Stručno osposobljavanje i redovno usavršavanje – oprema i uređaji koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove

Stručno osposobljavanje i redovno usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Uvjeti za izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti provođenja programa izobrazbe:

 1. program izobrazbe mogu provoditi sveučilišta, veleučilišta, instituti, strukovne organizacije, tvrtke, udruge i druge obrazovne ustanove koje za obavljanje navedenih poslova ishode suglasnost Ministarstva za provođenje programa
 2. da pravna osoba zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja
 3. da pravna osoba raspolaže prikladnim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela programa izobrazbe
 4. da raspolaže potrebnom tehničkom opremom za provođenje programa izobrazbe
 5. da zapošljava osoblje za vođenje evidencija i drugih stručnih, tehničkih i administrativnih poslova
 6. sadržaj programa izobrazbe mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju tehničkih propisa te mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkoviti rad u europskom gospodarskom prostoru

Potrebni dokumenti:

 1. podaci o podnositelju zahtjeva
 2. dokazi koji potvrđuju ispunjenje navedenih uvjeta iz Zakona o zaštiti zraka
 3. program izobrazbe

Naknada:

35 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Stručno osposobljavanje i redovno usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)

Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (NN 3/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje suglasnost za provođenje programa izobrazbe.

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.