Privatna visoka učilišta

Privatna visoka učilišta

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja (privatnom visokom učilištu) provodi se u 2 faze: 1. izdavanje suglasnosti za osnivanje visokog učilišta; 2. izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Ovaj postupak inicijalne akreditacije provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

  1. podnijeti zahtjev za izdavanje dopusnice Ministarstvu znanosti i obrazovanja
  2. podnositelj zahtjeva, uz zahtjev, dostavlja popratnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje suglasnosti za osnivanje privatnog visokog učilišta:

a) ugovor s već postojećim visokim učilištem (tzv. mentorskim visokim učilištem) o zajedničkom izvođenju studijskog programa koji ima dopusnicu;

b) osnivački akt;

c) elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja studijskih programa koje privatno visoko učilište želi izvoditi, sukladno strateškom dokumentu Mreža visokih učilišta;

d) dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi;

e) bankarsku garanciju;

f) dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti, ako je podnositelj zahtjeva privatno visoko učilište koje želi izvoditi sveučilišne studijske programe.

  1. Istekom najmanje dvije godine od izdavanja suglasnosti za osnivanje privatnog visokog učilišta, a u svrhu izdavanja dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, visoko učilište dostavlja sljedeću dokumentaciju:

a) potvrdu matičnog visokog učilišta (mentorskog visokog učilišta) da je privatno visoko učilište koje traži izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izvodilo zajednički studijski program najmanje dvije godine, sukladno ugovoru navedenim gore u točki 2.;

b) odgovarajući broj zaključenih ugovora o radu sa znanstveno-nastavnim ili nastavnim osobljem;

c) dokaz odgovarajućem prostoru i opremi;

d) dokaz o osiguranim potrebnim financijskom sredstvima za obavljanje djelatnosti.

Potrebni dokumenti

Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja privatnog visokog učilišta

Naknada

Nema

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE VISOKOG UČILIŠTA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzo.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000

E-mail: visokoobrazovanje@mzos.hr

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 24/10)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Suglasnost za osnivanje privatnog visokog učilišta

Dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje predloženoga studijskog programa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje navedenu Suglasnost za osnivanje na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Ministarstvo izdaje navedenu Dopusnicu na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Pravni lijekovi

Suglasnost za osnivanje ima karakter javne isprave. Dopusnica i Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje predloženog studijskog programa su upravni akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.