Rad stranaca

RAD DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EU

Uvjeti za rad državljana EGP

Državljanin države članice EGP-a ako je radnik ili samostalni djelatnik može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu rada ako ima:

 1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
 2. potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

Potrebni dokumenti

 • obrazac prijave privremenog boravka za državljane države članice EGP-a (Obrazac 1b),
 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave i
 • potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

Državljanin države članice EGP-a, ako želi, može zatražiti izdavanje boravišne iskaznice.

Naknada:

Uplata naknade u iznosu od 79,50 kuna na izradu boravišne iskaznice može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljana države članice EGP-a za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljane država članica EGP-a koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Pravni lijek:

Žalba Povjerenstvu za žalbe

Rad državljana država članica EU na koje se primjenjuje Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

Hrvatska je za sve države EU koje su hrvatskim radnicima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja, prema načelu uzajamnosti uvela privremena ograničenja slobode kretanja radnika. Trenutno se mjere reciprociteta primjenjuju samo prema  državljanima Austrije.

Državljani Austrije na koje se primjenjuje Uredba svoj radno-pravni status u Hrvatskoj mogu regulirati temeljem dozvole za boravak i rad koja se izdaje izvan godišnje kvote te  ako žele raditi do 90, 60 ili 30 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada (vidjeti uvjete za izdavanje potvrde o prijavi rada).

RAD UPUĆENOG RADNIKA – DRŽAVLJANINA EGP

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Upućeni radnik je radnik kojega strani poslodavac (fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a) u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

 1. upućuje na rad u Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 2. upućuje u Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika.

Potrebni dokumenti

obrazac prijave privremenog boravka za državljane države članice EGP (Obrazac 1b),

 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave i
 • potvrda A1 koju izdaje matična država iz koje je izaslan.

Ako državljanin EGP-a želi može ishoditi boravišnu iskaznicu (nije obvezno).

Naknada

Uplata naknade u iznosu od 79,50 kuna na izradu boravišne iskaznice može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljana države članice EGP-a za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljane država članica EGP-a koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

RAD DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Državljanin treće zemlje može raditi u Hrvatskoj na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Bez dozvole za boravak i rad i bez potvrde o prijavi rada mogu raditi sljedeće kategorije državljana trećih zemalja koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 1. stalni boravak,
 2. međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom,
 3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita,
 4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,
 5. privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita,
 6. autonomni boravak,
 7. status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa,
 8. privremeni boravak u svrhu istraživanja,
 9. privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno,
 10. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Godišnju kvotu za zapošljavanje državljana trećih zemalja utvrđuje Vlada, te se utvrđuje kvota za produženje već izdanih dozvola, djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje te broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja. Može se utvrditi i kvota za sezonsko zapošljavanje.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se državljaninu treće zemlje koji:

 1. ima valjanu putnu ispravu,
 2. ima sredstva za uzdržavanje,
 3. ima zdravstveno osiguranje,
 4. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži:
 6. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,
 7. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje,
 8. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje dozvole za boravak i rad temeljem sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj nije dužan dostaviti dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Potrebni dokumenti za izdavanje dozvole za boravak i rad iz godišnje kvote

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje dozvole za boravak i rad temeljem sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj nije dužan dostaviti dokaz o zdravstvenom osiguranju),
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje (platne liste),
 • ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje (diploma, svjedodžba, majstorski ispit, uvjerenje o stručnom usavršavanju),
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Hrvatskoj (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati:

 1. pograničnim radnicima pod uvjetom uzajamnosti,
 2. ključnom osoblju, pružateljima usluga, radnicima i članovima njihovih obitelji, čiji je status reguliran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske,
 3. državljaninu treće zemlje koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima,
 4. ostalim neophodnim osobama kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije,
 5. državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51% ili u obrtu u kojem je jedini vlasnik,
 6. radniku koji obavlja poslove pružanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a,
 7. učiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 8. profesionalnim športašima ili športskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj,
 9. umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj,
 10. državljanima trećih zemalja koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države,
 11. državljani trećih zemalja koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj,
 12. državljanima trećih zemalja koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama,
 13. znanstvenim istraživačima te državljanima trećih zemalja koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama,
 14. profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika,
 15. državljanima trećih zemalja koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,
 16. osobi s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a,
 17. ključnom osoblju, radniku i članovima njihovih obitelji, čiji je status reguliran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske,
 18. državljaninu treće zemlje premještenom unutar društva u svrhu dugoročne mobilnosti sukladno članku 79.c ovoga Zakona,
 19. državljanima trećih zemalja koji dolaze na određeno razdoblje za obavljanje određenih poslova sukladno sporazumima koje je Vlada Republike Hrvatske zaključila s trećim zemljama,
 20. državljaninu treće zemlje koji je na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj u djelatnosti zdravstva sukladno posebnim propisima.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote odobrit će se državljaninu treće zemlje koji:

 1. ima valjanu putnu ispravu,
 2. ima sredstva za uzdržavanje,
 3. ima zdravstveno osiguranje (državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje dozvole za boravak i rad temeljem sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj nije dužan dostaviti dokaz o zdravstvenom osiguranju),
 4. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži:
 6. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor,
 7. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje,
 8. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj,
 9. obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja državljanina treće zemlje koje sadrži podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu državljanina treće zemlje, te iz kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage.

*Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz točke 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. nije potrebno priložiti obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja državljanina treće zemlje.

*Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz točke 3., 4., 5., 8., 10., 11., 15., 16., 17. i 18. nije potrebno priložiti dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje.

*Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu nije dužan priložiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor.

Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje koji obavlja ključne poslove:

 1. da vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 100.000 HRK,
 2. da su u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora i
 3. da njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Ako više državljana trećih zemalja obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako:

 1. je na svakog zaposlenog državljanina treće zemlje zaposleno najmanje 5 hrvatskih državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora,
 2. vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 100.000 HRK i
 3. njihova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu:

 1. da je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000 HRK,
 2. da su zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana,
 3. da njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje visinu prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku,
 4. da trgovačko društvo odnosno obrt ne posluje s gubitkom,
 5. da priloži dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u Hrvatskoj.

Dodatna dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 posto ili vlastitom obrtu:

Dodatna dokumentacija za samozapošljavanje u trgovačkom društvu:

 • preslike ugovora o radu te prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana,
 • popis članova društva ovjeren od Trgovačkog suda ili potvrdu javnog bilježnika o članovima društva ovjerenu od Trgovačkog suda, ako zahtjev podnosi državljanin treće zemlje koji u trgovačkom društvu ima vlasnički udio veći od 51%,
 • račune i druge dokaze iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna (materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine, nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.). Materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete: da se koristi isključivo u trgovačkom društvu, da se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina) i da mora biti uključena u imovinu, odnosno biti iskazana u bilanci)
 • trgovačko društvo koje posluje u Republici Hrvatskoj duže od godinu dana mora biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što dokazuje potvrdom prijave Ministarstvu financija – Poreznoj upravi,
 • BON 1 i BON 2, kao i potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana.

Dodatna dokumentacija za samozapošljavanje u vlastitom obrtu:

 • preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana,
 • račune i druge dokaze iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna (materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine, nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.). Materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete: da se koristi isključivo u obrtu i da se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),
 • BON 2, kao i potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana,
 • potvrdu o visini dohotka od samostalne djelatnosti I rješenje o utvrđivanju obveze doprinosa za obveznika doprinosa, izdanih od strane Porezne uprave,
 • popis dugotrajne imovine – Obrazac DIkod produženja dozvole za boravak i rad.

VAŽNO: Kod podnošenja zahtjeva za PRVO IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD U NOVOOSNOVANOM OBRTU, državljanin treće zemlje prilaže:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35X45
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • presliku valjane putne isprave,
 • dokaz o upisu obrta u obrtni registar i
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o ulaganju kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 200.000 HRK

Nakon izdavanja prve dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, državljanin treće zemlje dužan je u roku od 6 mjeseci nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji dostaviti obrtnicu ili rješenje o upisu dana početka obavljanja obrta i preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje:

 • koji u trgovačkom društvu obavljaju ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu imaju vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo:

– je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili

– provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ili

 • koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom:
 1. da ima valjanu putnu ispravu,
 2. da ima sredstva za uzdržavanje,
 3. da ima zdravstveno osiguranje,
 4. da nema zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj,
 5. da ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te koji

– u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo: je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili

– provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom.

Potrebni dokumenti:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a).
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,
 • potvrda nadležnog ministarstva da se radi o trgovačkom društvu koje je nositelj poticajnih mjera ili da provodi strateške investicijske projekte sukladno posebnim propisima.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za pružatelja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a

– pružatelj usluge zaposlen je kod inozemnog poslodavca te ima odgovarajuće kvalifikacije, a inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom, odnosno obrtom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga na području visoke tehnologije te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.

Dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad za pružatelja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje te
 • potvrda o radno-pravnom statusu kod inozemnog poslodavca,
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama državljanina treće zemlje,
 • ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva, odnosno obrta u Republici Hrvatskoj o pružanju usluga te
 • ovjereni izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj, odnosno ovjereni izvadak iz Središnjeg obrtnog registra za obrtnika s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor.

Naknada

NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje dozvole za boravak i rad (560 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za državljane trećih zemalja  koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice državljanina treće zemlje  je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

Uplata naknade u iznosu od 240 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje  za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljane trećih zemalja  koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za državljane trećih zemalja koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice. (VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad u godišnjoj kvoti

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Pravni lijekovi

Žalba Povjerenstvu za žalbe

POTVRDA O PRIJAVI RADA

Za određene poslove propisane Zakonom o strancima na period do 30, 60 ili 90 dana u kalendarskoj godini.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći državljani trećih zemalja:

 1. prokuristi, ključno osoblje i članovi nadzornog odbora trgovačkog društva koji obavljaju poslove za trgovačko društvo, a nisu u radnom odnosu,
 2. pružatelji usluga u turizmu, turistički predstavnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima,
 3. znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku,
 4. upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije,
 5. civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske,
 6. strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija,
 7. predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu,
 8. koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj,
 9. volonteri koji volontiraju u subjektu domaćinu u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera,
 10. koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno državljani treće zemlje koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja,
 11. koji rade na plovilima i upisani su u popis posade,
 12. koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Unije, programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ i njegovih slijednika, kao i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo,
 13. stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike,
 14. koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj,
 15. koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montažu ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme,
 16. koji se stručno usavršavaju kod pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s inozemnim poslodavcem,
 17. koji dolaze u svrhu pripravništva kod subjekta domaćina na temelju sporazuma o osposobljavanju,
 18. umjetnici, autori, tehničko i ostalo osoblje koje sudjeluje na snimanju visokobudžetnog audiovizualnog dijela,
 19. fizičke i pravne osobe iz trećih zemalja registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno posebnom propisu i
 20. turistički predstavnici stranih turističkih agencija koji dolaze na temelju sklopljenog ugovora o pružanju usluga s turističkom agencijom u Republici Hrvatskoj.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći državljani trećih zemalja:

 1. pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga,
 2. predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima,
 3. umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti,
 4. radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi državljani trećih zemalja:

 1. autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje,
 2. prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje na sportskim priredbama i natjecanjima,
 3. na snimanju modnih editorijala ili reklamnih kampanja,
 4. na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac.

Uvjeti za izdavanje potvrde o prijavi rada

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge državljana trećih zemalja mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa državljaninom treće zemlje ili inozemnim poslodavcem koji upućuje državljanina treće zemlje na rad u Republiku Hrvatsku.

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Potrebni dokumenti:

 • pisani zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada (koji sadrži ime i prezime državljanina treće zemlje, datum, mjesto i država rođenja, njegovo državljanstvo, podaci o vremenskom razdoblju za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada i vrsti poslova koje će državljanin treće zemlje obavljati), te uz
 • predočenje ovjere preslike važeće putne isprave državljanina treće zemlje odnosno druge isprave koja služi za prelazak državne granice i
 • dokumentacije iz koje je vidljivo da se radi o poslovima za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada (odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla s državljaninom treće zemlje ili inozemnim poslodavcem koji upućuje državljanina treće zemlje na rad u Republiku Hrvatsku).

Državljanima trećih zemalja koji namjeravaju raditi i boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana, može se izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote ako su:

– znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku,

– upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije,

– civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske,

– strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija,

– predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu,

– koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj,

– volonteri koji volontiraju u subjektu domaćinu u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera,

– koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno državljani trećih zemalja koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja,

– koji rade na plovilima i upisani su u popis posade,

– koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Unije, programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ i njegovih slijednika, kao i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo,

– stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike,

– koji dolaze u svrhu pripravništva kod subjekta domaćina na temelju sporazuma o osposobljavanju,

– umjetnici, autori, tehničko i ostalo osoblje koje sudjeluje na snimanju visokobudžetnog audiovizualnog dijela,

– turistički predstavnici stranih turističkih agencija koji dolaze na temelju sklopljenog ugovora o pružanju usluga s turističkom agencijom u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote državljanima trećih zemalja koji namjeravaju raditi i boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • dokaz o obavljanju i trajanju poslova u Republici Hrvatskoj

Državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje privremenog boravka u svrhu rada temeljem sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj nije dužan dostaviti dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Državljani trećih zemalja iz točke 12. koji sudjeluju u programu za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus + nisu dužni priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju, osim ako drugačije propisuju programska pravila, a volonteri ne dostavljaju dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama.

Volonter iz točke 9. dostavlja sporazum sa subjektom domaćinom koji mora sadržavati: opis volonterskog programa; trajanje volonterstva; uvjete provođenja i nadziranja volonterstva; sate volonterstva; resurse dostupne za pokriće troškova boravka i smještaja državljanina treće zemlje i najmanji iznos džeparca tijekom boravka.

Volonter dostavlja dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama.

Dozvola za boravak i rad volonteru može se odobriti na rok važenja do godine dana, a iznimno se može produžiti samo na još 6 mjeseci, ako to zahtijeva volonterski program.

Državljanin treće zemlje iz točke 17. ovoga članka dostavlja:

– sporazum o osposobljavanju sa subjektom domaćinom kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje, a koji sadržava: opis programa osposobljavanja, uključujući obrazovni cilj ili komponente učenja, trajanje pripravništva, uvjete provođenja i nadzora pripravništva, sate pripravništva i pravni odnos između pripravnika i subjekta domaćina,

– dokaz o stjecanju kvalifikacije razine visokog obrazovanja unutar dvije godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutačnom studiranju s ciljem stjecanja kvalifikacije razine visokog obrazovanja.

Dozvola za boravak i rad izdaje se pripravniku s rokom važenja do šest mjeseci te se boravak i rad mogu produžiti najdulje još šest mjeseci, ako je potrebno za završetak pripravništva.

NAKNADA

NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje dozvole za boravak i rad (560 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za državljane trećih zemalja koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice državljanina treće zemlje je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

Uplata naknade u iznosu od 240 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljane trećih zemalja koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za državljane trećih zemalja koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice. (VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o prijavi rada

Rješenje o izdavanju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe (protiv dozvole za boravak i rad)

RAD UPUĆENOG RADNIKA – DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE

Uvjeti za reguliranje privremenog boravka u svrhu rada upućenog radnika

Upućeni radnik je radnik kojega strani poslodavac (fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a koji upućuje radnika na rad u Hrvatsku) u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

 1. upućuje na rad u Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 2. upućuje u Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
 3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika te da državljanin treće zemlje:
 4. ima valjanu putnu ispravu,
 5. sredstva za uzdržavanje,
 6. zdravstveno osiguranje,
 7. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 8. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Državljani trećih zemalja-upućeni radnici dužni su regulirati privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika ako će raditi u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak (Obrazac 1a),
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm,
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • potvrda A1 koju izdaje matična država iz koje je izaslan.

Naknada

NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje privremenog boravka (350 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).

Za državljanina treće zemlje koji nema dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice državljanina  treće zemlje je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

Uplata naknade u iznosu od 240 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljanina treće zemlje koji nema dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za državljanina treće zemlje  koji nema OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Privremeni boravak u svrhu rada raspoređenog radnika (biometrijska dozvola boravka)

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

EU PLAVA KARTA (dozvola za boravak i rad za visokokvalificirane državljane trećih zemalja)

Dozvola boravka i rada (“EU plava karta”) za državljanina treće zemlje koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad u Hrvatskoj.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad- eu plave karte

Dozvola boravka i rada (EU plava karta) može se odobriti državljaninu treće zemlje koji:

 1. ima valjanu putnu ispravu,
 2. sredstva za uzdržavanje,
 3. zdravstveno osiguranje,
 4. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži:
 6. a) ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje visokokvalificiranih poslova za drugu osobu i pod njezinim vodstvom, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana (u priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),
 7. b) dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 1),
 • preslika važeće putne isprave,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana (sa bruto godišnjom plaćom u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku),
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju i
 • izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo, podružnicu, predstavništvo i ustanovu; Središnjeg obrtnog registra; Registra udruga i Upisnika predstavništva stranih zaklada i fundacija (ne stariji od 6 mjeseci).

Naknada

NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje dozvole za boravak i rad (560 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za državljane trećih zemalja koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice državljanina treće zemlje je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

Uplata naknade u iznosu od 240 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljane trećih zemalja koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za državljane trećih zemalja koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice. (VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za boravak i rad – EU plava karta

Pravni lijek

Žalba Povjerenstvu za žalbe

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

Više informacija: mup.gov.hr – građani -stranci

pitanja@mup.hr

Zakon o strancima (NN 130/11,  74/13, 69/17 i 46/18)

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 120/1281/13 i 38/15)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN 126/12, 81/13, 38/15, 85/15, 132/17 i 101/18)

Obrasci

Obrazac 1 zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad (EU plave karte) https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_1.pdf

Obrazac 1a zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci//Obrazac%201a.pdf

Obrazac 1b prijave privremenog boravka za državljane država članica EGP https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_1b.pdf

Obrazac 9a zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//obrazac_9a.pdf

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.