Izvođenje tehničkog ispitivanja i analize drva i proizvoda od drva

Nadzor kakvoće i potvrđivanje, certifikacija ploča iverica za opću uporabu

Nadzor kakvoće drva, proizvoda od drva i sporednih šumskih proizvoda.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenu sukladnosti odnose se na stručnu osposobljenost osoblja, potrebnu opremu i prostor, neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne, odgovornosti za obavljeni rad, ako odgovornost nije propisana drugim zakonom, te druge uvjete. Molim, dolje pogledajte Prilog 1. navedenoga Pravilnika, u kojemu su navedeni minimalni kriteriji koji se moraju uzeti u obzir za imenovanje ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti.

Za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja dokažu svoju sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim normama sadržanim u Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika, pretpostavlja se da zadovoljavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom, te se potvrda o akreditaciji smatra dokazom o ispunjavanju propisanih zahtjeva. Molim, dolje pogledajte Prilog 2. navedenoga Pravilnika, u kojem je naveden popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može biti gospodarski subjekt za proizvode koje ocjenjuje niti može biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište i/ili na raspolaganje, instalaciju, korištenje ili održavanje tih proizvoda.

U Republici Hrvatskoj vrijede dokumenti o sukladnosti drvenih ploča izdani u inozemstvu (ako su izdani u skladu s odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti).

Potrebni dokumenti

zahtjev za izdavanje Rješenja o ovlaštenju tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje poslova ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti drvnih ploča

– dokaz o registriranosti

– dokumentacija kojom se potvrđuje stručna osposobljenost osoblja, popis opreme i tlocrt objekta sa pripadajućom dokumentacijom o opremi za ispitivanje.

Naknada

Upravna pristojba 50 HRK

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Sektor drvne industrije

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6443-210

E-mail: drvna.industrija@mps.hr

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (NN 24/11)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ovlaštenju, za obavljanje poslova ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti drvnih ploča za opću uporabu

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.