Vezani obrti

Profesije iz područja vezanih obrta za koje je moguće steći majstorsko zvanje temeljem položenog majstorskog ispita:

 1. alatničar
 2. autoelektričar
 3. autolakirer
 4. autolimar
 5. automehaničar
 6. autoserviser
 7. bravar
 8. brodski mehaničar
 9. dimnjačar
 10. elektroinstalater
 11. elektromehaničar
 12. elektroničar-mehaničar
 13. fasader
 14. fotograf
 15. frizer
 16. galanterist
 17. glazbalar
 18. graditelj brodova
 19. graditelj orgulja
 20. instalater grijanja i klimatizacije
 21. kemijski čistač
 22. klesar
 23. klobučar
 24. kotlar
 25. kovač
 26. kozmetičar
 27. krojač muške odjeće
 28. krojač ženske odjeće
 29. krovopokrivač
 30. krznar
 31. kuhar
 32. limar
 33. ljevač
 34. mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 35. mesar
 36. mlinar
 37. mljekar
 38. natkonobar
 39. obućar
 40. očni optičar
 41. ortopedski obućar
 42. pećar
 43. pediker
 44. pekar
 45. pismoslikar
 46. plinoinstalater
 47. precizni mehaničar
 48. puškar
 49. slastičar
 50. soboslikar-ličilac
 51. staklar
 52. stolar
 53. strojobravar
 54. tapetar
 55. tesar
 56. tokar
 57. urar
 58. vodoinstalater
 59. vodoinstalater,instalater grijanja i klimatizacije
 60. zidar
 61. zlatar

Navedene profesije su sadržane u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) na način da je uz šifru i naziv djelatnosti za čije obavljanje je kao poseban uvjet stručne spreme propisan majstorski ispit, odnosno ukoliko isti predstavlja daljnju kvalifikaciju, definirana oznaka složenosti 5.

Majstorska zvanja su Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13) smještena na razinu 5 gdje je ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno 120 ECVET ili ECTS bodova, od kojih je najmanje 60 ECVET ili ECTS bodova na 6. ili višoj razini skupova ishoda učenja.

Na majstorskom ispitu ispitanik dokazuje praktične vještine i sposobnosti, stručno-teorijska znanja prijeko potrebna za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu, znanja iz gospodarstva i pravnih propisa potrebnih za samostalno obavljanje obrta te znanja potrebna za podučavanje naučnika. Ispit polaže se pred komisijom za polaganje majstorskog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

Uvjeti:

– majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit

– majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit

– majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana

– majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit

– majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Potrebni dokumenti:

Uz zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta potrebno je priložiti:

 1. inozemnu javnu ispravu (diploma/potvrda/uvjerenje) o položenom ispitu u originalu ili ovjerenu presliku,
 2. ovjereni prijevod inozemne javne isprave (diploma/potvrda/uvjerenje) o položenom ispitu koju izdaje ovlašteni sudski tumač,
 3. prijepis svih položenih ispita u originalu
 4. ovjereni prijevod svih položenih ispita
 5. popis uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita,
 6. službeni program i plan iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,
 7. životopis,
 8. dokaz o uplati upravne pristojbe ili potvrda o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi,
 9. potvrdu o državljanstvu (kopija domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)

– dokumentacija se može dostaviti i u ovjerenoj preslici

– prijevodi na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača potrebni su za svu dokumentaciju koja nije izdana na hrvatskom jeziku ili latiničnom pismu.

– prijevodi sudskih tumača za hrvatski jezik iz drugih država prihvaćaju se ukoliko su ovjereni potpisom predsjednika nadležnog suda ili drugog tijela koje u toj državi izdaje ovlaštenje za rad stalnom sudskom tumaču

Naknada:

 • priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju – 300 HRK
 • priznavanje pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 150 HRK

E-uplata pristojbe:

Državni proračun Republike Hrvatske

žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160

poziv na broj 64 5002-47115- OIB uplatitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje onih vezanih obrta koji predstavljaju uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 90 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mingo.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka, vezani obrti

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Uprava za poduzetništvo i obrt

Popis reguliranih profesija

Popis profesija s djelatnostima vezanih obrta za koje nije potrebno provoditi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, obzirom je za obavljanje istih dovoljna stečena srednja stručna sprema u odgovarajućem zanimanju.

Zakon o obrtu (NN 143/13)

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta.

Sukladno odredbi članka 19. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15) u roku od roku od 90 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova.

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.