Inženjeri građevinarstva

Poslovi projektiranja/stručnog nadzora građenja/kontrole projekata, poslovi inženjera gradilišta i/ili voditelja radova te poslovi voditelja projekta građevinske struke

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva te čekanja prethodne provjere. 

Za obavljanje poslova inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i poslova voditelja projekta osoba građevinske struke nije potrebno javljanje Komori.

Za obavljanje poslova projektiranja/stručnog nadzora građenja/kontrole projekata šalje se e-izjava putem sustava e-Građani ili izravno nadležnom tijelu info@hkig.hr, uz dostavu sljedeće dokumentacije u preslici i prijevodu:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a (izjava poslodavca)
 • dokaz da nema zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda nadležnog tijela državne poslovnog nastana ili EU potvrda)
 • dokaz o obrazovnoj/stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje jedne godine tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani
 • fotografija 35×45 mm – nije obavezno (ukoliko se dostavlja putem e-pošte; isključivo u jpg. formatu)
 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti na teritoriju HR odnosno EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

U slučaju godišnje obnove izjave podnositelj mora priložiti:

 • podatke o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH, odnosno EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije izravno uz zahtjev na info@hkig.hr ili putem sustava e-Građani:

 • rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije izdane od Hrvatske komore inženjera građevinarstva
 • jedna fotografija (veličine 35×45 mm – ukoliko se dostavlja putem e-pošte; isključivo u jpg. formatu)
 • dokaz o plaćenoj komorskoj upisnini

Priznavanje kvalifikacije 

 • preslika osobne iskaznice
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje regulirane profesije građevinske struke u državi iz koje dolazite

ili

 • potvrda poslodavca o stručnom radnom iskustvu iz države poslovnog nastana o stručnom iskustvu od najmanje jedne godine tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani
 • jedna fotografija – nije obavezno (veličine 35×45 mm – ukoliko se dostavlja putem e-pošte; isključivo u jpg. formatu)
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Naknade

200,00 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-prva prijava

100,00 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

400,00 EUR za priznavanje kvalifikacija

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Račun broj IBAN: HR8323600001102087559 Zagrebačka banka d.d.

Za uplate iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X

Model: HR99

Svrha: ime i prezime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija


Prijava

Prva opcija: e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a 

Druga opcija: info@hkig.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Za upis u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva osoba koja je stručnu kvalifikaciju stekla u RH, umjesto rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije dostavlja:

 • dokaz o završenom diplomskom studiju građevinarstva, kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o stručnom radnom iskustvu u trajanju najmanje dvije godine

119,45 EUR troškovi polaganja stručnog ispita

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

Ime i prezime platitelja

PRIMATELJ: Državni proračun Republike Hrvatske

MODEL: HR62

IBAN: HR1210010051863000160

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 5665-47061-19-576187

SVRHA: stručni ispit iz područja graditeljstva


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 404

pitanja@mpgi.hr

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb

+385 1 5508 447

info@hkig.hr.hr

Popis svih obrazaca Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe građevinske struke

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatske komora inženjera građevinarstva


Odobrenje

Potvrda za povremeno/privremeno obavljanje poslova

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rješenje o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva s razredom revidenata

Rok ishođenja: 8 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se dostavlja Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na info@hkig.hr.

Komora će žalbu odbaciti (ako je nepravovremena), zamijenit će pobijano rješenje novim (ako je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana) ili će žalbu dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo može žalbu odbiti, rješenje poništiti djelomično ili u cijelosti ili ga izmijeniti.

Rješenje Ministarstva dostavlja se stranci putem Komore najkasnije u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

Datum zadnjeg ažuriranja: 23. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.