Turističke agencije

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga turističke agencije.

Turistička agencija posluje u prostoru poslovne namjene.

Turistička agencija koja posluje na način da svoje usluge pruža i ugovore sklapa uz istodobnu fizičku prisutnost korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem obavlja svoju poslovnu djelatnost mora imati poslovni prostor primjereno uređen za prijam korisnika usluga (poslovnica).

Iznimno, turistička agencija koja posluje jedino na način da svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem internetskih stranica ili sličnog online sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem turistička agencija obavlja svoju djelatnost, može svoju poslovnu djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene, koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Turistička agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslova, u punom radnom vremenu, neovisno o broju poslovnica odnosno poslovnih prostora.

Uvjeti za voditelja poslova:

 • državljanin Republike Hrvatske, državljanin drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije da ima najmanje završenu srednju školu
 • aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznavanje još jednog svjetskog jezika (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) te poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova
 • položen stručni ispit za voditelja poslova
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu

Strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili imaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, mogu obavljati poslove voditelja poslova uz suglasnost Ministarstva ukoliko ispunjavaju prethodno navedene uvjete za voditelje poslova.

Potrebni dokumenti

Uz obavijest o početku pružanja usluga turističke agencije treba priložiti podatke o:

 1. tvrtki i sjedištu turističke agencije
 2. osobnom identifikacijskom broju tvrtke
 3. adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge
 4. voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te dokaze o istom

Naknada

Nema

E-POSTUPAK za dostavu obavijesti o početku pružanja usluga turističke agencije

 • Obrazac obavijesti se ispuni
 • Obrazac obavijesti se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Nakon dostave uredne obavijesti turistička agencija može početi pružati usluge turističke agencije

Obavijest o početku pružanja usluga turističke agencije

Promjena podataka pružanja usluga turističke agencije

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pravni@mint.hr, Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-obavijest – turistička agencija

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Propisi:

Početak obavljanja djelatnosti

Upis u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu Ministarstva turizma temeljem obavijesti, a do uspostave Središnjeg registra na mrežnim stranicama Ministarstva objavljivat će se, slijedom obavijesti ili prijave popis turističkih agencija odnosno prostora u kojima turističke agencije posluju te podaci iz tih obavijesti ili prijava

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.