Detektivski poslovi

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Pritom se podnosi:

 • Izjava prije prvog pružanja usluge (uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima svakoga osiguranja ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost
 • Dokaz o državljanstvu
 • Potvrdu o državi poslovnog nastana za bavljenje profesijom privatnog detektiva i da u trenutku izdavanja potvrde nema (privremenu ili stalnu) zabranu obavljanja profesije
 • Dokaz o stručnim kvalifikacijama (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnika te dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana)
 • Bilo koji dokaz da je osoba obavljala profesiju privatnog detektiva najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).

Izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge (bez ponovne dostave prethodno navedene dokumentacije).

ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

 • Podnosi zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija koji sadržava:
 • Dokaz o državljanstvu kandidata (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • Dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana,
 • Dokaz o ovlaštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva izdano od nadležnog tijela u državi poslovnog nastana (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik)

Naknada

35 HRK

HR 1210010051863000160

model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 7005-713-OIB

opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od dana zaprimanja urednog zahtjeva).

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti

Zahtjevi za pravne osobe i obrte

 • Ispunjen obrazac Z-2A
 • Imenovanje odgovorne osobe u pravnoj osobi koja ima dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • Sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s najmanje jednim privatnim detektivom
 • Poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima- (površina najmanje 40m2, koji se mora sastojati od prostorije za prijem stranaka, ureda, čekaonice, priručnog skladišta oružja i sanitarnog čvora).

Obrtniku se može odobriti obavljanje detektivske djelatnosti ako ima:

 • dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima.

Dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova (fizičke osobe)

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva su da podnositelj zahtjeva:

 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj (ne primjenjuje se na EGP državljane)
 • ima najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • ima završen vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci
 • ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi
 • nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti (što nadležno ministarstvo provjerava po službenoj dužnosti uvidom u kaznene i prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa ili uvidom u uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište)
 • ispunjava sigurnosne uvjete
 • ima položen stručni ispit za privatnog detektiva
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo (ne primjenjuje se na EGP državljane)

Osoba koja ima 3 godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika Ministarstva, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca ili pripadnika sigurnosnih službi, smatra se da ima ispunjen uvjet o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci.

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje, a potom i zahtjev za polaganje stručnog ispita.

 Uz e-zahtjevu potrebno je priložiti:

 • dokaz da podnositelj zahtjeva ima najmanje naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik,
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci ili potvrdu o 3 godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika Ministarstva, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca ili pripadnika sigurnosnih službi.

Zahtjevu za polaganje stručnog ispita potrebno je priložiti:

 • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o općoj zdravstvenoj sposobnosti
 • vježbeničku knjižicu
 • dokaz (kroz Internet bankarstvo) o uplati naknade za polaganje stručnog ispita.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).

Nakon e-predaje zahtjeva predaje se zahtjev za polaganje stručnog ispita.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Naknade

1.500 HRK za polaganje stručnog ispita za detektiva

700 HRK za izdavanje rješenja za obavljanje poslova detektiva

Za polaganje ispita

HR 1210010051863000160

model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 7005-713-22632

opis plaćanja: Polaganje stručnog ispita za detektiva

Za izdavanje rješenja za detektive

HR 1210010051863000160

model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja: Dopuštenje za obavljanje poslova detektiva 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09)

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10, 104/13)

Pravilnik o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN 121/11)

Odobrenje

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva

Svjedodžba o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.