Arhitekti

Poslovi projektiranja/stručnog nadzora građenja/poslovi prostornog uređenja, poslovi inženjera gradilišta i/ili voditelja radova te poslovi voditelja projekta arhitektonske struke

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i pri Hrvatskoj komori arhitekata te čekanja prethodne provjere.

Za obavljanje poslova inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i poslova voditelja projekta osoba arhitektonske struke nije potrebno javljanje Komori.

Za obavljanje poslova projektiranja/stručnog nadzora građenja/poslove prostornog uređenja šalje se e-izjava putem sustava e-Građani ili se izjava šalje izravno nadležnom tijelu na clanstvo@arhitekti-hka.hr, uz dostavu slijedeće dokumentacije u preslici i prijevodu:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a (izjava poslodavca)
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz kojim se potvrđuje da mu pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno oduzeto (potvrda nadležnog tijela državne poslovnog nastana ili EU potvrda)
 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti na teritoriju HR ili EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

U slučaju godišnje obnove izjave podnositelj mora priložiti:

 • podatke o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH/EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije uz zahtjev izravno nadležnom tijelu na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani:

 • rješenje Hrvatske komore arhitekata o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
 • dokaz o plaćenoj komorskoj upisnini

Priznavanje kvalifikacije

 1. Prema općem sustavu: Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani uz dostavu sljedeće dokumentacije u preslikama i prijevodu:
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda države EGP-a koja je priznala stručnu kvalifikaciju stranoj ovlaštenoj osobi državljaninu treće države
 • dokaz o obrazovnoj / stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • potvrda o uplati troškova postupka

Naknade

200,00 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-prva prijava

100,00 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

27,00 EUR za priznavanje kvalifikacija automatski sustav

400,00 EUR za priznavanje kvalifikacija stečenih u trećoj zemlji

400,00 EUR za priznavanje kvalifikacija stečenih u EU izvan Direktive 2005/36/EZ

133,00 EUR za upisninu u Imenik

240,00 EUR za godišnju članarinu

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

Primatelj: Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/2

Račun broj IBAN: HR9123600001102088676, Zagrebačka banka d.d.

Za uplate iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X

Svrha: ime i prezime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija

e-Usluga

Prva opcija: e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: clanstvo@arhitekti-hka.hr (za slanje JPEG ili PDF dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Za upis u imenik ovlaštenih arhitekata osoba koja je stručnu kvalifikaciju stekla u RH, umjesto rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije dostavlja:

 • dokaz o završenom diplomskom studiju arhitekture, kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o stručnom radnom iskustvu u trajanju najmanje dvije godine

119,45 EUR troškovi polaganja stručnog ispita

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

Ime i prezime platitelja

PRIMATELJ: Državni proračun Republike Hrvatske

MODEL: HR62

IBAN: HR1210010051863000160

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 5665-47061-19-576187

SVRHA: stručni ispit iz područja graditeljstva

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 404

pitanja@mpgi.hr

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271/2, Zagreb

+385 1 5508 410

clanstvo@arhitekti-hka.hr

Popis svih obrazaca Hrvatske komore arhitekata

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 15/21)

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore arhitekata

Odluka o visini administrativne naknade Hrvatske komore arhitekata

Odobrenje

Potvrda za povremeno/privremeno obavljanje poslova

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rješenje o upisu u Imenik stranih ovlaštenih osoba

Rok ishođenja: 8 dana

Rok ishođenja rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije prema općem sustavu: 90 dana

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se dostavlja Hrvatskoj komori arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2, 10000 Zagreb, neposredno ili izravno na clanstvo@arhitekti-hka.hr.

Komora će odbaciti (ako je nepravovremena), zamijenit će pobijano rješenje novim (ako je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana) ili će žalbu dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo može žalbu odbiti, rješenje poništiti djelomično ili u cijelosti ili ga izmijeniti.

Rješenje Ministarstva dostavlja se stranci putem Komore najkasnije u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

Datum zadnjeg ažuriranja: 9. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.