Farmaceutski tehničar

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju odnosno licencu u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze licenciranja u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na pisarnica@miz.hr, uz skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije:

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU/EGP poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • podaci o osiguranju od odgovornosti

Dokumentaciju je potrebno dostaviti prevedenu na hrvatski jezik, a samo dokaz o stručnoj kvalifikaciji u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od sudskog tumača.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registraciju odnosno licencu u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (preslika)
 • dokaz o državljanstvu – ovjereni prijevod od sudskog tumača
 • vjenčani list ili drugi dokaz o promjeni imena i/ili prezimena (prijevod)

Priznavanje kvalifikacije 

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Ministarstvo zdravstva provodi priznavanje stručne kvalifikacije farmaceutski tehničar po općem sustavu:

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na pisarnica@miz.hr ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača.

 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju (stručna kvalifikacija farmaceutski tehničar)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu kada je to potrebno

Zahtjev i dokumentaciju može podnijeti putem pošte ili izravno nadležnom tijelu ili gore navedenim elektroničkim putem.

 1. Potrebni dokazi prema općem sustavu:
 • dokaz o državljanstvu
  1. preslike svjedodžbi za svaki razred školovanja farmaceutski tehničar i ovjerena preslika završne svjedodžbe (ovjereni prijevod)
  2. preslika svjedodžbe prethodno završenog obrazovanja
  3. preslika strukovnog programa obrazovanja farmaceutski tehničar sa stanicom teorije i vježbi koja je provedena (obična preslika i neovjereni prijevod)
  4. Potvrdu škole o obavljenom obrazovanju sa satnicom teorijske nastave i vježbi (prijevod)
  5. preslika rješenja škole o razlikovnim ispitima (ako je završena prekvalifikacija obrazovanjem odraslih) (obična preslika i neovjereni prijevod)
  6. vjenčani list ili rodni list, ako je promijenjeno prezime
  7. ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu u inozemstvu ako je položen

Ministarstvo zdravstva, kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije farmaceutski tehničar u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

+385 1 4607 555

pisarnica@miz.hr 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)


Odobrenje

Rješenje Ministarstva zdravstva o upravnom zahtjevu.

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po općem sustavu:

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi.


Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva zdravstva može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u Zagrebu, Rijeci, Osijeku ili Splitu u roku od 30 dana od dana primitka tog rješenja. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi nadležnom Upravnom sudu neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.