Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uvjeti pravnoj osobi za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

 1. da pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 2. da pravna osoba sa sjedištem izvan Europske unije ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te dokaz o postojanju uzajamnosti
 3. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)
 4. da zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 5. da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 6. za praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema metodama mjerenja propisanim Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za svaku referentnu metodu mjerenja posebno, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675
 7. da ukoliko koristi druge metode mjerenja za koje nisu propisane referentne metode Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, pravna osoba mora biti akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za te metode, uz dokazivanje ekvivalentnosti prema zahtjevu norme HRN CEN/TS 14793 nadležnoj agenciji za akreditaciju.

Potrebni dokumenti:

 1. dokaz o registraciji djelatnosti iz zemlje sjedišta EU i potvrda o uzajamnosti za zemlje sa sjedištem izvan EU
 2. popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu
 3. opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 4. izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora
 5. potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 propisanih Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora za koje se traži dozvola

Naknada:

35 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN, br. 130/11, 47/14 i 61/17)

Pravilnik o praćenju emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN, br. 129/12, 97/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.