Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uključuju posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje i osposobljavanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

I Fizičkoj osobi koja tek namjerava obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem kao samostalnu djelatnost:

 1. ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu,
 2. nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi postupak za kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, prava na rad i drugih prava iz rada, života i tijela, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, opće sigurnosti ljudi i imovine, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti,
 3. nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
 4. posjeduje odgovarajući prostor i opremu

 II Fizičkoj osobi koja već obavlja samostalnu djelatnost:

 1. ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu,
 2. nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi postupak za kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, prava na rad i drugih prava iz rada, života i tijela, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, opće sigurnosti ljudi i imovine, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti,
 3. nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti i
 4. posjeduje odgovarajući prostor i opremu
 5. izvršava obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja,
 6. uz obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem može još samo obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu

 III Već osnovanom trgovačkom društvu:

 1. ima najmanje jednu zaposlenu osobu koja ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu,
 2. nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi postupak za kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, prava na rad i drugih prava iz rada, života i tijela, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, opće sigurnosti ljudi i imovine, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti
 3. nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
 4. izvršava obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja,
 5. posjeduje odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti i
 6. uz obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem može još samo obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.

 IV Fizičkoj ili pravnoj osobi koja namjerava osnovati trgovačko društvo:

 1. ima najmanje jednu zaposlenu osobu koja ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu,
 2. nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi postupak za kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, prava na rad i drugih prava iz rada, života i tijela, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, opće sigurnosti ljudi i imovine, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti
 3. nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
 4. izvršava obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja
 5. posjeduje odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti i
 6. uz obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem može još samo obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.

Potrebni dokumenti:

Uz zahtjev priložiti:

 1. Ovjerenu presliku diplome – za osobu koja će obavljati poslove djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog općinskog suda – za osobu koja će obavljati poslove djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
 3. Ugovor o radu – za osobu koja će obavljati poslove djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
 4. Izjavu o posjedovanju odgovarajuće opreme
 5. Vlasnički list ili ugovor o najmu ili ugovor o zakupu
 6. Javnobilježnički akt o osnivanju društva (ako nema registrirano trgovačko društvo u Hrvatskoj)

Potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od sudskog tumača, ili preslika dokumentacije ovjerena kod javnog bilježnika

Fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem dužna je voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za radnicima te navedene podatke tromjesečno dostavljati na Obrascu ODP-1

Ostala potrebna dokumentacija koju pribavlja Ministarstvo rada i mirovinskoga po službenoj dužnosti je:

 1. Potvrda nadležnog tijela o neizrečenoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti – za osobu koja

će obavljati poslove djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

 1. Potvrda nadležnog tijela o izvršavanju obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja
 2. Rješenje o upisu u odgovarajući registar

Naknada

Upravna pristojba uz zahtjev u iznosu od 70 HRK

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ulica grada Vukovara 78 , Zagreb

info@mrms.hr

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 53/13)

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 8/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.