Inženjer geologije

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingo.hr i/ili rudarstvo@mingor.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a,
  • dokaz o kvalifikaciji,
  • dokaz da nema zabrane obavljanja djelatnosti,
  • dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje 2 godine tijekom prethodnih 10 godina.

Strana geološka tvrtka mogla bi pružati privremene usluge u Hrvatskoj koristeći svoje inženjere/zaposlenike za obavljanje tih aktivnosti (bez prethodne provjere njihove strane stručne kvalifikacije.

Za privremeno/povremeno pružanje usluga nije se potrebno prijaviti Sektoru za rudarstvo, osim ako takvo pružanje usluga uključuje da je fizička osoba imenovana kao odgovorna osoba za izvođenje rudarskih istražnih radova putem svoga poslodavca, rudarskog gospodarskog subjekta.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana i izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u području geologije, potrebna je dostava iste dokumentacije kao kod priznavanja kvalifikacije u području geologije (inženjer geologije).

Za poslovni nastan nije se potrebno prijaviti Sektoru za rudarstvo, osim ako takvo pružanje usluga uključuje da je fizička osoba imenovana kao odgovorna osoba za izvođenje rudarskih istražnih radova putem svoga poslodavca, rudarskog gospodarskog subjekta.

Fizička osoba, geološki inženjer može slobodno pružati usluge u Republici Hrvatskoj, bez obraćanja nadležnom tijelu. Ako pruža usluge koje su propisane za građane RH (odgovorna osoba za rudarske istražne radove), tada se javlja njegov poslodavac i dokazuje da on (fizička osoba) ispunjava sve uvjete koje ispunjavaju građani Republike Hrvatske.


Priznavanje kvalifikacije – inženjer geologije

Načela priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u području geologije, postupanje po zahtjevu za nositelje kvalifikacije inženjera geologije u potpunosti je jednako kao i za nositelje kvalifikacije inženjera rudarstva.

Jedina iznimka je provjera kompetentnosti – polaganja stručnog ispita iz geologije održava se pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Za ishođenje uvjerenja o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uz zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u području geologije (inženjer geologije), koji se podnosi na pisarnica@mingo.hr i/ili rudarstvo@mingor.hr, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. a) dokaz o državljanstvu (druge države EU-a/EGP-a),
  2. b) dokaz o formalnom obrazovanju, a koji se dokazuje diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova,
  3. c) dopunsku ispravu o formalnom obrazovanju iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),
  4. d) dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju,
  5. e) dokaz o stručnoj kvalifikaciji (polaganje stručnog ispita, stjecanje odobrenja za samostalan rad od nadležne strukovne komore nakon zadovoljavanja svih propisanih uvjeta i drugo) ukoliko je primjenjivo,
  6. f) potvrdu matične države kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, ukoliko je primjenjivo.

Dokazi iz točaka b) i c) podnose se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik ovjerava ovlašteni stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdan dokument.

Za poslove sukladno odredbama članka 35. Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, potrebno je imati položen stručni ispit iz geologije u Republici Hrvatskoj, bez obzira što je kandidat kvalificiran za obavljanje djelatnosti u području geologije u matičnoj državi.


Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mingo.hr i/ili rudarstvo@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 6106 111 (centrala) i

+385 1 6106 940 (Sektor za rudarstvo)

pisarnica@mingo.hr

rudarstvo@mingor.hr

Zakon o geološkim istraživanjima (NN 34/86 i 53/91)

Zakon o rudarstvu (NN 56/13)

Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu (NN 98/19)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (NN 128/22)


Odobrenje

Rješenje o zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u području geologije

Rok: 30 dana

Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u području geologije

Rok: 90 dana


Pravni lijekovi

O zahtjevu Ministarstvo odlučuje rješenjem protiv kojeg se ne može izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 27. lipnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.