Privatna visoka učilišta

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja provodi se u dvije faze: 1. izdavanje suglasnosti za osnivanje privatnoga visokog učilišta; 2. izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Ovaj postupak inicijalne akreditacije provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

 1. Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja započinje zahtjevom za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja koji se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja najmanje godinu dana prije početka akademske godine u kojoj će započeti izvođenje studijskoga programa na temelju suglasnosti za osnivanje.

Podnositelj zahtjeva, uz zahtjev, dostavlja propisanu dokumentaciju potrebnu za izdavanje suglasnosti za osnivanje privatnoga visokog učilišta, a koja sadrži:

 • ugovor s već postojećim visokim učilištem (tzv. mentorskim visokim učilištem) o zajedničkom izvođenju studijskoga programa koji ima dopusnicu;
 • osnivački akt;
 • elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja studijskih programa koje privatno visoko učilište želi izvoditi, sukladno strateškom dokumentu Mreža visokih učilišta;
 • dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi;
 • bankarsku garanciju koju podnose privatna visoka učilišta radi nastavka i završetka studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja određenoga studijskog programa u korist visokog učilišta s kojim ima ugovor;
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti, ako je podnositelj zahtjeva privatno visoko učilište koje želi izvoditi sveučilišne studijske programe.
 1. Istekom najmanje dvije godine od izdavanja suglasnosti za osnivanje privatnoga visokog učilišta, a u svrhu izdavanja dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, visoko učilište dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja sljedeću dokumentaciju:
 • potvrdu matičnoga visokog učilišta (mentorskoga visokog učilišta) da je privatno visoko učilište koje traži izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izvodilo zajednički studijski program najmanje dvije godine, sukladno ugovoru navedenom u točki 2.;
 • odgovarajući broj zaključenih ugovora o radu sa znanstveno-nastavnim ili nastavnim osobljem;
 • dokaz o odgovarajućem prostoru i opremi;
 • dokaz o osiguranim potrebnim financijskim sredstvima za obavljanje djelatnosti.

Potrebni dokumenti

Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja privatnoga visokog učilišta.

Naknada: nema

ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja – ishodite odobrenje potpuno elektroničkim putem

ili

ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem e-pošte

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE VISOKOG UČILIŠTA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzo.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 (0) 1 4569-000

pisarnica@mzo.hr

Upit na e-mail: visokoobrazovanje@mzo.hr

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-O i RUSRH i 60/15-OUSRH)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskoga programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN, br. 24/10)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Suglasnost za osnivanje privatnoga visokog učilišta izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Dopusnicu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje predloženoga studijskog programa izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Pravni lijekovi

Suglasnost za osnivanje privatnog visokog učilišta ima karakter javne isprave.

Dopusnica i Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje predloženoga studijskog programa podnositelju zahtjeva su upravni akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.