Umjetničko stvaralaštvo

Umjetničko stvaralaštvo – osnivanje umjetničkih organizacija

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Umjetnici koji imaju potvrdu ovlaštene strukovne udruge mogu osnovati umjetničku organizaciju za obavljanje umjetničke djelatnosti sukladno statutu te općim i posebnim propisima koji vrijede za pojedinu djelatnost.

Umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo umjetničku djelatnost za koju su registrirane upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture. Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno-prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl.

Umjetničku organizaciju može osnovati najmanje dvoje osnivača koji su umjetnici.

Djelatnosti umjetničke organizacije koje se navode u Odluci i Statutu trebaju biti podržane potvrdama nadležnih strukovnih umjetničkih udruga za osnivače.

Ako se osniva kazalište kao umjetnička organizacija, potrebno je dostaviti potvrdu o ispunjavanju uvjeta o raspolaganju kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osob­ljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.

Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu kulture prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.

Potrebni dokumenti

– zahtjev za upis u Registar umjetničkih organizacija

– Statut umjetničke organizacije

– Odluka o osnivanju umjetničke organizacije

– popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i OIB) i potpisima ovjerenim kod javnog bilježnika (1x)

– potvrda odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici

– ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.

Prilozi uz zahtjev podnose se u dva potpisana primjerka.

Naknada

35 HRK

Podaci za plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-756-OIB UPLATITELJA

Svrha doznake: uplata pristojbe za donošenje rješenja o umjetničkoj organizaciji

Dodatne obveze

Umjetničke organizacije – kazališta i kazališne družine, dužne su u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija, podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.

Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu kulture prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA

OBRAZAC STATUTA UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

OBRAZAC ODLUKE O OSNIVANJU UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 – Ispravak)

Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o osnivanju umjetničke organizacije

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva kulture nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.