iznimke

Odredbe Zakona o uslugama ne primjenjuju se na:

 1. negospodarske usluge od općeg interesa,
 2. financijske usluge,
 3. pružanje usluga elektroničke komunikacijske mreže i na usluge te elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu, koje su uređene posebnim propisima donesenim iz područja elektroničkih komunikacija, (povezani građevinski i montažni radovi uglavnom ne ulaze u ovu kategoriju – savjetujemo detaljnije informiranje kod nadležnih tijela države domaćina)
 4. usluge na području prometa, uključujući gradski prijevoz, taksi službu, prijevoz vozilom hitne medicinske pomoći, prijevoz vozilom za sanitetski prijevoz i lučke djelatnosti,
 5. usluge agencija za privremeno zapošljavanje,
 6. djelatnosti zdravstvenih usluga bez obzira na to pružaju li ih zdravstvene ustanove, privatna praksa ili trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti, bez obzira na način na koji su organizirane i financirane na nacionalnoj razini te bez obzira jesu li javne ili privatne. Ova iznimka obuhvaća zdravstvenu zaštitu i ljekarničke usluge koje zdravstveni djelatnici pružaju pacijentima kako bi ocijenili, zadržali ili poboljšali njihovo zdravstveno stanje,
 7. audiovizualne usluge, uključujući kinematografske, bez obzira na način njihovog produciranja, distribucije i prijenosa, te radijsko emitiranje,
 8. igre na sreću koje uključuju lutrijske igre, igre u kasinima, kladioničarske igre i igre na sreću na automatima,
 9. djelatnosti povezane s izvršavanjem službenih ovlasti,
 10. socijalne usluge u području stanovanja, dječje skrbi te potpore obiteljima i osobama koje trebaju trajnu, privremenu ili povremenu pomoć, koje osigurava država, od nje ovlašteni pružatelji usluga ili dobrotvorne organizacije koje je država priznala kao takve,
 11. usluge privatne zaštite,
 12. usluge javnih bilježnika i javnih ovršitelja, koje imenuje rješenjem čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe.

Iznimke od slobode pružanja usluga:

 1. usluge od općeg gospodarskog interesa, uključujući:
  1. usluge u poštanskom sektoru,
  2. usluge u elektroenergetskom sektoru,
  3. usluge opskrbe plinom,
  4. vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
  5. usluge gospodarenja otpadom;
 2. pravila o radu izaslanih radnika iz Direktive 96/71/EZ;
 3. pravila o zaštiti osobnih podataka iz Direktive 95/46/EZ;
 4. pravila iz Direktive 77/249/EEZ kojima se odvjetnicima olakšava učinkovito korištenje slobode pružanja usluga;
 5. djelatnosti javnog ovršitelja;
 6. pravila iz Naslova II. Direktive 2005/36/EZ o reguliranim profesijama i zahtjeve države ugovornice EGP-a u kojoj se pruža usluga, kojima se obavljanje djelatnosti ograničava na određenu struku;
 7. pravila EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti iz Uredbe (EEZ-a) br. 1408/71;
 8. upravne uvjete u svezi slobodnog kretanja osoba i njihovim prebivalištem ili boravištem, sukladno Direktivi 2004/38/EZ;
 9. pravila vezana uz vizni sustav i boravak državljana trećih zemalja;
 10. pravila o nadzoru i provjeri pošiljaka otpada;
 11. prava intelektualnog vlasništva;
 12. akte koji po zakonu zahtijevaju sudjelovanje javnog bilježnika;
 13. pravila o zakonom obveznoj reviziji godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih računa;
 14. registraciju vozila zakupljenih u drugoj državi ugovornici EGP-a (leasing);
 15. odredbe koje se odnose na ugovorne i izvanugovorne obveze, uključujući oblik ugovora, određene u skladu s propisima međunarodnog privatnog prava.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.