Gospodarenje otpadom (upis u očevidnike)

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodi sljedeće očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom:
 • Očevidnik prijevoznika otpada,
 • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom,
 • Očevidnik trgovaca otpadom,
 • Očevidnik reciklažnih dvorišta
 • Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom
 • Očevidnik nusproizvoda
 • Očevidnik ukidanja statusa otpada.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost prijevoza otpada ako je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada. U Očevidnik prijevoznika otpada upisat će se osoba ako podnese zahtjev i ako je registrirana za djelatnost sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom.
 2. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom ako je upisana u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom. U očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, upisat će se osoba ako podnese zahtjev i ako je registrirana za djelatnost sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom.
 3. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost trgovanja otpadom ako je upisana u Očevidnik trgovaca otpadom. U Očevidnik trgovaca otpadom upisat će se osoba ako podnese zahtjev i uz zahtjev dostavi imenovanje osobe odgovorne za gospodarenje otpadom i ako je registrirana za djelatnost sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom. Trgovac otpadom smatra se vlasnikom otpada kojeg je otkupio i može preuzeti otpad u posjed ako raspolaže skladištem otpada za koje je izdana važeća dozvola odgovarajuće vrste otpada ili reciklažnim dvorištem koje je upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta ili ima ugovor o usluzi skladištenja odgovarajućeg otpada s osobom koja upravlja reciklažnim dvorištem upisanim u Očevidnik reciklažnih dvorišta ili skladištem za koji postoji važeća dozvola za gospodarenje otpadom.
 4. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati postupak sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu ako je upisan u Očevidnik reciklažnih dvorišta. U Očevidnik reciklažnih dvorišta upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za djelatnost sakupljanja otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom.
 • da raspolaže reciklažnim dvorištem (ugovor o zakupu ili vlasnički list) koje je građevina za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba ili da raspolaže mobilnom jedinicom za koju je izdana izjava o sukladnosti proizvoda
 • da je ishodila suglasnost za uspostavu reciklažnog dvorišta od jedinice lokalne samouprave, osim davatelja usluge,
 • da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom
 1. Uz zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda potrebno je priložiti sljedeće:
 • dokaz da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta (preslika ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta i njegova buduća namjena
 • dokazi da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno ili uobičajenim industrijskim postupcima (opis i tehnološku shemu procesa prerade nusproizvoda, što isključuje postupke gospodarenja otpadom i potpisanu specifikaciju budućeg korisnika nusproizvoda)
 • dokazi da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa (opis i tehnološka shema proizvodnog procesa iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak te da li tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa proizvođača nusproizvoda i dokument koji potvrđuje fizikalno – kemijska svojstva proizvodnog ostatka )
 • dokazi da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi (Navesti propise i/ili norme koje se odnose na predmetni nusproizvod, te prema potrebi: fizikalno-kemijske analize izrađene od akreditiranog laboratorija, izvješće o ispitivanju, ateste kvalitete, sigurnosno-tehnički list za proizvodni ostatak uveden u registar kemikalija, dokaz da tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nusproizvoda odgovara specifikaciji budućeg korisnika nusproizvoda ).
 1. Uz zahtjev za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada potrebno je priložiti sljedeće
 • dokaz da za tvar ili predmet postoji tržište ili potražnja (priložiti ugovor između posjednika otpada i budućeg korisnika proizvoda )
 • izjavu o namjeri korištenja tvari ili predmeta kojem se traži ukidanje statusa otpada, ako se tvar ili predmet za koje se traži ukidanje statusa otpada koristi u proizvodnom procesu osobe koja podnosi zahtjev za ukidanje statusa otpada ili će ga ta osoba koristiti u korisne svrhe.
 • dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odgovarajućeg otpada ili drugi akt kojim se odobrava oporaba otpada
 • potvrdu o sukladnosti sustava upravljanja (sukladno međunarodnoj normi ISO 9001:2015) ili potvrda o upisu u registar sustava EMAS ili potvrda o sukladnosti sustava primijenjenog prema posebnom propisu i dokument ovoga sustava u kojem je određeno područje primjene sustava upravljanja kvalitetom
 • potvrdu o akreditaciji certifikacijskog tijela koju je izdalo nadležno akreditacijsko tijelo,
 • dokaz o ispunjavanju posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada (posebni kriteriji su propisani Pravilnikom koji između ostalog uključuju različite analize i izvješća, sve provedene analize i izvješća uključujući uzorkovanje moraju biti izrađena od strane akreditiranog laboratorija, a uzorak mora biti rezultat oporabe svih vrsta otpada kojima se ukida status otpada, potrebno priložiti i ostalu potrebnu dokumentaciju).
 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati postupak oporabe određenog otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, ako je upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom. Postupci oporabe koje može obavljati osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom su:
 • biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada,
 • biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada,
 • energetska oporaba određenog neopasnog otpada
 • postupci oporabe otpada propisani pravilnikom koji uređuje gospodarenje otpadom.

Postupak energetske oporabe određenog neopasnog otpada iz stavka 2. ovoga članka obavlja se samo sa sljedećim otpadom:

 • biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva, osim slame i drugog prirodnog neopasnog poljoprivrednog ili šumskog materijala
 • biljni otpad nastao u industriji proizvodnje hrane u slučaju kada se koristi proizvedena toplinska energija,
 • vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom celuloze i papira, ako se energetska oporaba obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje proizvedene toplinske energije,
 • drvni otpad izuzev onog koji može sadržavati halogene organske spojeve ili teške metale kao rezultat obrade sa sredstvima zaštite drveta, premazivanja ili lijepljenja te drvnog otpada koji potječe od gradnje ili rušenja,
 • otpad od pluta

U Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom upisat će se osoba koja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti u kojoj se upotrebljava korist ostvarena oporabom otpada,
 • da raspolaže uređajima i opremom za oporabu otpada,
 • da raspolaže građevinom za koju je izdan akt za uporabu, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
 • da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom,
 • da raspolaže financijskim jamstvom

Dokumenti

Naknada:

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) – 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetika

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 , 51/14, 121/15, 132/15, 117/17)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se osoba upisuje u Očevidnik

Rješenje kojim se odbija zahtjev za upis u Očevidnik

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 28.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.