Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva

Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Zastupanjem u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) mogu se baviti fizičke i pravne osobe koje su upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod i koji se nazivaju ovlaštenim zastupnicima te odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ili odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

 

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskoga vlasništva su patentni zastupnici i zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (zastupnici za žigove).

Jedan od obveznih uvjeta za upis u Registar ovlaštenih zastupnika je položen stručni ispit za patentnog zastupnika i/ili zastupnika za žigove.

 

Patentni zastupnik može biti:

 1. fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici EGP-a, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika,
 2. fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države ugovornice EGP-a i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici EGP-a, koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika,
 3. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa,
 4. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici EGP-a koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima navedenim pod točkom 1. ili 2. ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

 

Zastupnik za žigove može biti:

 1. fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države ugovornice EGP-a i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici EGP-a, završen diplomski sveučilišni studij i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za zastupnike na žigove,
 2. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za zastupnike za žigove ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa,
 3. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici EGP-a koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

 

Potrebni dokumenti

a) za zastupnike fizičke osobe:

 1. potvrda o državljanstvu i o prebivalištu podnositelja zahtjeva
 2. diploma o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za patentnog zastupnika i/ili zastupnika za žigove
 4. potvrda o radnom iskustvu na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskoga vlasništva u trajanju od najmanje pet godina nakon završetka studija (za osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih i prirodnih znanosti) – samo za patentne zastupnike
 5. dokaz o uplati propisanih upravnih pristojbi (50 kuna) i naknada troškova (50 kuna), za upis u registar.

 

b) za zastupnike odvjetnike:

 1. potvrda o državljanstvu i o prebivalištu podnositelja zahtjeva
 2. diploma o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za patentnog zastupnika i/ili zastupnika za žigove ili potvrdu da odvjetničko društvo ima zaposlenog odvjetnika koji je položio takav ispit ili da s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa
 4. potvrdu Hrvatske odvjetničke komore da je odvjetnik/odvjetničko društvo upisan u odgovarajući imenik Hrvatske odvjetničke komore
 5. dokaz o uplati propisanih upravnih pristojbi (50 kuna) i naknada troškova (50 kuna), za upis u registar.

 

c) za zastupnike pravne osobe:

 1. dokaz o sjedištu pravne osobe
 2. potvrdu da pravna osoba zapošljava najmanje jednu osobu (ili da s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa) koja udovoljava uvjetima navedenim pod točkom a) te dokumentaciju (gore navedenu), u svrhu dokazivanja tih uvjeta
 3. potvrdu o upisu u sudski registar iz koje je vidljivo da pravna osoba obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost
 4. dokaz o uplati propisanih upravnih pristojbi (50 kuna) i naknada troškova (50 kuna), za upis u registar.

 

Dokaz da pravna osoba obavlja zastupanje pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost izdaje nadležni trgovački sud, po provedenom upisu u sudski registar.

 

Polaganje stručnog ispita za zastupnike:

Stručni ispit održava se dva puta godišnje, a polaže se u sjedištu Zavoda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78.

Održavanje stručnih ispita objavljuje se najmanje 30 dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita na internetskoj stranici Zavoda. Stručni ispit polaže se na hrvatskom jeziku. Troškovi polaganja stručnog ispita za zastupnike iznose 9.000 HRK, a troškovi eventualnog polaganja popravnog ispita 5.000 HRK.

 

Obrasci za prijavu stručnih ispita za zastupnike u području prava industrijskoga vlasništva

Izvori za polaganje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike

 

Naknada

50 HRK za upravnu pristojbu za zahtjev za upis u registar zastupnika

 

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR 27

Poziv na broj: 5010-700002

 

 

50 HRK za naknadu troškova postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar zastupnika

 

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR 63

Poziv na broj: 5681 – 6179 – 700002

 

Aplikacija za generiranje svih potrebnih podataka za uplatu troškova postupka odnosno upravnih pristojbi

 

Nadležno tijelo i propisi

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-100

E-mail: info@dziv.hr

 

Zakon o zastupanju u području prava industrijskoga vlasništva (NN 54/05, 49/11 i 54/13)

 

Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskoga vlasništva (NN 84/13)

 

Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/2009 i 49/11)

 

Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 109/11 i 96/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu u registar ovlaštenih zastupnika

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Zavoda o zahtjevu za upis u registar ovlaštenih zastupnika može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.