Porezni savjetnici

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu i/ili strukovnoj komori.
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • upis u Hrvatsku komoru poreznih savjetnika,
 • poslovna sposobnost,
 • dokaz o prebivalištu na teritoriju Hrvatske ili EU/EGP države,
 • da govori hrvatskim jezikom i piše latiničnim pismom i drugim jezikom i pismom koji je u službenoj uporabi na području na kojem treba obavljati djelatnost (državljani država ugovornica Europskog gospodarskog prostora moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s primateljem usluga),
 • potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava te službene dužnosti, i to za vrijeme pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja.

Posebni uvjeti:

 • preslika diplome kao potvrda da je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i dokaz o najmanje 5 godina radnog staža na poreznim poslovima ili
 • da je stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i programu sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih tj. sukladnih sadržaja iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima,
 • dokaz o položenom ispitu za poreznog savjetnika i dobivenom odobrenju za rad od strane Komore.

Informacije za državljane EGP

 • državljani EGP moraju priložiti potvrdu o državljanstvu države ugovornice EGP, dokaz o tome da imaju pravo obavljati djelatnost poreznog savjetnika u svojoj matičnoj državi te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta propisanih Zakonom o poreznom savjetništvu,
 • porezni savjetnik iz države EGP koji se ne upisuje u Imenik stranih poreznih savjetnika HKPS mora pismenim putem obavijestiti o namjeri obavljanja radnji poreznog savjetništva u RH i dostaviti dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi, a u Hrvatskoj mora navesti adresu ili odrediti punomoćnika za primanje pismena,
 • dokazi koje strani porezni savjetnik mora dostaviti kod upisa u Imenik stranih poreznih savjetnika te mogu biti priloženi u neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Djelatnost poreznog savjetništva mogu obavljati porezni savjetnici koji djelatnost poreznog savjetništva obavljaju kao samostalnu djelatnost, javna trgovačka društva za porezno savjetništvo, i društva sa ograničenom odgovornosti. Ukoliko se djelatnost obavlja preko javnog trgovačkog društva, članovi društva mogu biti samo ovlašteni porezni savjetnici. Ukoliko se djelatnost obavlja putem društva ograničene odgovornosti, porezni savjetnici obvezni su imatelji udjela i imaju najmanje 51% članstva i glasačkih prava u tom porezno-savjetničkom društvu. Većina članova (51%) uprave društva moraju biti porezni savjetnici.

Naknade

200 HRK za pristupninu za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita za poreznog savjetnika

7.000 HRK za naknadu za polaganje ispita za poreznog savjetnika

e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora poreznih savjetnika

IBAN: HR75 2340 0091 1105 2947 2

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.Zahtjev za upis/promjenu podataka u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika

  Zahtjev za upis/promjenu podataka u Registru samostalnih djelatnosti i trgovačkih društava za porezno savjetništvo

  Zahtjev za upis/promjenu podataka u Registar stranih poreznih savjetnika

  Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

  e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: info@hkps.hr

  s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

  Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora poreznih savjetnika

Draškovićeva 45, 10 000 Zagreb

+385 1 5101 346

info@hkps.hr

Zakon o poreznom savjetništvu (Narodne novine, br.  127/00, 76/13,115/16)

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (Narodne novine, br. 2/17)

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika (Narodne novine, br. 2/17)

Odobrenje

Hrvatska komora poreznih savjetnika izdaje Odobrenje za rad, osim za strane porezne savjetnike koji se upisuju u Imenik stranih poreznih savjetnika koji vodi Komora.

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba se podnosi nadležnom Ministarstvu financija protiv upravnog akta koje izdaje tijelo koje je određeno Statutom Hrvatske komore poreznih savjetnika, a kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za rad. Upravni spor se može pokrenuti protiv rješenja o prestanku ili zabrani obavljanja djelatnosti poreznog savjetnika.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja:  01.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.