Izobrazba certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE CERTIFICIRANIH GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može se izdati pravnoj osobi koja:

 1. osigura stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja certificiranih radnika:

– Stručne osobe koje će voditi teorijski dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka (1) podstavka 1. ovog članka su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva ili arhitekture, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer građevinske struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer građevinarstva ili arhitekture, a koje imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućem području računajući od dana završetka odgovarajućeg školovanja. Pod odgovarajućim usmjerenjem smatra se usmjerenje na području, odnosno zanimanje/zanimanja za koje/koja se Program izobrazbe radnika provodi.

– Stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka (1) podstavka 1. ovog članka su osobe koje imaju najmanje završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućem području, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: arhitektonske ili građevinske struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer arhitektonske ili građevinske struke, a koje imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućem području računajući od dana završetka odgovarajućeg školovanja. Pod odgovarajućim usmjerenjem smatra se usmjerenje na području, odnosno zanimanje/zanimanja za koje/koja se Program izobrazbe radnika provodi.

 1. raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela Programa izobrazbe u skladu s posebnim propisima i modelima u skladu s Programom izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU (Prilog 1.).
 2. osigura administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova.

Potrebni dokumenti za nositelja Programa izobrazbe

 1. preslike diploma, odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;
 2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;
 3. preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapisi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe;
 4. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1 Pravilnika;
 5. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa izobrazbe;
 6. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe;
 7. izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa izobrazbe u skladu s člankom 11. stavkom 1. točka 2. Pravilnika;
 8. ugovori o djelu predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa izobrazbe o sudjelovanju u provedbi Programa izobrazbe.
 9. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

Fizičkoj osobi državljaninu države Ugovornice EGP-a koja izvodi radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj, izdaje se Potvrda za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP-a

Potrebni dokumenti za fizičku osobu:

 1. Zahtjev prema Prilogu 3. Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu („Narodne novine“ broj  67/17.)
 2. Certifikat druge države članice
 3. Pisanu izjavu tijela koje je izdalo certifikat da je certifikat izdan u skladu s Build Up Skills europskom inicijativom za povećanje znanja i vještina građevinskih radnika koji rade na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU.

Prilozi zahtjevu moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe.

Naknada

35 HRK upravna pristojba za podnošenje zahtjeva za dodjelu suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA NA UGRADNJI DIJELOVA ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-A

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: zahtjevi.croskills@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 (0) 1 3782-444

zahtjevi.croskills@mgipu.hr

Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu („Narodne novine“ broj  67/17.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.