Cestovni prijevoz

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga cestovnog prijevoza putnika i tereta kojima se regulira pristup u djelatnost cestovnog prijevoza i pristup tržištu na povremenoj i privremenoj osnovi u Hrvatskoj bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Pritom je uvjet da fizička ili pravna osoba ima Licenciju Zajednice za obavljanje cestovnog prijevoza tereta i putnika.

Izjava se ne treba podnositi s obzirom da su svi podaci o izdanim Licencijama zajednice nalaze se u ERRU (Nacionalnom elektroničkom upisniku cestovnih prijevoznika) te su dostupni svim nadležnim tijelima država članica.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućeno vam je pružanje usluga unutarnjeg prijevoza putnika ili tereta na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj, te ishođenje Licencije za unutarnji prijevoz ili Licencije Zajednice na temelju koje se obavlja unutarnji i međunarodni prijevoz.

Pritom je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektroničkom obliku:

  • naziv i sjedište pravne odnosno fizičke osobe
  • dokaz o upisu odnosno registraciji djelatnosti – zbog jednostavnosti postupka, predlaže se dostaviti dokaz; ukoliko se takav dokaz ne dostavi, nadležno tijelo provjerit će po službenoj dužnosti, odnosno za državljane EU-a/EGP-a putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI)
  • preslike prometnih dozvola za teretna vozila i autobuse kojima će obavljati djelatnost
  • dokaz/uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za upravitelja prijevoza
  • dokaz financijske sposobnosti u iznosu 9.000 EUR-a za prvo i 5.000 EUR-a za svako sljedeće vozilo iznad 3,5 tona najveće dopuštene mase i autobuse,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta dobrog ugledaizvod iz prekršajne i kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda o ispunjavanju tih uvjeta, koju je izdalo nadležno sudbeno ili upravno tijelo u jednoj ili više država članica u kojima je upravitelj prijevoza ili bilo koja druga relevantna osoba prije imala boravište
  • dokaz o uplati upravne pristojbe.

Naknade

92,91 EUR za upravnu pristojbu za izdavanje Licencije za unutarnji prijevoz ili

278,72 EUR za upravnu pristojbu za Licencu Zajednice

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj : 5002 – 1087 – OIB

Model: 64

Svrha: za izdavanje licencije za unutarnji prijevoz ili Licencije EZ

Korisnik: Državni proračun

episarnica@mmpi.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata) – za Licenciju zajednice

Nadležna upravna tijela u županijama odnosno u Gradu Zagrebu ovisno o sjedištu pravne ili fizičke osobe- obrtnika koji podnosi zahtjev

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6169 050

episarnica@mmpi.hr

Nadležna upravna tijela u županijama odnosno u Gradu Zagrebu ovisno o sjedištu pravne ili fizičke osobe- obrtnika koji podnosi zahtjev

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza (NN 25/19 i 4/21)

Uredba (EZ) 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika i Uredba (EU) 2020/1055 o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa

Uredba (EZ) 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Uredba (EZ) 1072/2009 o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza, koja je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2020/1055 o izmjeni uredaba (EZ) 1071/2009, (EZ) 1072/2009 i (EU) 1024/2012

Odobrenje

Licencija za obavljanje unutarnjeg prijevoza tereta ili putnika

Licencija Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika odnosno Licencija Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta.

Rok ishođenja: 30 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva sa svim dokazima)

Pravni lijekovi

Protiv odluke upravnog tijela u županiji odnosno gradu Zagrebu o izdavanju licencije za unutarnji prijevoz putnika ili tereta podnosi se žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Protiv odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od izdavanju Licencije zajednice za međunarodni prijevoz putnika ili tereta, nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Datum zadnjeg ažuriranja: 9. svibnja 2024.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.