Gospodarenje otpadom (upis u očevidnike)

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

 1. Potreban je upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja:
 • kao sakupljač otpada, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada na cijelom području Republike Hrvatske i
 • kao oporabitelj, započeti i obavljati djelatnost oporabe postupkom za koji se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

2) Potrebna je evidencija u Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i    reciklažnih dvorišta.

 • kao posrednik u gospodarenju otpadom, započeti i obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • kao prijevoznik otpada, započeti i obavljati djelatnost prijevoza otpada
 • kao trgovac otpadom, započeti i obavljati djelatnost trgovanja otpadom i kao reciklažno dvorište, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja u reciklažnom dvorištu.

3) U Evidenciji centara ponovne uporabe dužna je biti registrirana pravna osoba koja upravlja Centrom za ponovnu uporabu.

4) U Očevidnik ukidanja statusa otpada mora se upisati otpad kojemu se želi ukinuti status otpada.

5) U Očevidnik nusproizvoda mora se upisati tvar ili predmet, koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa, gradnje građevine ili tehnološkog procesa, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta. Na taj način smatrat će se nusproizvodom, a ne otpadom.

 Potrebni dokumenti 

A) U Očevidnik sakupljača i oporabitelja upisat će se pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom (Registar) ili pisanim putem koja je:

 1. sakupljač otpada ako raspolaže skladištem otpada za koje je izdan akt o uporabi i financijskim jamstvom i
 2. oporabitelj ako raspolaže uređajima i opremom za oporabu otpada, građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt o uporabi sukladno Zakonu o gradnji te financijskim jamstvom.

B) Za evidentiranje u Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta podnesi se zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra ili pisanim putem.

C) Za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada otpad mora udovoljavati sljedećem:

 1. tvar ili predmet upotrebljavat će se za određenu namjenu
 2. za takvu tvar ili predmet postoji tržište i potražnja
 3. tvar ili predmet ispunjavaju tehničke zahtjeve za posebne namjene i zadovoljavaju postojeće propise i norme koji važe za proizvode i
 4. uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do ukupnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Posebni kriteriji uključuju sljedeće:

 • vrste otpada koji ulaze u postupak oporabe
 • dozvoljene postupke i tehnike obrade
 • kriterije kvalitete sukladno standardima za proizvode za tvar ili predmet koji je nastao ukidanjem statusa otpada, nakon primjene odgovarajućeg postupka oporabe, što uključuje granične vrijednosti za onečišćujuće tvari, gdje je to potrebno
 • zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom o usklađenosti s kriterijima za ukidanje statusa otpada, što uključuje zahtjeve za kontrolu kvalitete, interni nadzor i sl. i
 • zahtjev za izjavu o sukladnosti.

Iznimno:

 • Tvar ili predmet, koji nastaje kao rezultat oporabe otpada, za koje su kriteriji utvrđeni na razini Europske unije, upisat će se u Očevidnik ukidanja statusa otpada ako se otpad reciklira ili na odgovarajući način oporabljuje i ako udovoljava kriterijima propisanim na razini Europske unije.
 • Ako za određenu tvar ili predmet nisu utvrđeni kriteriji za ukidanje statusa otpada, na razini Europske unije niti na razini Republike Hrvatske, tvar ili predmet će se upisati u Očevidnik ako se utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 1. tvar ili predmet upotrebljavat će se za određenu namjenu
 2. za takvu tvar ili predmet postoji tržište i potražnja
 3. tvar ili predmet ispunjavaju tehničke zahtjeve za posebne namjene i zadovoljavaju postojeće propise i norme koji važe za proizvode i
 4. uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do ukupnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Pojedinosti su propisane Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada.

 1. Tvar ili predmet za koji kriteriji za nusproizvod nisu utvrđeni na razini Europske unije upisat će se u Očevidnik nusproizvoda ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 2. da je osigurana daljnja uporaba tvari ili predmeta
 3. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima
 4. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka i
 5. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

D) Tvar ili predmet za koji su kriteriji za nusproizvod utvrđeni na razini EU upisat će se u Očevidnik nusproizvoda ako su ispunjeni kriteriji za nusproizvod propisani na razini EU i sljedeći uvjeti:

 1. da je osigurana daljnja uporaba tvari ili predmeta
 2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima
 3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka i
 4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Ako za određenu tvar ili predmet nisu utvrđeni kriteriji za nusproizvod na razini EU niti na razini Republike Hrvatske, tvar ili predmet će se upisati u Očevidnik ako su ispunjeni uvjeti:

 1. da je osigurana daljnja uporaba tvari ili predmeta
 2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima
 3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka i
 4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

 Iznimno:

 • Nusproizvodi životinjskog porijekla, na koje se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom, ne upisuju se u Očevidnik nusproizvoda.

Pojedinosti su propisane Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada.

Evidencije/Rješenja 

 • Evidencija centara ponovne uporabe sadrži podatke o pravnoj osobi, kontakt podatke i lokaciju građevine u kojoj se nalazi centar za ponovnu uporabu.
 • Evidencija posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta sadrži podatke o osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom i sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu. Upis u evidenciju nije upravni postupak.
 • Proizvođač tvari ili predmeta upisanog u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužan je uz svaku pošiljku tvari ili predmeta kojoj je ukinut status otpada priložiti izjavu o sukladnosti. Upis u Očevidnik je upravni postupak.
 • Upis u Očevidnik nusproizvoda je upravni postupak.

Evidenciju Centara ponovne uporabe vodi nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba.

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Očevidnik sakupljača i oporabitelja, prema adresi skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba otpada.

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.

Zahtjev za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada podnosi se Ministarstvu.

Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti.


Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mingor.hr za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 1 3717 125

okolis.otpad@mingor.hr

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

UREDBA (EU) 2019/1009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003

Svi relevantni ostali propisi


Pravni lijekovi

Protiv rješenja za upise u očevidnike (ukidanja statusa otpada, nusproizvoda) ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom mjesno nadležnom Upravnom sudu, u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno može se dostaviti i elektroničkim putem.

Protiv rješenja za upise u očevidnike sakupljača i oporabitelja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na Radnička cesta 80 ili na pisarnica@mingor.hr.

Datum zadnjeg ažuriranja: 30. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.