Inženjeri šumarstva

Stručni poslovi u šumarskom sektoru su: projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgradnja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu i lovstvu.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera (stjecanje statusa ovlaštenoga inženjera) ima osoba koja ispunjava ove uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
 2. da je potpuno poslovno sposobna,
 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,
 4. da je diplomirala na biotehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti drvne tehnologije, odnosno da je diplomirala u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome,
 5. da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera,
 6. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja,
 7. da je član inozemne inženjerske komore na temelju uzajamnosti,
 8. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću te
 9. da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti.

Potrebni dokumenti

Za sada samo za državljane RH, Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija je u izradi:

 1. obrazac zahtjeva
 2. dokaz o državljanstvu
 3. diplome/dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. potvrdu o nekažnjavanju

Naknada

Za državljane RH upisnina od 1.000 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

IBAN: HR8824020061100463832

Model: 02

Poziv na broj: JMBG ili OIB

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Prilaz Gjure Deželića 63, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3765-501

E-mail: info@hkisdt.hr

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06)

Zakon o šumama (NN 140/05)

Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/06, 61/07)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu u Komoru (za državljane RH)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koje se odnosi na stjecanje, mirovanje i prestanak članstva u Komori žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.