Turistički vodiči

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Turistički vodič je u pravilu fizička osoba – građanin, no može pružati usluge i osobno kao obrtnik ili trgovačko društvo, ukoliko ishodi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije
 • najmanje završenu srednju školu
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča
 • znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča

Potrebni dokumenti

 1. Zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
 4. Svoju fotografiju veličine 25×20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720×825 piksela i JPEG do 400kB)
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
 6. Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb

Iznos: 45,00 Kn

Broj računa: HR4723400091100035352

Poziv na broj: 00 OIB (turističkog vodiča)

Opis plaćanja: Ime i prezime vodiča

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br.1.

(Narodne novine, broj  8/1737/17)                                                         20,00 kuna

 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama

sukladno Tar.br.2.1. Uredbe                                                                          35,00 kuna

 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb sukladno Tar.br.2.2. Uredbe                50,00 kuna

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema području za koje je položen stručni ispit

Ako je ispit položen za više županija, zahtjev se može podnijeti samo jednom od nadležnih ureda

Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.