Dentalni asistent

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i članstva u Hrvatskoj komori dentalne medicine.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na pisarnica@hkdm.hr, uz skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača:

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU/EGP poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma ili svjedodžba o završenom osposobljavanju dentalnog asistenta, potvrda nadležnog tijela o razini stručne kvalifikacije iz Direktive nadležnog tijela države članice EU/EGP-a)
 • dokaz o razini znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj (zbog utjecaja na sigurnost pacijenta)
 • podaci o osiguranju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji – diploma ili svjedodžba o završenom osposobljavanju dentalnog asistenta, potvrda nadležnog tijela o razini stručne kvalifikacije iz Direktive nadležnog tijela države članice EU/EGP-a (ovjereni prijevod od sudskog tumača)
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (ovjerena preslika)
 • dokaz o članstvu i dozvoli za rad Hrvatske komore dentalne medicine
 • dokaz o državljanstvu – ovjereni prijevod od sudskog tumača
 • vjenčani list ili drugi dokaz o promjeni imena i/ili prezimena (prijevod)

Priznavanje kvalifikacije 

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Hrvatska komora dentalne medicine provodi priznavanje stručne kvalifikacije dentalni asistent po općem sustavu:

 • ako je stručna kvalifikacija stečena u EU/EGP i ako je podnositelj državljanin države EU-a/EGP-a

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije koje će se provesti po općem sustavu podnosi se na pisarnica@hkdm.hrovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača.

 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju – stručna kvalifikacija dentalni asistent
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Zahtjev i dokumentaciju može podnijeti putem pošte ili izravno nadležnom tijelu ili gore navedenim elektroničkim putem.

Potrebni dokazi prema općem sustavu priznavanja dostavljaju se nadležnom tijelu putem pošte kao ovjerene kopije originala s prijevodom na hrvatski jezik: 

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o prethodno završenom obrazovanju
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  • diplomu ili svjedodžba
  • nastavni plan i program važeći u vrijeme završetka osposobljavanja
 • dokaz o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz o članstvu u inozemnoj komori dentalne medicine ako je član
 • potvrda o kompetentnosti

Hrvatska komora dentalne medicine kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije dentalni asistent u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU
 • punomoć za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu
 • dokaz o uplati naknade

Naknade

1 172,78 EUR za troškove Hrvatske komore dentalne medicine u provedbi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu.

Troškovi provedbe dopunskih mjera po općem sustavu priznavanja:

 • 795,10 EUR za ispit provjere kompetentnosti:
 • Mjera prilagodbe u trajanju do 6 mjeseci:
 1. za ustanovu 993,88 EUR
 2. za mentora 198,78 EUR
 • Mjera prilagodbe u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana:
 1. za ustanovu 1 722,73 EUR
 2. za mentora 331,29 EUR
 • Mjera prilagodbe u trajanju od 1 godine do 3 godine:
 1. za ustanovu 1 722,73 EUR (po godini)
 2. za mentora 331,29 EUR (po godini)

Troškovi provedbe dopunske mjere prilagodbe u potpunosti su prihodi obrazovne/zdravstvene ustanove u kojoj kandidat obavlja mjeru prilagodbe.

53,01 EUR godišnja članarina za članstvo u Hrvatskoj komori dentalne medicine:

Upravna pristojba ne plaća se na zahtjev, rješenje niti žalbu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

korisnik: Hrvatska komora dentalne medicine

broj računa: HR2023600001101407171

model: HR00

poziv na broj: OIB uplatitelja

svrha doznake: trošak postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije


Nadležno tijelo i propisi 

Hrvatska komora dentalne medicine

Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb

+385 1 4886 734

pisarnica@hkdm.hr

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)


Odobrenje

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po automatskom sustavu:

Rješenje Hrvatske komore dentalne medicine o upravnom zahtjevu.

Rok ishođenja za automatsko priznavanje: u roku od 30 dana a najdulje u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi.


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja na Hrvatska komora dentalne medicine, Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na pisarnica@hkdm.hr.

U žalbi žalitelj treba navesti rješenje koje pobija, naziv strukovne komore kao javnopravnog tijela koje je donijelo i zbog čega je nezadovoljan rješenjem. Ako žalitelj iznosi nove činjenice i nove dokaze dužan je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka pred strukovnom komorom.

Kada strukovna komora u zdravstvu, kao prvostupanjsko tijelo zaprimi žalbu ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Ako žalba nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, strukovna komora će rješenjem odbaciti žalbu rješenjem.

Ako strukovna komora ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva kao drugostupanjskom tijelu.

Ministarstvo zdravstva mora rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe mjesno nadležnom Upravnom sudu (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Tužba se podnosi neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.