Doktori medicine

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i članstva u Hrvatskoj liječničkoj komori.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na hlk@hlk.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača:

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU/EGP poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma studija medicine, potvrda/diploma o specijalizaciji, potvrda nadležnog tijela o sukladnosti stručne kvalifikacije s Direktivom odnosno potvrda o stečenim pravima nadležnog tijela države članice EU/EGP-a)
 • dokaz o razini znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj (zbog utjecaja na sigurnost pacijenta)

Nadležno tijelo provjerit će gore navedene podatke putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

Izravno nadležnom tijelu dostavit će se sljedeća dokumentacija putem pošte, ovjerene kopije originala uz prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača:

 • podaci o osiguranju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma studija medicine, potvrda/diploma specijalizacije, potvrda nadležnog tijela o sukladnosti stručne kvalifikacije s Direktivom odnosno potvrda o stečenim pravima nadležnog tijela države EU/EGP-a)(ovjereni prijevod od sudskog tumača)
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (ovjerena preslika)
 • dokaz o članstvu i odobrenju za samostalan rad Hrvatske liječničke komore
 • dokaz o državljanstvu – ovjereni prijevod od sudskog tumača
 • vjenčani list ili drugi dokaz o promjeni imena i/ili prezimena (prijevod)

Nadležno tijelo provjerit će podatke pod točkom prvom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).


Priznavanje kvalifikacije 

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Hrvatska liječnička komora provodi priznavanje stručne kvalifikacije doktor medicine/doktorica medicine i doktor medicine specijalist/doktorica medicine specijalist po automatskom sustavu:

 • ako je stručna kvalifikacija stečena u EU/EGP i ako je podnositelj državljanin države EU-a/EGP-a

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije koje će se provesti po automatskom sustavu podnosi se na hlk@hlk.hrovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača.

 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju (stručna kvalifikacija doktor medicine)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu kada je to potrebno
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (doktor medicine specijalist)

Nadležno tijelo provjerit će gore navedene podatke putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

Zahtjev i dokumentaciju može podnijeti putem pošte ili izravno nadležnom tijelu ili gore navedenim elektroničkim putem.

 1. Potrebni dokazi prema automatskom sustavu:
 • dokaz stručne kvalifikacije upisane u točki 5.1.1. te 5.1.2. i/ili 5.1.3. ili 5.1.4. Direktive 2005/36 EZ (može se predati i potvrda nadležnog tijela matične države EU-a/EGP-a kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnoj osposobljenosti upravo onaj koji je obuhvaćen Direktivom; Hrvatska liječnička komora može navedeno provjeriti s drugim tijelom putem IMI sustava)
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi da stručna kvalifikacija ispunjava minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 23. i 24. (doktor medicine) ili 25. (doktor medicine specijalist) ili 28. (uvjeti usavršavanja iz opće medicine) Direktive 2005/36 EZ (navedenu potvrdu Hrvatska liječnička komora može zatražiti od drugog tijela putem IMI sustava)
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi o stečenim pravima kada stručna kvalifikacija ne udovoljava minimalnim uvjetima osposobljenosti iz članka , te 25. ili 28. Direktive 2005/36 EZ ako je osposobljavanje započelo prije referentnog datuma iz točke 5.1.1., 5.1.2. i/ili 5.1.3. ili 5.1.4 Direktive 2005/36 EZ, a nositelj stručne kvalifikacije je stvarno i zakonito obavljao djelatnost doktora medicine odnosno doktora medicine specijalista najmanje tri godine uzastopno unutar pet godina prije izdavanja potvrde
 • u slučaju da je druga država EU-a/EGP-a već priznala stručnu kvalifikaciju podnositelja zahtjeva stečenu izvan EU-a/EGP-a, zahtjevu je potrebno priložiti:
  1. dokaz da je država EU-a/EGP-a priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji i utvrdila minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 24., 25. ili 28. Direktive
  2. potvrdu iste države EU-a/EGP-a o najmanje tri godine stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti doktora medicine odnosno doktora medicine specijalista u toj državi EU-a/EGP-a.

Nadležno tijelo provjerit će gore navedene podatke putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

 1. Potrebni dokazi prema općem sustavu priznavanja dostavljaju se nadležnom tijelu putem pošte kao ovjerene kopije originala s prijevodom na hrvatski jezik:
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o prethodno završenom obrazovanju
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  1. diplomu
  2. dodatak diplomi
  3. studijski nastavni plan i program važeći u vrijeme završetka studija
 • dokaz o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz o članstvu u inozemnoj liječničkoj komori ako je član
 • potvrda o kompetentnosti

Hrvatska liječnička komora, kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu (ili će se provjeriti putem IMI sustava)
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije doktor medicine te doktor medicine specijalist u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU
 • punomoć za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu
 • dokaz o uplati naknade

Naknade

66,26 EUR troškovi Hrvatske liječničke komore u provedbi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu

132,52 EUR troškovi Hrvatske liječničke komore u provedbi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu

13,25 EUR upisnina za članstvo u Hrvatskoj liječničkoj komori

198,78 EUR godišnja članarina za članstvo u Hrvatskoj liječničkoj komori

Upravna pristojba ne plaća se na zahtjev, rješenje niti žalbu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR 49 2360000 1101464267

Poziv na broj: OIB ili JMBG uplatitelja – 430

Svrha: trošak postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu u Hrvatskoj liječničkoj komori

Korisnik: Hrvatska liječnička komora, Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

U slučaju uplate u inozemstvu uplaćuje se protuvrijednost gore navedenog iznosa po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, na:

Žiro račun / IBAN Hrvatske liječničke komore, otvorene kod Zagrebačke banke d.d., Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb: HR 49 2360000 1101464267

SWIFT / BIC: ZABAHR2X

Model plaćanja: 67

Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva ili drugi identifikacijski broj podnositelja zahtjeva


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

+385 1 4607 555

pisarnica@miz.hr 

Hrvatska liječnička komora

Služba stručno-medicinskih, pravnih i međunarodnih poslova

Ured za stručno medicinske i međunarodne poslove

Ul. Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

+385 1 4500 830

hlk@hlk.hr 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13) 


Odobrenje

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po automatskom sustavu:

Rješenje Hrvatske liječničke komore o priznanju inozemne stručne kvalifikacije.

Rok ishođenja za automatsko priznavanje: u roku od 30 dana a najdulje u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po općem sustavu:

Rješenje Hrvatske liječničke komore. Za potrebe rada doktora medicine u Republici Hrvatskoj potrebno ispuniti opće uvjete obavljanja liječničke djelatnosti sukladno članku 6. Zakona o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03 i 117/08), pa je stoga potrebno ujedno i ishoditi priznavanje pripravničkog staža koji je podnositelj obavio u inozemstvu, te položiti stručni ispit pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, sukladno članku 84. stavku 5. Zakona, te članku 15. Pravilnika o mjerilima.

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi. U roku mjesec dana od dana provedbe dopunske mjere.

Pojašnjenje: dopunska mjera provjere kompetentnosti rok 6 mjeseci, dopunska mjera prilagodbe rok do 3 godine


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja na Hrvatska liječnička komora, Zagreb Ulica Grge Tuškana 37 ili elektroničkim putem na hlk@hlk.hr.

U žalbi žalitelj treba navesti rješenje koje pobija, naziv strukovne komore kao javnopravnog tijela koje je donijelo i zbog čega je nezadovoljan rješenjem. Ako žalitelj iznosi nove činjenice i nove dokaze dužan je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka pred strukovnom komorom.

Kada strukovna komora u zdravstvu, kao prvostupanjsko tijelo zaprimi žalbu ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Ako žalba nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, strukovna komora će rješenjem odbaciti žalbu rješenjem.

Ako strukovna komora ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva kao drugostupanjskom tijelu.

Ministarstvo zdravstva mora rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe mjesno nadležnom Upravnom sudu (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Tužba se podnosi neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.