Posredovanje u prometu nekretnina

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Posrednik u prometu nekretnina može biti trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Posrednici sa sjedištem u Hrvatskoj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti registrirani kao trgovačko društvo ili obrtnik i upisani u odgovarajuće registre u kojima imaju navedeno djelatnost posredovanja u prometu nekretnina
 • imati sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme sa barem jednim licenciranim agentom posredovanja u prometu nekretnina
 • imati policu osiguranja za štetu koju bi mogli prouzročiti obavljanjem djelatnosti posredovanja na iznos koji ne smije biti manji od 200.000 HRK po štetnom događaju, odnosno 600.000 HRK za sve štetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini (*priznaju se police osiguranja iz drugih država EU/EGP)

Posrednici sa sjedištem u drugim državama EU/EGP koji ispunjavaju uvjete sukladno propisima države u kojoj imaju poslovni nastan, a u Republici Hrvatskoj djelatnost posredovanja u prometu nekretnina žele obavljati privremeno ili povremeno trebaju dostaviti:

 • prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina Hrvatskoj gospodarskoj komori pri kojoj se vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Izjava se može dostaviti i elektroničkim putem Jedinstvenoj kontaktnoj točki koja je uspostavljena pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Izjava sadrži sve bitne informacije o pružatelju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina te služi u svrhu informiranja i jednake dostupnosti svih subjekata koji obavljaju djelatnost posredovanja u prometu nekretnina u Hrvatskoj

Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja o upisu u Imenik agenata, stranka sa sjedištem u Hrvatskoj ili državi EU/EGP podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o najmanje srednjoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika u prometu nekretnina koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, stranka sa sjedištem u Hrvatskoj ili državi EU/EGP podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev
 • dokaz o uplati upravne pristojbe
 • ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina
 • Ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika

Naknada

35 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta

svrha doznake: upravna pristojba – nekretnine

Trošak stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina – 1.100 HRK

Dodatne obveze

Posrednik koji je ispunio uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, dužan je jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina (temeljni akt društva, društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnica, ugovor o radu s ovlaštenim agentom te ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika)

Posredovanje u prometu nekretnina – ishodite odobrenje potpuno elektroničkim putem

ili

ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem e-pošte

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC:

Zahtjev za izdavanje rješenja o upisu u Imenik agenata

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mingo.hr

s naslovom: e-zahtjev – nekretnine

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 6106-111

pisarnica@mingo.hr

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14)

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17)

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13)

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08)

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu agenta u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu obrta ili trgovačkog društva u Registar posrednika u prometu nekretnina

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.