Internet trgovina

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, uz:

 • Izjavu na trgovina@mingor.hr
 • e-zahtjev za ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prodajni objekt
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana i:

 • e-zahtjev za ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prodajni objekt
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)
 • dokaz o pravu korištenja prodajnog objekta (vlasnički list ili ugovor o zakupu)
 • upis djelatnosti „usluge informacijskog društva“ u Sudski odnosno Obrtni registar

Minimalno tehnički i drugi uvjeti (vrijedi kod obje opcije) 

 • površina prodajnog objekta ne smije biti manja od 6 m2
 • minimalni tehnički uvjeti – osigurati odgovarajuće skladištenje robe
 • ukoliko internet trgovac koristi skladište – dokaz o pravu korištenja i namjeni poslovnog prostora, opći uvjeti o gradnji
 • ukoliko se obavlja internet trgovina hranom – opći sanitarni, zdravstveni i higijenski uvjeti
 • uvjeti ovisno o vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim i drugim karakteristikama robe (prema posebnim propisima)

Obvezne informacije na internetskoj stranici (vrijedi kod obje opcije)

Nakon ishođenja odobrenja, pružatelj treba objaviti na internetskoj stranici:

 • naziv i sjedište poslovnog subjekta
 • kontakt podaci davatelja usluge (telefon, e-pošta)
 • upisni broj iz sudskog ili drugog javnog registra
 • informaciju da podliježe nadzoru Državnog inspektorata
 • porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Naknade

6,64 EUR za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica

17,25 EUR prodajne objekte površine do 200 m²

37,16 EUR za prodajne objekte površine veće od 200 m²

Plaćanja Internet bankarstvom vrše se prema državnom proračunu, a ovisi o nadležnom županijskom uredu.


Prijava

e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 1 6106 304

trgovina@mingor.hr

e-poslovanje@mingor.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08116/0876/09114/1168/13, 30/14, 32/19, 98/19 i32/20)

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/0367/0836/09130/11 i 30/14)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09108/098/10 i 108/14) 

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09 i 46/15)


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na pisarnica@mingor.hr u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 12. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.