Inženjeri strojarstva

Poslovi projektiranja/stručnog nadzora građenja/poslovi inženjera gradilišta i/ili voditelja radova te poslovi voditelja projekta strojarske struke

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, članstva pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva te čekanja prethodne provjere.

Za obavljanje poslova inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i poslova voditelja projekta osoba strojarske struke nije potrebno javljanje Komori. 

Za obavljanje poslova projektiranja/stručnog nadzora građenja šalje se izjava putem sustava e-Građani ili se izjava šalje izravno nadležnom tijelu na info@hkis.hr, uz dostavu slijedeće dokumentacije u preslici i prijevodu: 

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a (izjava poslodavca)
 • dokaz da nema zabrane obavljanja djelatnosti ( potvrda nadležnog tijela matične države ili EU potvrda)
 • dokaz o obrazovnoj/stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje jedne godine tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani
 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti na teritoriju HR odnosno EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

U slučaju godišnje obnove izjave podnositelj mora priložiti:

 • podatke o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH, odnosno EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu slijedeće dokumentacije izravno uz zahtjev na info@hkis.hr ili putem sustava e-Građani:

 • rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije izdane od Hrvatske komore inženjera strojarstva
 • dokaz o plaćenoj komorskoj upisnini

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje podnosi se na info@hkis.hre-Građani dokumentacije

 • preslika osobne iskaznice
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje regulirane profesije strojarske struke u državi iz koje dolazite
 • potvrda poslodavca o stručnom radnom iskustvu

ili

 • potvrda poslodavca o stručnom radnom iskustvu iz države poslovnog nastana o stručnom iskustvu od najmanje jedne godine tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Naknade

504,35 EUR za povremeno ili privremeno obavljanje poslova -prva prijava

238,90 EUR za povremeno ili privremeno obavljanje poslova -obnova prijave

798,34 EUR za priznavanje kvalifikacija

265,45 EUR za upisninu u imenik

238,90 EUR za članarinu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj. Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Račun broj IBAN HR5623600001102094156 Zagrebačka banka d.d.

Za uplate iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X

Model: HR99

Svrha: ime i prezime (podnositelja zahtjeva) -naknada povremeno/privremeno-prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija


Prijava

Prva opcija: e-usluga dostupna je za državljane EU-a/EGP-a 

Druga opcija: info@hkis.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Za upis u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva osoba koja je stručnu kvalifikaciju stekla u RH, umjesto rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije dostavlja:

 • dokaz o završenom diplomskom studiju strojarstva, kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o stručnom radnom iskustvu u trajanju najmanje dvije godine

119,45 EUR troškovi polaganja stručnog ispita

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

Ime i prezime platitelja

PRIMATELJ: Državni proračun Republike Hrvatske

MODEL: HR62

IBAN: HR1210010051863000160

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 5665-47061-19-576187

SVRHA: stručni ispit iz područja graditeljstva


Nadležno tijelo i propisi 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 404

pitanja@mpgi.hr 

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Vukovarska 271, 10 000 Zagreb

+385 1 7775-571

info@hkis.hr

Popis svih obrazaca Hrvatske komore inženjera strojarstva

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)
Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatske komora inženjera strojarstva


Odobrenje

Potvrda za povremeno/privremeno obavljanje poslova

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rješenje o upisu u Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke

Rok ishođenja: 8 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se dostavlja Hrvatskoj komori inženjera strojarstva. Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na info@hkis.hr.

Komora će žalbu odbaciti (ako je nepravovremena), zamijenit će pobijano rješenje novim (ako je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana) ili će žalbu dostaviti Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo može žalbu odbiti, rješenje poništiti djelomično ili u cijelosti ili ga izmijeniti.

Rješenje Ministarstva dostavlja se stranci putem Komore najkasnije u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

Datum zadnjeg ažuriranja: 5. siječnja 2023.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.