Trgovina

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Opći uvjeti

 • upis djelatnosti u odgovarajuće, propisane registre ili upisnike
 • ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Trgovac se zakonom definira kao pravna ili fizička osoba, registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe, i/ili pružanja usluga u trgovini. Ukoliko je trgovac registriran u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP), a u Hrvatskoj želi pružati navedene usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, priznaje mu se istovrijedni dokaz o registraciju sjedišta (poslovnog nastana).

Trgovac, pravna osoba upisuje djelatnost trgovine u sudski registar pri nadležnom trgovačkom sudu (prema sjedištu pravne osobe). Ako će se baviti Internet trgovinom tada mora registrirati i djelatnost pod nazivom – usluge informacijskog društva.

Trgovac, fizička osoba – obrtnik upisuje djelatnost trgovine u Obrtni registar koji se vodi pri nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo, prema mjestu sjedišta obrta. Ako će se baviti Internet trgovinom tada mora registrirati i djelatnost pod nazivom – usluge informacijskog društva.

Djelatnost trgovine mogu, obavljati i druge fizičke i pravne osobe, ako su upisane u odgovarajuće zakonom propisane Upisnike ili registre.

Za sve oblike trgovine potrebno je zadovoljiti dolje navedene uvjete, osim za prigodnu prodaju (u okviru sajmova, priredaba i izložbi) koja najdulje smije trajati 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine.

Minimalno tehnički i drugi uvjeti

 • minimalni tehnički uvjeti, kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti propisani posebnim propisima s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine
 • opći sanitarni i zdravstveni uvjeti i uvjeti sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi
 • uvjeti propisani posebnim propisima, sukladno vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim i drugim karakteristikama robe
 • uvjeti o gradnji, o higijeni, prevenciji požara, zaštiti na radu i zaštiti okoliša

Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispuniti prodajni objekti:

 • Vanjština prodajnog objekta mora biti građevinski dovršena.
 • Na vanjskoj strani građevine na vidljivom mjestu mora biti natpis sa nazivom i sjedištem, a radno vrijeme jasno, čitljivo i vidljivo istaknuto na ulazu u prostor.
 • Prostor ispred i ulaz mora biti siguran, nesmetan, uređen, osvijetljen, napravljen od materijala koji se lako čisti i održava. Ulaz može biti s ceste, iz ulice, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza i ne smije biti zajednički sa ulazom u stambene prostore. Izlazna vrata moraju biti najmanje 0,70 m široka. Ako su ulazna i izlazna vrata odvojena, na njima treba biti istaknut uočljiv natpis „ulaz“ i „izlaz“, a moraju omogućavati laku manipulaciju robom.
 • Prostorije (zidovi i podovi) moraju biti građevinski dovršeni i izgrađeni od nepropusnih, neupijajućih, perivih, neotrovnih i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se obavljaju.
 • Prostori (prodajni i pomoćni) moraju biti adekvatno osvijetljeni (prirodno svjetlo kroz vrata i prozore i rasvjetnim tijelima), prozračivani (kroz vrata i prozore i klima uređajima) i grijani ovisno o vrsti robe. Najmanja visina prostora (od završne obrade poda do završne obrade stropa) iznosi 2,8 m. Iznimno, uz uvjet da je u skladu s posebnim propisima, ta visina može biti i manja, ali ne manja od 2,2 m.
 • Ako se radi o prodajnom objektu na više etaža, moraju biti međusobno povezane stepeništem, površine ne manje od 1,10 m2, i teretnim dizalom ako se u prodavaonici prodaju teški i veliki proizvodi, dok prostor površine 1200m2 i više mora imati ugrađeno dizalo za 4 i više osoba ili pokretne stepenice.
 • Prodajni objekti u kojima se obavlja i ugostiteljska djelatnost (izuzev ponude bezalkoholnih napitaka i pića iz automata) mora imati prostor za tu djelatnost funkcionalno odvojen.
 • Površina prodajnog objekta ne smije biti manja od 6m2, osim kioska (u kojem se ne priprema hrana) a koji ne može biti manji od 3,5m2.
 • Prodajni objekti veći od 600m2 moraju imati agregat za dobivanje struje, dok drugi moraju imati uređaje za odgovarajuće osvjetljenje u nuždi. Ovi objekti moraju imati sanitarne prostorije posebno za žene i posebno za muškarce (svaka grupa treba imati najmanje jedan nužnik, a muška i pisoar, te odvojeni prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom).
 • U pretežno samoposlužnim prodajnim objektima mora biti dovoljno košarica za nošenje robe i kolicima za prijevoz robe.
 • U prodajnim objektima odjeće kabine za isprobavanje moraju biti osvijetljene te imati ogledalo, vješalicu i stolac.
 • Sprave za mjerenje, vaganje i ispitivanje robe moraju biti umjerene, a kupcima trgovci trebaju omogućiti uvid u mjerenje.
 • Za praćenje isporuke roba i usluga mora se osigurati naplatni uređaj ili drugi oblik evidencije sukladno posebnim propisima.
 • Prodajni objekti u kojima se prodaje hrana životinjskog podrijetla, mora imati vitrine za hlađenje, ormare za zamrzavanje odnosno škrinje.
 • Ako se u prodajnom objektu prodaje pečeno meso – u komadu ili narezano, i razne salate, u prostoru mora biti dodatni uređaj za umjetno provjetravanje.
 • Ako se prodaje nepretpakirana hrana, potreban je dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje takvom hranom mora imati slavine koje sprječavaju kontaminacije.
 • Prodajni objekti čija je površina 1200m2 i veći, moraju imati osigurano parkiralište.
 • Ako se prodavaonica nalazi u povijesno kulturnim objektima, iznimno se može odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, uz prethodno pribavljanje odobrenja sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Uvjeti glede gradnje

Prostornim planovima propisuju se uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj razini i/ili lokaciji. Shodno tome se izdaje akt za provedbu prostornog plana (lokacijska ili građevinska dozvola). Između ostalog se određuje namjena prostora, uvjeti za razvoj djelatnosti te njihov razmještaj u prostoru.

Izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine, između ostalog, prilaže i fotokopiju građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta.

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svojeg trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete (propisane Zakonom o gradnji kao i posebnim propisima). Projektant kao ovlaštena osoba treba u glavnom projektu primijeniti i ispuniti sve posebne uvjete i kroz tehnička rješenja u projektu dokazati, da su ispunjeni svi temeljni zahtjevi za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, gospodarenje energijom i očuvanje topline, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, održiva uporaba prirodnih izvora.

Ukoliko se radi o postojećoj građevini poslovne namjene, u skladu s glavnim projektom mogu se bez građevinske dozvole izvoditi radovi njezine prilagodbe za obavljanje djelatnosti različite od djelatnosti navedene u građevinskoj odnosno uporabnoj dozvoli (primjerice ugostiteljske, turističke ili trgovačke djelatnosti). I za te građevine potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev (unificiran za sve županije)
 • upravna pristojba (sukladno obrascu zahtjeva)
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta – ishodite odobrenje potpuno elektroničkim putem

ili

ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem e-pošte

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o pristojbe na račun – sve u skeniram obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnice ureda državne uprave u županijama i Grada Zagreba

s naslovom: e-zahtjev – trgovina

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 6106-111

info@mingo.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) uređuje temeljne uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne mjere.

Ako Zakonom o trgovini nije drugačije određeno, na ugovorne odnose u posredovanju u trgovini primijenit će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14) propisuje minimalne tehničke uvjete za sve vrste prodajnih objekata u kojima se trguje na veliko i malo

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09 i 46/15) propisuje oblike obavljanja djelatnosti trgovine na malo i definiranje prodavaonica prema određenim zajedničkim temeljnim obilježjima

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine donosi mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba.

Pravni lijekovi

Sukladno uputi iz rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.