Provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uvjeti pravnoj osobi za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

 1. da pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 2. da pravna osoba sa sjedištem izvan Europske unije ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te dokaz o postojanju uzajamnosti
 3. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)
 4. da zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 5. da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 6. za djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za referentne metode mjerenja emisija propisanih Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, a koje su u skladu s normom HRN EN 14181

Potrebni dokumenti:

 1. dokaz o registraciji iz zemlje sjedišta EU i potvrda o uzajamnosti za zemlje sa sjedištem izvan EU
 2. popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu
 3. opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 4. izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora
 5. potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja emisija koje su u skladu s normom HRN EN 14181 za koje se traži dozvola

Naknada:

35 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Obavljanje djelatnosti Provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN, br. 130/11, 47/14 i 61/17)

Pravilnik o praćenju emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN, br. 129/12, 97/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.