ugovor o radu i potpisni karton. Više informacija možete pronaći u brošuri za prijave u mirovinsko osiguranje.

Nakon prijave, sve zaposlenike morate prijaviti najkasnije s danom stupanja u radni odnos. Prijave možete obaviti naprednim e-potpisom za e-mirovinsko i e-zdravstveno.

Nerezidenti su pravne i fizičke osobe kojima sjedište nije upisano u sudski, obrtni ili drugi registar ili upisnik u Hrvatskoj te nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali u njoj ostvaruju dohodak. Nerezidenti mogu imati porezne obveze. Informacije vezane uz postupak utvrđivanja rezidentnosti fizičkih osoba mogu se pronaći ovdje.

 

Carine

Sve informacije o carinskim obvezama i zakonodavstvu možete pronaći na stranici Carinske uprave.

Nema više carinskih i količinskih ograničenja slobodnoj trgovini robama na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, Monaka i San Marina te Turske (koja je u carinskoj uniji sa EU).

Kako i sve države članice EU, Hrvatska je preuzela zajedničku carinsku tarifu EU prema trećim zemljama (osim Švicarske i Turske), uključujući i zemlje CEFTA-e.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.