Detektivski poslovi

Zakonom o privatnim detektivima („Narodne novine“, broj: 24/09) propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova i način obavljanja detektivskih poslova. Također se propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja podacima koje privatni detektiv prikupi te se utvrđuju upisnici koje su dužne voditi pravne osobe i obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost, kao i oni upisnici koje će voditi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležne policijska uprava. Isto tako, propisana je detektivska iskaznica te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora.

Zakonom se omogućuje obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i trgovačkim društvima, definirani su pojmovi detektivske djelatnosti koju obavljaju pravne osobe i obrtnici uz prethodno odobrenje ovog Ministarstva i detektivskih poslova, koje obavljaju osobe uz prethodno dopuštenje nadležne policijske uprave, te se propisuje provjera ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za privatnog detektiva, koju provodi policijska uprava nadležna prema mjestu prebivališta osobe nad kojom se ista provodi.

Propisuje se vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci, kao jedan od uvjeta za izdavanje dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva (Uređeno Pravilnikom o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva („Narodne novine“, broj: 37/10, 104/13)).

Propisuju se slučajevi u kojima će Ministarstvo odnosno nadležna policijska uprava oduzeti odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti odnosno dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova te je proširen opseg poslova koje je privatni detektiv ovlašten obavljati (zaštita poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka, dostava pismena u sudbenim, upravnim i drugim postupcima, prikupljanje podataka) kao i konkretni poslovi koje privatni detektiv ne smije obavljati (uvođenje u posjed, prisilna naplata, posredovanje ili otkup predmeta kaznenog djela, poslove u nadležnosti policije ili pravosudnih tijela, osim promatranja, pratnje i snimanja na javnom mjestu).

Propisuje se obavljanje poslova privatnog detektiva temeljem radnog naloga kojeg izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik i dato mu je ovlaštenje za držanje i nošenje vatrenog oružja sukladno odredbama Zakona o oružju.

Propisuju se i prostorno tehnički uvjeti poslovnog prostora koji su detaljnije uređeni Pravilnikom o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost („Narodne novine“, broj: 37/10).

Privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno ovom Zakonu.

Zakonom se također propisuje obveza, za pravne osobe i obrtnike, vođenja zbirki osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te način dokumentiranja osobnih podataka sukladno Pravilniku o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka („Narodne novine“, broj: 121/11).

Određene su kaznene odredbe kojima se sankcioniraju protupravna ponašanja, a u rasponu su od 2.000 – 50.000 kuna.

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti (pravne osobe i obrti)

Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, Zagreb, Ilica 335, izdaje odobrenja pravnim osobama i obrtima za obavljanje detektivske djelatnosti, prema sjedištu pravne osobe ili obrta podnositelja zahtjeva.

Za taj postupak pravna osoba zahtjevu prilaže:

 • ispunjen obrazac Z-2A (obrazac na webu; zaokružiti 1 ili 2)
 • imenovanu odgovornu osobu u pravnoj osobi koja ima dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s najmanje jednim privatnim detektivom
 • poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima.

Obrtniku se može odobriti obavljanje detektivske djelatnosti ako ima dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva i poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima.

Po okončanju navedenog, stranka u postupku uplaćuje upravnu pristojbu prema tarifnom broju 18. točka 8. (za trgovačka društva) ili 9. (za obrte) Uredbe o tarifi upravnih pristojbi. Upravna pristojba za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda (trgovačka društva) iznosi 6.300 kuna, a za detektivski obrt 2.100 kuna.

Upravna pristojba za izdavanje izmijenjenog rješenja o odobrenju za obavljanje detektivske djelatnosti za trgovačka društva i obrte prema tarifnom broju 18. točka 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi iznosi 140,00 kn.

Dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova (fizičke osobe)

Inspektorati unutarnjih poslova policijskih uprava na temelju članaka 4. Zakona o privatnim detektivima izdaje dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. Postupak stjecanja dopuštenja provodi se na temelju Pravilnika o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva.

PREDAJA ZAHTJEVA:

 1. Obrazac Z-2A (obrazac na webu; zaokružiti 3 ili 4)
 2. Kopiju dokaza da ima najmanje naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik (original na uvid)
 3. Kopiju osobne iskaznice
 4. Dokaz o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci ili potvrdu o tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika Ministarstva, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca ili pripadnika sigurnosnih službi
 5. Radi oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi tijekom daljnjeg postupka može se priložiti Potvrda o imovnom stanju (podiže se na poreznoj ispostavi u područnom uredu po mjestu prebivališta) ili drugi dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi.

Nakon predaje zahtjeva vrši se provjera ispunjavanja sigurnosnih uvjeta kandidata (traje oko mjesec dana), te se na kućnu adresu šalje zaključak (ukoliko su provjere pozitivne).

Po dobivenom ZAKLJUČKU, potrebno je prijaviti i položiti STRUČNI ISPIT – Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se u Inspektoratu unutarnjih poslova policijske uprave.

Za polaganje ISPITA:

 1. Ispunjen obrazac Z-2A (zaokružiti 6)
 2. Dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kn (za ponavljače 750,00 kn) žiro račun model: HR63 broj: HR 1210010051863000160, s pozivom na broj odobrenja: 7005-713-22632 Primatelj: Državni proračun. Opis plaćanja: Polaganje stručnog ispita za detektiva
 3. Potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o općoj zdravstvenoj sposobnosti
 4. Vježbenik za detektiva uz prijavu ispita prilaže i vježbeničku knjižicu

Za izdavanje RJEŠENJA/OVLASTI:

 1. Kopiju svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
 2. Dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 700,00 kn (žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model: HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB Primatelj: Državni proračun Opis plaćanja: Dopuštenje za obavljanje poslova detektiva)[1]

Za izdavanje DETEKTIVSKE ISKAZNICE:

 1. Obrazac Z-2A (zaokružiti 5)
 2. Dokaz o radnom odnosu (ugovor o radu na radno mjesto privatni detektiv)
 3. Upravnu pristojbu od 35,00 kn u državnim biljezima[2]
 4. Dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 260,00 kn (žiro račun model: HR63 broj: HR 1210010051863000160, s pozivom na broj odobrenja: 7005-713-23132 Primatelj: Državni proračun. Opis plaćanja: Detektivska iskaznica)
 5. Jedna fotografija veličine 30×35 mm

Upravna pristojba za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara, a nakon izdanog dopuštenja za čuvara, sukladno tarifnom broju 18. točka 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi iznosi 210,00 kuna.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo unutarnjih poslova, web: www.mup.hr

Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

Telefon: 00 385 1 6122 111

e-mail: pitanja@mup.hr

Zakon o privatnim detektivima („Narodne novine“, broj: 24/09)

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva („Narodne novine“, broj: 37/10, 104/13)

Pravilnik o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost („Narodne novine“, broj: 37/10)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka („Narodne novine“, broj: 121/11)

[1] osim ukoliko je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja upravnih pristojbi

[2] osim ukoliko je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja upravnih pristojbi

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.