Porezni savjetnici

Djelatnost poreznog savjetništva mogu obavljati porezni savjetnici koji djelatnost poreznog savjetništva obavljaju kao samostalnu djelatnost i javna trgovačka društva za porezno savjetništvo, te strani porezni savjetnici iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora

Porezni savjetnik iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora može obavljati ili porezno-savjetničku djelatnost pod nazivom „porezni savjetnik“ (upisuje se u Imenik stranih poreznih savjetnika) ili porezno-savjetničke radnje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. opći uvjeti:
 • poslovna sposobnost
 • zdravstveni uvjeti
 • prebivalište na teritoriju RH
 • nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava te službene dužnosti
 • poznavanje hrvatskoj jezika i latiničnog pisma – IZNIMKA: državljani država ugovornica Europskog gospodarskog prostora moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s primateljem usluga
 1. posebni uvjeti:
 • završen odgovarajući akademski stupanj obrazovanja verificiran diplomom Republike Hrvatske iz područja ekonomije ili prava
 • najmanje pet godina radnog iskustva u poreznim poslovima
 • položeni ispit za poreznog savjetnika

Potrebni dokumenti

 • preslika diplome
 • dokaz o prebivalištu
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu
 • izjava o nekažnjavanju

informacije za državljane EGP

 • državljani EGP moraju priložiti potvrdu o državljanstvu države ugovornice EGP, dokaz o tome da imaju pravo obavljati djelatnost poreznog savjetnika u svojoj matičnoj državi te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta propisanih Zakonom o poreznom savjetništvu
 • porezni savjetnik iz države EGP koji se ne upisuje u Imenik stranih poreznih savjetnika HKPS mora pismenim putem obavijestiti o namjeri obavljanja radnji poreznog savjetništva u RH i dostaviti dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi, a u Hrvatskoj mora navesti adresu ili odrediti punomoćnika za primanje pismena
 • dokazi koje strani porezni savjetnik mora dostaviti kod upisa u Imenik stranih poreznih savjetnika ne smiju biti stariji od 6 mjeseci te mogu biti priloženi u neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik

Naknada

500 HRK za pristupninu za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita za poreznog savjetnika

8.500 HRK za naknadu za polaganje ispita za poreznog savjetnika

e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora poreznih savjetnika

IBAN: HR75 2340 0091 1105 2947 2

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Zahtjev za upis/promjenu podataka u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika

Zahtjev za upis/promjenu podataka u Registru samostalnih djelatnosti i trgovačkih društava za porezno savjetništvo sukladno članku 17., 17.a i 17.b Zakona o poreznom savjetništvu

Zahtjev za upis/promjenu podataka u Registar stranih poreznih savjetnika

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sukladno članku 5. Zakona o poreznom savjetništvu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: info@hkps.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora poreznih savjetnika

Draškovićeva 45, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 8886-743

info@hkps.hr

Zakon o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13)

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (NN 5/13)

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika (NN 5/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Hrvatska komora poreznih savjetnika izdaje Odobrenje za rad, osim za strane porezne savjetnike koji se upisuju u Imenik stranih poreznih savjetnika koji vodi Komora

Pravni lijekovi

Žalba nadležnom Ministarstvu financija protiv upravnog akta koje izdaje tijelo koje je određeno Statutom Hrvatske komore poreznih savjetnika, a kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za rad. Upravni spor se može pokrenuti protiv rješenja o prestanku ili zabrani obavljanja djelatnosti poreznog savjetnika.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.