Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

Operater postojećeg postrojenja koje ispunjava uvjete za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, uključujući operatera postrojenja za proizvodnju električne energije koje proizvodi toplinu i malog postrojenja koje može biti isključeno iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, podnosi zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša.

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca koji sadrži:

  • podatke o djelatnostima, metodološko izvješće i izvješće o verifikaciji u pisanom i elektroničkom obliku
  • podaci o djelatnostima i metodološko izvješće dostavljaju se na obrascu o podacima o djelatnostima i obrascu o metodološkom izvješću koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama. Obrazac o podacima o djelatnostima i obrazac o metodološkom izvješću potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje

Naknada:

35 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: ets-postrojenja@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (NN 70/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.