Gospodarenje otpadom (prekogranični promet otpadom)

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

OTPAD
Zeleni popis otpada Žuti popis otpada
Prilog III, IIIA i IIIB Uredbe Prilog IV Uredbe
Otpad koji nije popisan niti u jednom od Priloga III, IIIA, IIIB, IV i IV A Uredbe

U slučaju prekograničnog prometa otpada unutar EU-a, otpad sa Žutog popisa podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja (notifikacijski postupak) bez obzira da li je u drugu državu upućen na oporabu ili zbrinjavanje, dok otpad sa Zelenog popisa upućen u drugu državu na oporabu ne podliježe notifikacijskom postupku već podliježe općim zahtjevima o dostavi informacija.

Osoba u nadležnosti države polazišta koja organizira otpremu osigurava da je otpad popraćen Prilogom VII Uredbe te ugovorom koji se spominje u Prilogu VII. između osobe koja organizira otpremu i primatelja otpada na oporabu stupa na snagu s početkom otpreme, a uključuje obvezu, u slučaju da se otprema ili oporaba otpada ne može završiti kako je planirano ili u slučaju da je otprema izvršena kao nezakonita otprema, osobe koja organizira otpremu ili, u slučaju da ta osoba nije u mogućnosti završiti otprem ili oporabu otpada (npr. insolventna je) primatelja, da:

(a) vrati otpad ili osigura njegovu oporabu na drugačiji način; i

(b) u međuvremenu, ako je potrebno, osigura skladištenje otpada.

Sav otpad upućen u drugu državu na zbrinjavanje (postupci D1-D15) podliježe notifikacijskom postupku.

Izvoz otpada sa Zelenog popisa otpada u države na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada mora se odvijati u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1418/2007  o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III ili IIIA Uredbe u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada.

U slučaju kad pojedina vrsta otpada ili mješavina otpada nije navedena za neku zemlju, u takvim se slučajevima primjenjuje postupak prethodne pisane obavijesti, odnosno izvoz podliježe notifikacijskom postupku.


Potrebni dokumenti

Prekogranični promet otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku reguliran je općim zahtjevima o dostavi informacija.

Dokumenti:

– Prilog VII.

Ugovor koji se spominje u Prilogu VII. između osobe koja organizira otpremu i primatelja otpada na oporabu

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku

Obavijest o namjeravanom prekograničnom prometu pošiljki otpada koje podliježu notifikacijskom postupku iz članka 4. Uredbe mora sadržavati najmanje sljedeću dokumentaciju sukladno Prilogu II Dijelu 3. iste Uredbe:

 • ispunjene i ovjerene obrasce IA I IB Uredbe

– zahtjev za izdavanje numeriranog obrasca šalje se prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem odobrenja Ministarstvu i potrebno je navesti ključni broj otpada, okvirnu količinu otpada i državu u koju se otpad šalje.

 • ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja otpada sukladno članku 5. Uredbe
 • ugovor ili ovlaštenje ako se radi o slučajevima iz članka 2. stavka 15. podstavka (a) točki iv. i v. Uredbe
 • financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe u iznosu dovoljnom za pokriće najmanje onoliko planiranih pošiljki iz obavijesti koliko će ih istodobno biti otpremljene (mora pokriti: troškove prijevoza; troškove oporabe ili zbrinjavanja, uključujući sve potrebne privremene postupke i troškove skladištenja u trajanju od 90 dana)
 • presliku registracije prijevoznika za prijevoz otpada u matičnoj državi poslovnog nastana
 • presliku dozvole za oporabu odnosno zbrinjavanje otpada osobe koja će taj otpad oporabiti odnosno zbrinuti, ako se radi o osobi sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
 • opis tehnološkog postupka oporabe ili zbrinjavanja otpada
 • rutu transporta uključujući moguće alternativne putove i
 • popis nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet otpada.

Zahtjevu moraju biti priložene preslike dokumenata za svaku državu kojoj Ministarstvo prosljeđuje obavijest.

Iznimno: Kada se radi o postrojenjima koja se u postupcima učestalo pojavljuju u svojstvu oporabitelja ili zbrinjavatelja, službena osoba može ocijeniti da obavijest ne treba sadržavati presliku dozvole i opis tehnološkog postupka.

A. U slučaju isporuke/uvoza pošiljki otpada koje podliježu notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku obavijest mora dodatno sadržavati dokumentaciju sukladno Prilogu II Dijelu 3. Uredbe:

 1. analizu kemijskog sastava otpada, kada je to moguće i
 2. opis postupka proizvodnje otpada.

B. U slučaju isporuke/izvoza pošiljki otpada koje podliježu notifikacijskom postupku iz Republike Hrvatske obavijest mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • izvadak iz e-ONTO u slučajevima kada se radi o izvornom proizvođaču ili, ako se radi o vrsti otpada koji još nije nastajao kod proizvođača, izjavu o istome
 • izjavu o posjedovanju odgovarajućeg akta u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom u slučajevima iz članka 2. stavka 15. podstavka (a) točki ii. i iii. Uredbe i
 • dokaz o posjedu otpada u slučajevima iz članka 2. stavka 15. podstavka (a) točke vi. Uredbe

Ograničenja

 •  Zabranjeno je na teritorij Republike Hrvatske isporučiti opasni otpad, miješani komunalni otpad i ostatke od spaljivanja miješanog komunalnog otpada radi zbrinjavanja.
 • Zabranjeno je na teritorij Republike Hrvatske isporučivati miješani komunalni otpad radi korištenja u energetske svrhe.

Odobrenje

Prekogranični promet otpadom koji podliježe notifikacijskom postupku Ministarstvo odobrava pisanim odobrenjem.

Iznimno, u slučaju kada je Republika Hrvatska država provoza u prekograničnom prometu pošiljki otpada koje podliježu notifikacijskom postupku između država članica EU-a bez provoza kroz treće zemlje, Ministarstvo ne izdaje pisano odobrenje, već se smatra da je dan prešutni pristanak.

Odobrenje sadrži najmanje sljedeće informacije:

 1. naziv i ključni broj otpada sukladno Popisu otpada, oznake otpada sukladno Prilozima III, IIIA, IIIB, IV, IVA i V Uredbe (EZ) br. 1013/2006 kada je primjenjivo, ostale oznake otpada kada je primjenjivo
 2. predviđena količina otpada i
 3. razdoblje važenja odobrenja.

U slučajevima iz članka 9. stavka 8. Uredbe Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje i o tome obavijestiti sva nadležna tijela uključena u predmetni prekogranični promet otpada. 


Naknade

464,53 EUR za izdavanje odobrenja za uvoz/isporuku otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku (u EUR protuvrijednosti)

92,91 EUR za izdavanje odobrenja za provoz otpada kroz RH koji podliježe notifikacijskom postupku kroz Republiku Hrvatsku

Plaćanje putem internetskog bankarstva 

Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR1210010051863000160

SWIFT CODE: NBHRHR2X

Korisnik: Ministarstvo financija RH, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Poziv na broj odobrenja: HR64 5002-47053-RN (umjesto „RN” treba brojevima upisati registracijski broj tvrtke kako je unesena u službeni registar matične države)

Doznaka: u polju napomena, potrebno je navesti 1001005-1863000160 poziv na broj odobrenja 64 5002-47053-MB (matični broj tvrtke)


Prijava

pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 1 3717 125

okolis.otpad@mingor.hr

Najava notificirane pošiljke: notification@mingor.hr

Dostava ovjerenih dokumenata o prometu: movement@mingor.hr

Zakon o gospodarenju otpadom

Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.)

Uredba (EZ-a) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu


Pravni lijekovi

Protiv odobrenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom mjesno nadležnom Upravnom sudu, u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno može se dostaviti i elektroničkim putem.

Datum zadnjeg ažuriranja: 30. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.