Doktori dentalne medicine

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i članstva u Hrvatskoj komori dentalne medicine.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na pisarnica@hkdm.hr, uz skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača:

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU/EGP poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma studija dentalne medicine, potvrda/diploma o specijalizaciji, potvrda nadležnog tijela o sukladnosti stručne kvalifikacije s Direktivom odnosno potvrda o stečenim pravima nadležnog tijela države članice EU/EGP-a)
 • dokaz o razini znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj (zbog utjecaja na sigurnost pacijenta)
 • podaci o osiguranju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma studija dentalne medicine, potvrda/diploma specijalizacije, potvrda nadležnog tijela o sukladnosti stručne kvalifikacije s Direktivom odnosno potvrda o stečenim pravima nadležnog tijela države EU/EGP-a)(ovjereni prijevod od sudskog tumača)
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (ovjerena preslika)
 • dokaz o članstvu i odobrenju za samostalan rad Hrvatske komore dentalne medicine
 • dokaz o državljanstvu – ovjereni prijevod od sudskog tumača
 • vjenčani list ili drugi dokaz o promjeni imena i/ili prezimena (prijevod)

Priznavanje kvalifikacije

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Hrvatska komora dentalne medicine provodi priznavanje stručne kvalifikacije doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine po automatskom sustavu:

 • ako je stručna kvalifikacija stečena u EU/EGP i ako je podnositelj državljanin države EU-a/EGP-a

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije koje će se provesti po automatskom sustavu podnosi se na pisarnica@hkdm.hrovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača

 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju (stručna kvalifikacija doktor dentalne medicine)
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Zahtjev i dokumentaciju može podnijeti putem pošte ili izravno nadležnom tijelu ili gore navedenim elektroničkim putem.

 1. Potrebni dokazi prema automatskom sustavu:
 • dokaz stručne kvalifikacije upisane u točki 5.3.2. Priloga V. Direktive 2005/36 EZ (može se predati i potvrda nadležnog tijela matične države EU-a/EGP-a kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnoj osposobljenosti upravo onaj koji je obuhvaćen Direktivom)
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi da stručna kvalifikacija ispunjava minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 34. (doktor dentalne medicine) Direktive 2005/36 EZ
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi o stečenim pravima kada stručna kvalifikacija ne udovoljava minimalnim uvjetima osposobljenosti iz članka 34. Direktive 2005/36 EZ ako je osposobljavanje započelo prije referentnog datuma iz točke 5.3.2., Direktive 2005/36 EZ, a nositelj stručne kvalifikacije je stvarno i zakonito obavljao djelatnost doktora dentalne medicine najmanje tri godine uzastopno unutar pet godina prije izdavanja potvrde
 • u slučaju da je druga država EU-a/EGP-a već priznala stručnu kvalifikaciju podnositelja zahtjeva stečenu izvan EU-a/EGP-a, zahtjevu je potrebno priložiti:
  • dokaz da je država EU-a/EGP-a priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji i utvrdila minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 34. i program iz točke 5.3.1. Priloga V. Direktive
  • potvrdu iste države EU-a/EGP-a o najmanje tri godine stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti doktora medicine odnosno doktora medicine specijalista u toj državi EU-a/EGP-a.
 1. Potrebni dokazi prema općem sustavu priznavanja dostavljaju se nadležnom tijelu putem pošte kao ovjerene kopije originala s prijevodom na hrvatski jezik:
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o prethodno završenom obrazovanju
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  1. diplomu
  2. dodatak diplomi
  3. studijski nastavni plan i program važeći u vrijeme završetka studija
 • dokaz o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz o članstvu u inozemnoj komori dentalne medicine ako je član
 • potvrda o kompetentnosti

Hrvatska komora dentalne medicine , kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije doktor dentalne medicine te doktor dentalne medicine specijalist u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU
 • punomoć za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu
 • dokaz o uplati naknade

Naknade

53,01 EUR za troškove Hrvatske komore dentalne medicine u provedbi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu

1 464,32 EUR za troškove Hrvatske komore dentalne medicine u provedbi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu

Troškovi provedbe dopunskih mjera po općem sustavu priznavanja:

 • 795,10 EUR za ispit provjere kompetentnosti:
 • Mjera prilagodbe u trajanju do 6 mjeseci:
 1. za ustanovu 993,88 EUR
 2. za mentora 198,78 EUR
 • Mjera prilagodbe u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana:
 1. za ustanovu 1 722,73 EUR
 2. za mentora 331,29 EUR
 • Mjera prilagodbe u trajanju od 1 godine do 3 godine:
 1. za ustanovu 1 722,73 EUR (po godini)
 2. za mentora 331,29 EUR (po godini)

Troškovi provedbe dopunske mjere prilagodbe u potpunosti su prihodi obrazovne/zdravstvene ustanove u kojoj kandidat obavlja mjeru prilagodbe.

106,01 EUR godišnja članarina za članstvo u Hrvatskoj komori dentalne medicine:

Upravna pristojba ne plaća se na zahtjev, rješenje niti žalbu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

korisnik: Hrvatska komora dentalne medicine

broj računa: HR2023600001101407171

model: HR00

poziv na broj: OIB uplatitelja

svrha doznake: trošak postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije 


Nadležno tijelo i propisi 

Hrvatska komora dentalne medicine

Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb

+385 1 4886 734

pisarnica@hkdm.hr

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13) 


Odobrenje

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po automatskom sustavu:

Rješenje Hrvatske komore dentalne medicine o upravnom zahtjevu.

Rok ishođenja za automatsko priznavanje: u roku od 30 dana a najdulje u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi. 


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja na Hrvatska komora dentalne medicine, Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na pisarnica@hkdm.hr.

U žalbi žalitelj treba navesti rješenje koje pobija, naziv strukovne komore kao javnopravnog tijela koje je donijelo i zbog čega je nezadovoljan rješenjem. Ako žalitelj iznosi nove činjenice i nove dokaze dužan je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka pred strukovnom komorom.

Kada strukovna komora u zdravstvu, kao prvostupanjsko tijelo zaprimi žalbu ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Ako žalba nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, strukovna komora će rješenjem odbaciti žalbu rješenjem.

Ako strukovna komora ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva kao drugostupanjskom tijelu.

Ministarstvo zdravstva mora rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe mjesno nadležnom Upravnom sudu (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Tužba se podnosi neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.