Auto škole – osposobljavanje kandidata za vozače

Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem:

 1. ne postoji autoškola, uz uvjet da je na području koje gravitira toj novoj autoškoli najmanji godišnji potencijalni broj kandidata za vozače 150 ili
 2. je postojala samo jedna autoškola koja je u međuvremenu prestala s radom,
 3. postoji određeni broj autoškola ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja.

Iznimno nova autoškola može se otvoriti u mjestu koje ima status grada, ako u tom gradu ne postoji niti jedna autoškola.

Podnositelj zahtjeva za otvaranje nove autoškole mora, prije podnošenja zahtjeva, od Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o tome djeluje li već na području na kojem želi otvoriti autoškolu dovoljan broj autoškola.

Kada na određenom području postoji potreba za otvaranjem nove autoškole, podnositelj zahtjeva za otvaranje nove autoškole će Ministarstvu podnijeti zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada nove autoškole uz predočenje svih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Na temelju zahtjeva, Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole.

Nakon što se neposrednim očevidom utvrdi da je autoškola ispunila sve propisane standarde i uvjete, Ministarstvo će autoškoli izdati rješenje za rad i upisati je u registar autoškola.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za trgovačko društvo ili obrtnika:

Autoškola može provoditi osposobljavanje kandidata za vozače vozila ako ima:

 1. u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena stručnog voditelja autoškole i predavača predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje propisani broj sati,
 2. u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom potreban broj instruktora vožnje za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja,
 3. propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad voditelja autoškole, prometno vježbalište od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) udaljeno najviše 10 km cestom od autoškole i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, u vlasništvu ili zakupu,
 4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače, B kategorije do 7 godina starosti, AM, A1, A2 i A kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 12 godina starosti,
 5. u vlasništvu nastavna sredstva i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju teorijskog dijela osposobljavanja (nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila) te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

Potrebni dokumenti

 1. Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja za rad autoškole
 2. Dokumenti koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

– rješenje o registraciji od Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta – obrtnicu ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga,

– presliku ugovora o radu sa stručnim voditeljem autoškole na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena,

– presliku dozvole stručnog voditelja i knjižice provjere stručne osposobljenosti,

– za stručnog voditelja presliku dozvole instruktora vožnje s upisanim kategorijama vozila za koje se u autoškoli osposobljava kandidate,

– za stručnog voditelja presliku vozačke dozvole,

– presliku ugovora o radu s predavačem nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena ,

– presliku dozvole predavača i knjižice provjere stručne osposobljenosti,

– za predavača presliku dozvole instruktora vožnje B kategorije,

– za predavača presliku vozačke dozvole,

– presliku ugovora o radu s potrebnim brojem instruktora vožnje na određeno ili neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

– presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije,

– za instruktora vožnje presliku vozačke dozvole,

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljene učionice, s tlocrtom učionice (skica) i dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu,

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja u istom građevinskom objektu u kojem se nalazi učionica ili u neposrednoj blizini s tlocrtom prostora (skica) ,

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu prometnog vježbališta ili rješenje-odluka grada o korištenju prometnog vježbališta od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) s tlocrtom vježbališta i ucrtanim prometno-tehničkim elementima za kategorije za koje će autoškola osposobljavati kandidate,

– dokaz o vlasništvu vozila ili ugovor o leasingu ili zakupu propisno opremljenih vozila za kategorije koje autoškola osposobljava,

– preslika prometne dozvole i kartona periodičnih pregleda vozila,

– preslika atesta vozila,

– dokaz o vlasništvu nastavnih sredstava, pomagala i opreme za nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, odnosno izjava o vlasništvu dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću,

– dokaz o vlasništvu računalnog programa za realizaciju nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ili izjava o vlasništvu dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću,

– dokaz o vlasništvu računalne opreme za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom ili izjava o vlasništvu dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

– upravnu pristojbu za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola u iznosu od 2100,00 HRK (Tarifni broj 13. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi). Broj računa: Državni proračun HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB

– dokaz o uplati propisane naknade za utvrđivanje uvjeta rada autoškole sukladno Odluci o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole propisanoj od strane Hrvatskog autokluba („NN“, broj 55/09). Broj računa: Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112 i to:

– 1600,00 HRK + PDV za početak rada autoškole, podružnice ili izdvojenog pogona,

– 980,00 HRK + PDV za promjenu naziva odnosno statusnog obilježja autoškole,

– 1200,00 HRK + PDV za proširenje djelatnosti autoškole ili promjenu sjedišta (lokacije) odnosno nekog drugog uvjeta za rad autoškole.

Naknada

2.100 HRK upravne pristojbe za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-713-OIB

2.000 HRK za početak rada autoškole, podružnice ili izdvojenog pogona,

1.225 HRK za promjenu naziva odnosno statusnog obilježja autoškole,

1.500 HRK za proširenje djelatnosti autoškole ili promjenu sjedišta (lokacije) odnosno nekog drugog uvjeta za rad autoškole.

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatski autoklub

IBAN: HR1523600001101244010

Model: HR05

Poziv na broj: 1112

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
 1. Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja za rad autoškole
 2. Dokumenti koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: autoskola@mup.hr

s naslovom: e-zahtjev – autoškola, Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije

Ilica 335, 10000 Zagreb

autoskola@mup.hr

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)

Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (NN 117/12)

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12129/12146/12151/13 i 160/13)

Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole (NN 55/09)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za osposobljavanje kandidata za vozače

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u roku od 30 dana od dana dostave rješenja, pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.