Inženjeri drvne tehnologije

Stručni poslovi sudskog vještačenja, izrada i revizije studija, projekata i drugi stručne dokumentacije, stručni poslovi izbora procesa i sustava te stručno osposobljavanje i licenciranje radova u preradi drva

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera (stjecanje statusa ovlaštenoga inženjera) ima osoba koja ispunjava ove uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
 2. da je potpuno poslovno sposobna,
 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,
 4. da je diplomirala na biotehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti drvne tehnologije, odnosno da je diplomirala u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome,
 5. da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera,
 6. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja,
 7. da je član inozemne inženjerske komore na temelju uzajamnosti,
 8. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću te
 9. da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti.

Potrebni dokumenti

Za sada samo za državljane RH, Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija je u izradi:

 1. obrazac zahtjeva
 2. dokaz o državljanstvu
 3. diplome/dokaz o stručnoj kvalifikaciji,
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. potvrdu o nekažnjavanju

Naknada

Za državljane RH je definirana kao upisnina, i iznosi 1.000 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

IBAN: HR8824020061100463832

Model: 02

Poziv na broj: JMBG ili OIB

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Prilaz Gjure Deželića 63, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3765-501

E-mail: info@hkisdt.hr

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06)

Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/06, 61/07)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu u Komoru (za državljane RH)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koje se odnosi na stjecanje, mirovanje i prestanak članstva u Komori žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.