Faktoring

Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa, na temelju i u skladu s ugovorom o faktoringu sklopljenim s dobavljačem i/ili kupcem, kupuje predmete faktoringa s pravom ili bez prava na regres.

Faktoring s obzirom na svoja obilježja može biti tuzemni ili inozemni, regresni ili bezregresni.

Tuzemni faktoring je faktoring u kojemu su svi subjekti rezidenti u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Inozemni faktoring je faktoring u kojemu je najmanje jedan od subjekata nerezident u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje. Faktoring-društvo smije za predmet faktoringa rezidentu platiti u devizama te od nerezidenta predmet faktoringa naplatiti u devizama u slučaju kada otkupljuje predmet faktoringa koji je sukladno odgovarajućim propisima valjano iskazan u stranoj valuti. Na inozemni faktoring na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Bezregresni faktoring je faktoring u kojemu cjelokupni rizik naplate tereti pružatelja usluge faktoringa, a dobavljač ne odgovara za naplativost predmeta faktoringa. Regresni faktoring je posao faktoringa u kojemu dobavljač jamči pružatelju usluga faktoringa za obvezu kupca.

Dobavljački (obrnuti) faktoring posebna je vrsta faktoringa u kojemu pružatelj usluge faktoringa i kupac ugovaraju program plaćanja kupčevih dugova dobavljačima na način da se pružatelj usluge faktoringa obvezuje plaćati tražbine koje kupčevi dobavljači imaju prema kupcu prije dospijeća ili o dospijeću predmeta faktoringa na zahtjev dobavljača ili po uputi kupca, uz prijenos tako isplaćenih predmeta faktoringa s dobavljača na pružatelja usluge faktoringa.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Posao faktoringa može obavljati:

 1. faktoring-društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 2. faktoring-društvo iz druge države članice
 3. podružnica faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice

Poslove faktoringa može obavljati kreditna institucija u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Faktoring-društvo smije obavljati samo poslove iz članaka 4., 8. i 12. Zakona o faktoringu (NN, br. 94/14) kao poslovnu djelatnost na kontinuiranoj osnovi.

Faktoring-društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa, a ti poslovi su osobito:

 • prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti
 • upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim
 • izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
 • otkup dospjelih tražbina
 • izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa.

Faktoring-društvo ne smije vršiti otkup dospjelih nenaplaćenih plasmana ili otkup rizika i koristi s osnove dospjelih nenaplaćenih plasmana kreditne institucije kako je to definirano zakonom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga i relevantnim odlukama Hrvatske narodne banke, niti otkup dospjelih nenaplaćenih tražbina ili otkup rizika i koristi s osnove tih tražbina nastalih po osnovi onih financijskih usluga koje imaju osnovno obilježje i svrhu financiranja, a obavljaju ih i drugi subjekti na temelju propisa koji se na te subjekte primjenjuju.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/308/zakon-o-faktoringu.html

Uprava faktoring društva mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju faktoring društvo. Član uprave faktoring društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova faktoring-društva
 2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u faktoring-društvu, odnosno drugom trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako nadležno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad
 3. nad čijom imovinom (dužnik pojedinac) nije otvoren ili zaključen stečajni postupak
 4. ima dobar ugled
 5. nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom te ni za jedno od sljedećih kaznenih djela:

− prijevare

− protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

− protiv gospodarstva

− pravosuđa

− krivotvorenja

− protiv službene dužnosti

− za odavanje tajnih podataka

− za pranje novca

− za financiranje terorizma te

− protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

 1. nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela, a to su osobito prekršaji ili kaznena djela iz:

− zakona kojim se regulira osnivanje i poslovanje trgovačkih društava

− zakona kojim se regulira tržište kapitala

− zakona kojim se regulira tržište vrijednosnih papira

− zakona kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija

− zakona kojim se regulira područje osiguranja

− zakona kojim se regulira područje leasinga

− zakona kojima se regulira osnivanje i rad investicijskih fondova i društava za upravljanje istima

− zakona kojima se regulira osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima

− zakona kojim se reguliraju mirovinska osiguravajuća društva

− zakona kojim se regulira preuzimanje dioničkih društava

− zakona kojima se regulira područje računovodstva

− zakona kojima se reguliraju porezi

 1. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava
 2. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva
 3. član uprave faktoring-društva ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave
 4. nije bila razriješena dužnosti člana uprave faktoring-društva po nalogu Agencije iz članka 95. Zakona o faktoringu.

Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u faktoring-društvu ili na rukovodećim položajima u kreditnoj instituciji na poslovima faktoringa, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti faktoring-društva ili iskustva stečenog na drugim rukovodećim položajima u društvima koja obavljaju poslove koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti faktoring-društva. Faktoring društvo mora dobiti suglasnost za kvalificirane udjele.

Svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u faktoring-društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da faktoring-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_94_1883.html

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa podnose osnivači faktoring-društva, a odobrenje izdaje Agencija. Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

 1. osnivački akt
 2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji sadrži predviđenu bilancu i račun dobiti i gubitka te opis informacijskog sustava
 3. popis osnivača faktoring-društva u kojem su navedeni svi identifikacijski podaci osnivača
 4. ukupni nominalni iznos dionica, odnosno poslovnih udjela svakoga od osnivača i njihov postotni udjel u temeljnom kapitalu faktoring-društva
 5. dokaz o osiguranim sredstvima za osnivanje društva i uplati temeljnog kapitala
 6. za osnivače – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra i revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, a ako osnivač kao poduzetnik u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo posluje kraće od dvije poslovne godine, tada je potrebno priložiti revidirane financijske izvještaje većinskog člana društva ili većinskog dioničara osnivača
 7. ako je osnivač dioničko društvo, ispis iz registra dioničara, ako je osnivač društvo s ograničenom odgovornošću, popis članova društva
 8. prijedlog članova uprave i sastav nadzornog odbora.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa može podnijeti i osnovano društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, pod uvjetom da u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi uprava društva. Takav zahtjev treba sadržavati gore navedenu dokumentaciju kao i izjavu uprave društva da društvo u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju.

Usporedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja nužno je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za najmanje dva člana uprave. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave potrebno je priložiti:

 1. funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati i trajanje mandata za koji se kandidat predlaže,
 2. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,
 3. informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
 4. informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,
 5. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,
 6. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
 7. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je dostupna,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost,

– broj podređenih radnika

 1. informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,
 2. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, osiguravateljska ili druga financijska djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
 3. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaje koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,
 4. informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,
 5. informaciju o tome nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl., a za strane državljane na odgovarajućim evidencijama strane države) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,
 6. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,
 7. informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),
 8. informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezanih osoba s faktoring društvom, članovima uprave nadzornog odbora te kvalificiranim imateljima,
 9. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo faktoring društvo i obrazloženju procjene.

Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku o uvjetima za člana uprave i nadzornog odobra moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz (1) točaka 2., 3. i 6. dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Osim dokumenata iz (1), zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

Agencija može od podnositelja zahtjeva ili od faktoring društva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_129_2453.html

Obrasci za izdavanje suglasnosti za člana uprave leasing društva nalaze se na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/124/tehnicke-upute-i-obrasci.html

Usporedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja nužno je podnijeti zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, dužna je zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu priložiti:

 1. izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne stariji od tri mjeseca), a za stranu pravnu osobu izvadak iz drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici i u prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca)
 2. ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela u izvorniku ili ovjerenoj preslici s popisom fizičkih osoba krajnjih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela s navedenim sljedećim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, odnosno prebivališta te drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja,
 3. popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,
 4. financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,
 5. ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,
 6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
 7. izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,
 8. podatke o prekršajnoj (ne)osuđivanosti namjeravanog stjecatelja, o tome vodi li se protiv namjeravanog stjecatelja prekršajni ili kazneni postupak te o tome da namjeravani stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke d) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

 1. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju,
 2. potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,
 3. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu dužna je priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013);
 2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivališta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,
 3. uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od tri mjeseca),
 4. podatke kao pod 1. točkom 8.,
 5. popis osoba koje su u smislu Zakona, u odnosu povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,
 6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
 7. potvrdu o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,
 8. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Strane isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz 1. točke 1. i 9. i 2. točke 3. dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(4) Podatkom iz 1. točke 8. i 2. točke 4., smatrat će se podatak iz kaznene ili prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države, koji nije stariji od tri mjeseca, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava pravne ili fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koja nije starija od mjesec dana.

(5) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem faktoring društva, namjeravani stjecatelj je, na zahtjev Agencije, dužan uz dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. Pravilnika o stjecanju kvalificiranih udjela, zahtjevu priložiti i:

 1. poslovni plan i strategiju faktoring društva u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance, računa dobiti i gubitka te izračuna kapitala za prve tri poslovne godine (obrasci su dostupni na službenoj web-stranici Agencije),
 2. promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju,
 3. plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.

Ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovog Pravilnika o stjecanju kvalificiranih udjela izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_129_2454.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42088/Tehni%C4%8Dke%20upute%20za%202015.pdf

 Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: factoring@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/308/zakon-o-faktoringu.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa podnose osnivači faktoring-društva, a odobrenje izdaje Agencija. Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika. Faktoring-društvo dužno je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring društva podnosi kandidat za člana uprave uz obvezno priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa u faktoring društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalficiranogu udjela u fakotoring društvu podnosi svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći li povećati udjel u faktoring društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da faktoring društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja s podatkom o visini udjela koji se namjerava steći.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.