Rad stranaca

U niži tekst nisu uvrštene izmjene Zakona o strancima objavljene u Narodnim novinama br. 69/17

Rad državljana država članica EGP

Uvjeti za rad državljana EGP

Državljanin države članice EGP-a ako je radnik ili samostalni djelatnik može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu rada ako ima:

 1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
 2. potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

Potrebni dokumenti

 • obrazac prijave privremenog boravka za državljane države članice EGP-a

(Obrazac 1b),

 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave i
 • potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

Naknada:

20 HRK na zahtjev i 240 HRK za izdavanje biometrijske boravišne iskaznice, ako državljanin EGP-a želi ishoditi biometrijsku boravišnu iskaznicu (nije obavezno, budući da im se izdaje potvrda o prijavi privremenog boravka).

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Pravni lijek:

Žalba Povjerenstvu za žalbe

Rad državljana država članica EU na koje se primjenjuje Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

Hrvatska je za sve države EU koje su hrvatskim radnicima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja, prema načelu uzajamnosti uvela privremena ograničenja slobode kretanja radnika, i to prema državljanina sljedećih država: Austrija, Malta, Nizozemska, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Državljani EU na koje se primjenjuje Uredba svoj radno-pravni status u Hrvatskoj mogu regulirati za određene gore navedene djelatnosti ako žele raditi do 90, 60 ili 30 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada (vidjeti uvjete za izdavanje potvrde o prijavi rada)

Potvrda o prijavi rada može se izdati za određene poslove propisane Zakonom o strancima na period do 30, 60 ili 90 dana u kalendarskoj godini.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:

 1. prokuristi, ključno osoblje i članovi nadzornog odbora trgovačkog društva koji obavljaju poslove za trgovačko društvo, a nisu u radnom odnosu,
 2. pružatelji usluga u turizmu, turistički zastupnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima,
 3. znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku,
 4. upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije,
 5. civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država, koji u Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske,
 6. strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija,
 7. predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu,
 8. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Hrvatskoj,
 9. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera,
 10. stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vježbenički staž u trgovačka društva, podružnice ili predstavništva kojih su vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjedištu, odnosno iz njezinog predstavništva ili podružnice u nekoj drugoj državi,
 11. stranci koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja,
 12. stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade,
 13. stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo,
 14. stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike,
 15. stranci koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj,
 16. stranci koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montažu ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme,
 17. stranci koji se stručno usavršavaju kod pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s inozemnim poslodavcem,
 18. učenici koji putem ovlaštene organizacije ili kroz program razmjene učenika dolaze na praksu,
 19. stranci koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž za koji ne primaju naknadu.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:

 1. pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga,
 2. predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima,
 3. umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti,
 4. radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi stranci:

 1. autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje,
 2. na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac.

Uvjeti za izdavanje potvrde o prijavi rada

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge stranca mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku.

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Potrebni dokumenti:

 • pisani zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada (koji sadrži biti razvidno ime i prezime stranca, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo stranca, podaci o vremenskom razdoblju za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada i vrsti poslova koje će stranac obavljati), te uz
 • predočenje ovjere preslike važeće putne isprave stranca odnosno druge isprave koja služi za prelazak državne granice i
 • dokumentacije iz koje je vidljivo da se radi o poslovima za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada (odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku).
 • ako žele raditi duže od 90 dana godišnje te zasnivaju radni odnos u Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije podnose zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Na navedenu se kategoriju stranaca-državljana EU na odgovarajući se način primjenjuju uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, s time da u slučaju da se radi o strancima koji se zapošljavaju kao ključno osoblje ne dokazuju dodatne uvjete (ulaganje, zapošljavanje tri hrvatska državljana, bruto plaću…) i ne prilažu dodatnu dokumentaciju.

VAŽNO: Državljani država članica EU na koje se odnosi navedena Uredba, a koji se samozapošljavaju u vlastitom trgovačkom društvu ili obrtu, odnosno koji pružaju usluge ili su raspoređeni radnici, mogu izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu rada.

Naknada

20 HRK na zahtjev,

150 HRK za potvrdu o prijavi rada ili

800 HRK za izdavanje dozvole za boravak i rad te 240 HRK za izdavanje biometrijske boravišne iskaznice, ako državljanin EGP-a želi ishoditi biometrijsku boravišnu iskaznicu (nije obavezno), budući da im se izdaje potvrda o prijavi rada .

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o prijavi rada

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

_________________________________________________________________________________

Rad raspoređenog radnika-državljanina EGP

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Raspoređeni radnik je radnik kojega strani poslodavac (fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a) u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

 1. upućuje na rad u Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 2. upućuje u Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika.

Potrebni dokumenti

 • obrazac prijave privremenog boravka za državljane države članice EGP (Obrazac 1b),
 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave i
 • potvrda A1 koju izdaje matična država iz koje je izaslan.

Naknada

20 HRK upravne pristojbe na zahtjev i 240 HRK za biometrijsku boravišnu iskaznicu, ako državljanin EGP-a želi ishoditi biometrijsku boravišnu iskaznicu (nije obavezno), budući da im se izdaje potvrda o prijavi rada.

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

__________________________________________________________________________

Rad stranaca iz trećih država

Stranac može raditi u Hrvatskoj na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Bez dozvole za boravak i rad i bez potvrde o prijavi rada mogu raditi sljedeće kategorije stranaca-državljana trećih država koji u Hrvatskoj imaju odobren: stalni boravak, azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu, privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita, privremeni boravak iz humanitarnih razloga, autonomni boravak, status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa i privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca utvrđuje Vlada, te se utvrđuje kvota za produženje već izdanih dozvola, djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje te broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja. Može se utvrditi i kvota za sezonsko zapošljavanje.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se strancu koji:

 1. ima valjanu putnu ispravu,
 2. ima sredstva za uzdržavanje,
 3. ima zdravstveno osiguranje,
 4. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži:
 6. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,
 7. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,
 8. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,
 • ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca (diploma, svjedodžba, majstorski ispit, uvjerenje o stručnom usavršavanju),
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Hrvatskoj (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati:

 1. dnevnim migrantima pod uvjetom uzajamnosti,
 2. ključnom osoblju, pružateljima usluga, radnicima i članovima njihovih obitelji, čiji je status reguliran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske ne primjenjuje se na državljane trećih država, primjenjuje se u slučaju izdavanja dozvole za boravak i rad za državljane država članica EU na koje se odnosi Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji,
 3. strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima,
 4. strancima koji su premješteni u okviru internog transfera osoblja unutar trgovačkih društava i ostalih neophodnih osoba, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije,
 5. strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu,
 6. radniku koji obavlja poslove pružanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a,
 7. učiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 8. profesionalnim športašima ili športskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj,
 9. umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj,
 10. strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države,
 11. strancima koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fondacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fondacija u Republici Hrvatskoj,
 12. strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama,
 13. znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama,
 14. profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika,
 15. strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora
 1. strancu koji:
 2. a) u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo: je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske,
 3. b) koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote odobrit će se strancu koji:

 1. ima valjanu putnu ispravu,
 2. ima sredstva za uzdržavanje,
 3. ima zdravstveno osiguranje,
 4. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži:
 6. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor,
 7. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,
 8. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj,
 9. obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca koje sadrži podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca, te iz kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage.

*Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz točke 2., 4., 5., 6. i 13. i 16., nije potrebno priložiti obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca.

*Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz točke 2., 3., 4., 5., 8., 10., 11., 12., 15. i 16. nije potrebno priložiti dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca.

*Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad stranac koji se samozapošljava u vlastitom obrtu nije dužan priložiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor.

Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za stranca koji obavlja ključne poslove:

 1. da vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 100.000 HRK,
 2. da su u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora i
 3. da njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Ako više stranaca obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako:

 1. je na svakog zaposlenog stranca zaposleno najmanje 5 hrvatskih državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora,
 2. vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 100.000 HRK i
 3. njihova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu:

 1. da je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000 HRK,
 2. da su zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana,
 3. da njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku, ako je riječ o strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51%, dok stranac koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati isti iznos ostvaren dohotkom od samostalnog rada,
 4. da trgovačko društvo odnosno obrt ne posluje s gubitkom,
 5. da priloži dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u Hrvatskoj.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za pružatelja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a

– ako je pružatelj usluge zaposlen kod inozemnog poslodavca te ima odgovarajuće kvalifikacije, a inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom, odnosno obrtom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga na području visoke tehnologije te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za stranca:

 1. koji u trgovačkom društvu obavljaju ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu imaju vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo:

– je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili

– provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ili

 1. koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom.
 1. da ima valjanu putnu ispravu,
 2. da ima sredstva za uzdržavanje,
 3. da ima zdravstveno osiguranje,
 4. da nema zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj,
 5. da ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te koji

– u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo: je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili

– provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,
 • ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu-ne prilaže se za obrtnika,
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca (diploma, svjedodžba, majstorski ispit, uvjerenje o stručnom usavršavanju), osim kada je propisano da se ne prilaže,
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Hrvatskoj (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci),
 • dopis poslodavca kojim obrazloženje opravdanost zapošljavanja stranca koji sadrži podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca, te iz kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage), osim kada je propisano da se ne prilaže

Dodatna dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad za stranca koji obavlja ključne poslove:

 • preslike ugovora o radu te prijave na mirovinsko I zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana.

Dodatna dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 posto ili vlastitom obrtu:

Dodatna dokumentacija za samozapošljavanje u trgovačkom društvu:

 • preslike ugovora o radu te prijave na mirovinsko I zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana,
 • popis članova društva ovjeren od Trgovačkog suda ili potvrdu javnog bilježnika o članovima društva ovjerenu od Trgovačkog suda, ako zahtjev podnosi stranac koji u trgovačkom društvu ima vlasnički udio veći od 51%,
 • račune i druge dokaze iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna (materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine, nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.). Materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete: da se koristi isključivo u trgovačkom društvu, da se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina) i da mora biti uključena u imovinu, odnosno biti iskazana u bilanci)
 • trgovačko društvo koje posluje u Republici Hrvatskoj duže od godinu dana mora biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što dokazuje potvrdom prijave Ministarstvu financija – Poreznoj upravi,
 • BON 1 i BON 2, kao i potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana.

Dodatna dokumentacija za samozapošljavanje u vlastitom obrtu:

 • preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana,
 • račune i druge dokaze iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna (materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine, nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.). Materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete: da se koristi isključivo u obrtu i da se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),
 • BON 2, kao i potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana,
 • potvrdu o visini dohotka od samostalne djelatnosti I rješenje o utvrđivanju obveze doprinosa za obveznika doprinosa, izdanih od strane Porezne uprave,
 • popis dugotrajne imovine – Obrazac DI kod produženja dozvole za boravak i rad.

VAŽNO: Kod podnošenja zahtjeva za PRVO IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD U NOVOOSNOVANOM OBRTU, stranac prilaže:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35X45
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • presliku valjane putne isprave,
 • dokaz o upisu obrta u obrtni registar i
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o ulaganju kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 200.000 HRK

Nakon izdavanja prve dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, stranac je dužan u roku od 6 mjeseci nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji dostaviti obrtnicu ili rješenje o upisu dana početka obavljanja obrta i preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana.

Dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad za pružatelja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje te
 • potvrda o radno-pravnom statusu kod inozemnog poslodavca,
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama stranca,
 • ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva, odnosno obrta u Republici Hrvatskoj o pružanju usluga te
 • ovjereni izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj, odnosno ovjereni izvadak iz Središnjeg obrtnog registra za obrtnika s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor.

Pružatelj usluga turističkog animatora uz dokaze iz točke 1. do 5. dostavlja ugovor o pružanju usluga turističkog animatora u Hrvatskoj iz kojeg mora biti vidljivo koje će aktivnosti provoditi, a turistički zastupnici prilažu potvrdu o upisu ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju koji vodi ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad strancu koji u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo:

– je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • potvrda nadležnog ministarstva da se radi o trgovačkom društvu koje je nositelj poticajnih mjera ili da provodi strateške investicijske projekte sukladno posebnim propisima.

Naknada

20 HRK upravne pristojbe na zahtjev, 800 HRK za izdavanje dozvole za boravak i rad te 240 HRK za biometrijsku dozvola boravka državljanima trećih država

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad u godišnjoj kvoti

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Pravni lijekovi

Žalba Povjerenstvu za žalbe

_______________________________________________________________________________

Potvrda o prijavi rada

Za određene poslove propisane Zakonom o strancima na period do 30, 60 ili 90 dana u kalendarskoj godini.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:

 1. prokuristi, ključno osoblje i članovi nadzornog odbora trgovačkog društva koji obavljaju poslove za trgovačko društvo, a nisu u radnom odnosu,
 2. pružatelji usluga u turizmu, turistički zastupnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima,
 3. znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku,
 4. upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije,
 5. civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država, koji u Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske,
 6. strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija,
 7. predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu,
 8. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Hrvatskoj,
 9. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera,
 10. stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vježbenički staž u trgovačka društva, podružnice ili predstavništva kojih su vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjedištu, odnosno iz njezinog predstavništva ili podružnice u nekoj drugoj državi,
 11. stranci koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja,
 12. stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade,
 13. stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo,
 14. stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike,
 15. stranci koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj,
 16. stranci koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montažu ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme,
 17. stranci koji se stručno usavršavaju kod pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s inozemnim poslodavcem,
 18. učenici koji putem ovlaštene organizacije ili kroz program razmjene učenika dolaze na praksu,
 19. stranci koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž za koji ne primaju naknadu.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:

 1. pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga,
 2. predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima,
 3. umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti,
 4. radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi stranci:

 1. autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje,
 2. na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac.

Uvjeti za izdavanje potvrde o prijavi rada

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge stranca mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku.

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Potrebni dokumenti:

 • pisani zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada (koji sadrži biti razvidno ime i prezime stranca, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo stranca, podaci o vremenskom razdoblju za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada i vrsti poslova koje će stranac obavljati), te uz
 • predočenje ovjere preslike važeće putne isprave stranca odnosno druge isprave koja služi za prelazak državne granice i
 • dokumentacije iz koje je vidljivo da se radi o poslovima za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada (odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku).

Strancima koji namjeravaju raditi i boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana, može se izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote ukoliko su:

– znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku, i/ili

– stranci koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj,

– upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije,

– civilne i vojne dužnosnike vlada drugih država, koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske,

– strane dopisnike, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija,

– predstavnike i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu,

– strance koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj,

– volontere koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera,

– strance koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vježbenički staž u trgovačka društva, podružnice ili predstavništva kojih su vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjedištu, odnosno iz njezinog predstavništva ili podružnice u nekoj drugoj državi,

– strance koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja,

– stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade,

– strance koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo,

– stručnjake na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike,

– strancima koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž za koji ne primaju naknadu.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote odobrit će se navedenoj kategoriji stranaca koji:

 1. imaju valjanu putnu ispravu,
 2. imaju sredstva za uzdržavanje,
 3. imaju zdravstveno osiguranje,
 4. nemaju zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavljaju opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te prilože,
 6. dokaz o obavljanju i trajanju poslova u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • dokaz o obavljanju i trajanju poslova u Republici Hrvatskoj

Stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo, nisu dužni priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju, osim ako drugačije propisuju programska pravila.

Volonterima koji volontiraju u hrvatskim neprofitnim udrugama i ustanovama, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera, dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati ako imaju od 18 do 65 godina života i zaključen ugovor o volontiranju sukladno posebnim propisima o volontiranju. Organizacija u kojoj će stranac volontirati mora preuzeti punu odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove uzdržavanja, smještaja, prehrane te troškove zdravstvenog osiguranja i povratka.

Strancima koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž za koji ne primaju naknadu, dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati ako stranac priloži dokaz o obavljanju vježbeničkog staža u pravnoj ili fizičkoj osobi, ustanovi ili udruzi, koju priznaje nadležno tijelo prema djelatnosti u kojoj se obavlja vježbenički staž.

NAKNADA

20 HRK upravne pristojbe na zahtjev

150 HRK za izdanu potvrdu o prijavi rada

800 HRK za izdanu dozvolu za boravak i rad te 240 HRK za biometrijsku dozvolu boravka

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o prijavi rada

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe (protiv dozvole za boravak i rad)

_______________________________________________________________________________

Rad raspoređenog radnika – državljanina treće države

Uvjeti za reguliranje privremenog boravka u svrhu rada raspoređenog radnika

Raspoređeni radnik je radnik kojega strani poslodavac (fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a koji upućuje radnika na rad u Hrvatsku) u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

 1. upućuje na rad u Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 2. upućuje u Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika te da stranac:
 4. ima valjanu putnu ispravu,
 5. sredstva za uzdržavanje,
 6. zdravstveno osiguranje,
 7. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 8. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak (Obrazac 1a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • potvrda A1 koju izdaje matična država iz koje je izaslan.

Naknada

20 HRK upravne pristojbe na zahtjev,

500 HRK upravne pristojbe za odobrenje privremenog boravka te 240 HRK za biometrijsku dozvolu boravka

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Privremeni boravak u svrhu rada raspoređenog radnika (biometrijska dozvola boravka)

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

_______________________________________________________________________________

EU PLAVA KARTA (dozvola za boravak i rad za visokokvalificirane državljane trećih država)

Dozvola boravka i rada (“EU plava karta”) za državljanina treće države koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad u Hrvatskoj.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad- eu plave karte

Dozvola boravka i rada (EU plava karta) može se odobriti državljaninu treće države koji:

 1. ima valjanu putnu ispravu,
 2. sredstva za uzdržavanje,
 3. zdravstveno osiguranje,
 4. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži:

a) ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana (u priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće koja se isplaćuje u grani djelatnosti u kojoj se državljanin treće države zapošljava prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),

b) dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 1),
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana (sa bruto godišnjom plaćom u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće koja se isplaćuje u grani djelatnosti u kojoj se državljanin treće države zapošljava prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju i
 • izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo, podružnicu, predstavništvo i ustanovu; Središnjeg obrtnog registra; Registra udruga i Upisnika predstavništva stranih zaklada i fundacija (ne stariji od 6 mjeseci).

Naknada

20 HRK upravne pristojbe na zahtjev,

800 HRK za izdanu dozvolu za boravak i rad (EU plavu kartu) te 240 HRK naknade za biometrijsku dozvolu boravka

Broj računa za e-plaćanje:

IBAN državnog proračuna: HR1210010051863000160

model HR64

poziv na broj: 5002-713-OIB stranca (ili broj valjane putne isprave/osobne iskaznice, ako nema OIB)

VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.). Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za boravak i rad – EU plava karta

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

_________________________________________________________________________________

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

pitanja@mup.hr

Zakon o strancima (NN 130/11 i 74/13)

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 52/12, 81/13,38/15)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN 120/12, 81/13 I 38/15)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN 126/12 , 81/13, 38/15 I 85/15)

Obrasci

Obrazac 1 zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad (EU plave karte)

Obrazac 1a zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

Obrazac 1b prijave privremenog boravka za državljane država članica EGP

Obrazac 9a zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.