Internet trgovina

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, uz:

 • izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge
 • e-zahtjevza ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prodajni objekt
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana i:

 • e-zahtjevza ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prodajni objekt
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)
 • dokaz o pravu korištenja prodajnog objekta (vlasnički list ili ugovor o zakupu)
 • upis djelatnosti „usluge informacijskog društva“ u Sudski odnosno Obrtni registar

 Minimalno tehnički i drugi uvjeti (vrijedi kod obje opcije)

 • površina prodajnog objekta ne smije biti manja od 6 m2
 • minimalni tehnički uvjeti – osigurati odgovarajuće skladištenje robe
 • ukoliko internet trgovac koristi skladište – dokaz o pravu korištenja i namjeni poslovnog prostora, opći uvjeti o gradnji
 • ukoliko se obavlja internet trgovina hranom – opći sanitarni, zdravstveni i higijenski uvjeti
 • uvjeti ovisno o vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim i drugim karakteristikama robe (prema posebnim propisima)

Obvezne informacije na internetskoj stranici (vrijedi kod obje opcije)

Nakon ishođenja odobrenja, pružatelj treba objaviti na internetskoj stranici:

 • naziv i sjedište poslovnog subjekta
 • kontakt podaci davatelja usluge (telefon, e-pošta)
 • upisni broj iz sudskog ili drugog javnog registra
 • informaciju da podliježe nadzoru Državnog inspektorata
 • porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Naknade

50 HRK za prodajne objekte izvan prodavaonica (štandovi, tržnice, automati)

130 HRK za prodajne objekte do 200 m2

280 HRK za prodajne objekte veće od 200 m2

Plaćanja Internet bankarstvom vrše se prema državnom proračunu, a ovisi o nadležnom županijskom uredu.


Prijava

e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 1 6106 304

trgovina@mingor.hr

e-poslovanje@mingor.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08116/0876/09114/1168/13, 30/14, 32/19, 98/19 i32/20)

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/0367/0836/09130/11 i 30/14)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09108/098/10 i 108/14) 

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09 i 46/15)


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na pisarnica@mingor.hr u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.