Inženjeri elektrotehnike

Poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslovi inženjera gradilišta i/ili voditelja radova te poslovi voditelja projekta elektrotehničke struke.

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, članstva u strukovnoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili se izjava šalje izravno nadležnom tijelu na elektroinzenjeri@hkie.hr, ili e-Građani, uz dostavu sljedeće dokumentacije u preslici i prijevodu:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a (izjava poslodavca)
 • dokaz da u državi poslovnog nastana može obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora i da nema zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda nadležnog tijela države poslovnog nastana ili EU potvrda)
 • dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje jednu godinu tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani
 • dokaz o obrazovnoj/stručnoj kvalifikaciji
 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH odnosno EU-a
 • dokaz o plaćenoj naknadi

U slučaju godišnje obnove izjave podnositelj moraju se priložiti:

 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH, odnosno EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Za obavljanje poslova inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i poslova voditelja projekta osoba elektrotehničke struke nije potrebno javljanje Komori.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije uz zahtjev na elektroinzenjeri@hkie.hr ili e-Građani:

 • rješenje o priznavanju kvalifikacija izdano od Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
 • dokaz da se osoba služi hrvatskim jezikom i latiničnim pismom
 • dokaz o plaćenoj komorskoj upisnini

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na elektroinzenjeri@hkie.hre-Građani,

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o završenom formalnom obrazovanju ili dokaz o formalnoj osposobljenosti
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje regulirane profesije elektrotehničke struke u državi iz koje dolazite;
 • potvrda poslodavca o stručnom radnom iskustvu iz države poslovnog nastana o stručnom iskustvu od najmanje jedne godine tijekom zadnjih deset godina koje je prethodilo pružanju usluga, u slučaju da ta profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana strane ovlaštene osobe
 • potvrda države EU-a/EGP-a koja je priznala stručnu kvalifikaciju stranoj ovlaštenoj osobi državljaninu treće države, uz dokaz poslodavca da ima tri godine stručnog iskustva na poslovima regulirane profesije
 • rješenje nadležnog tijela ili preslika vjenčanog lista (samo za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime),
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Naknade

3.920 HRK za povremeno i privremeno obavljanje poslova – prva prijava

1.920 HRK za povremeno i privremeno obavljanje poslova – obnova prijave

4.500 HRK za priznavanje kvalifikacija

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

OIB: 31185646618

IBAN: HR7823600001102094148

Svrha: ime i prezime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija


Prijava

e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: elektroinzenjeri@hkie.hr (slanje dokumentacije u svim mogućim formatima; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 404

pitanja@mpgi.hr

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Ulica grada Vukovara 271

10000 Zagreb

+385 1 5508 444

elektroinzenjeri@hkie.hr

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15118/18110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15114/18110/19)

Popis akata Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Popis svih obrazaca Hrvatske komore inženjera elektrotehnike


Odobrenje

Odobrenje za povremeno/privremeno obavljanje poslova

Rješenje za priznavanje kvalifikacija

Rješenje o upisu u Imenik stranih osoba (trajno obavljanje poslova u RH)

Rok ishođenja: 8 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se dostavlja Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na elektroinzenjeri@hkie.hr

Komora će žalbu odbaciti (ako je nepravovremena), zamijenit će pobijano rješenje novim (ako je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana) ili će žalbu dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo može žalbu odbiti, rješenje poništiti djelomično ili u cijelosti ili ga izmijeniti.

Rješenje Ministarstva dostavlja se stranci putem Komore najkasnije u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

 


Datum zadnjeg ažuriranja: 17. studenoga 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.