Fizioterapeuti

Zahtjevi

  • Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacije (kroz opći postupak) podnosi se na hkf@hkf.hr

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Napomena: skenirani zahtjev i ostale dokumentacije staviti u prilog e-poruke)

Naknade

1.500 HRK za troškove postupka

70 HRK za pristojbu

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

korisnik: Hrvatska komora fizioterapeuta

broj računa: HR6224020061100594086

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

SWIFT: ESBCHR22

model: HR00

poziv na broj: OIB (uplatitelja) – 5555

svrha doznake: troškovi priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora fizioterapeuta

Donje Svetice 46c/IV

10 000 Zagreb

+385916192558

hkf@hkf.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20),

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13),

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok ishođenja: do 90 dana

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za fizioterapeutsku djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a dokumentacija je pritom kompletna, HKF poziva kandidata zaključkom da se u roku od 8 dana pismeno očituje o izboru jedne od dopunskih mjera: a) razdoblje prilagodbe do tri godine ili b) provjeru kompetentnosti (ispit).

HKF u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere donosi privremeno rješenje kojim se kandidatu utvrđuje dopunska mjera. Kandidat se poziva da ispitu provjere kompetentnosti pristupi u roku od 6 mjeseci od dana donošenja privremenog rješenja.

Naknadu troškova provedbe dopunske mjere plaća kandidat prije početka obavljanja dopunske mjere, odnosno polaganja ispita. Naknada za provođenje dopunske mjere provjere kompetentnosti u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije iznosi 1.900,00 kn.

Pravni lijekovi i žalbe

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana dostaviti na hkf@hkf.hr

Žalbeni postupak sastoji se od podnošenju žalbe ministarstvu nadležnom za zdravstvo putem Hrvatske komore fizioterapeuta u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

Protiv rješenja ministarstva nadležnog za zdravstvo podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Datum ažuriranja: 12. listopada 2020.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.