Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, pružanje usluga za robu vojne namjene te prijenos obrambenih proizvoda

Uvjeti za obavljanje prometa robe

Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, pružanje usluga za robu vojne namjene te prijenos obrambenih proizvoda, temeljem ovoga Zakona, mogu obavljati pravne i fizičke osobe – obrtnici, registrirane za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisane u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava ili u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene.

Fizičkoj osobi – građaninu nije dozvoljen izvoz i pružanje usluga robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te prijenos obrambenih proizvoda. Fizička osoba (kao građanin) može uvoziti robu za svoje potrebe temeljem odobrenja na nabavu od Ministarstva unutarnjih poslova.

Uvjeti za upis u očevidnik

Upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja se na temelju pisanog zahtjeva odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu.

Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku rješenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove o obavljanju djelatnosti proizvodnje odnosno prometa oružja i streljiva ili eksplozivnih tvari,
 • presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti prometa robe,
 • osobni identifikacijski broj,
 • uvjerenje nadležnog tijela da pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik nije pod istragom radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, ne starije od šest mjeseci,
 • naziv banke i dokumente ovjerene od banke čiji je deponent (kopije posljednjeg bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, kopiju kartona deponiranih potpisa),
 • izjavu o broju i strukturi zaposlenih,
 • izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj ili fizička osoba – obrtnik, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u oblasti izvoza i uvoza, kao i kontroli smještajnog prostora te prijevoznih sredstava.

Presliku rješenja MUP-a nije potrebno dostaviti ukoliko osoba dostavi izjavu da se neće baviti proizvodnjom ili prometom oružja, odnosno eksplozivnih tvari.

Upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, obavlja se na temelju pisanog zahtjeva ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi ili žigom i vlastoručnim potpisom fizičke osobe – obrtnika.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti pružanja usluga,
 • osobni identifikacijski broj osobe,
 • uvjerenje nadležnog tijela da pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik te osoba zadužena za brokering, nije pod istragom za kazneno djelo radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima, ne starije od šest mjeseci,
 • naziv banke i dokumente ovjerene od banke čiji je deponent (kopije posljednjeg bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, kopiju kartona deponiranih potpisa),
 • izjavu o broju i strukturi zaposlenih,
 • izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u oblasti pružanja usluga,
 • izjavu kojom odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik, ovlašćuje jednu ili više zaposlenih osoba da za ime i račun te tvrtke obavlja brokerske usluge.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donosi rješenje o upisu u Očevidnik, protiv kojega rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Dozvole za izvoz, uvoz robe, pružanje usluga te prijenos obrambenih proizvoda

Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, pružanje usluga za robu vojne namjene te prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije obavlja se temeljem dozvola.

Dozvole izdaje Ministarstvo temeljem suglasnosti Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čine predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo.

Uz zahtjev za pojedinačnu dozvolu za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

 • specifikaciju gotovog streljiva i njegovih pojedinih komponenti (čahure, kapsule, barut i zrna), odnosno specifikaciju vatrenog oružja ukoliko se zahtjev odnosi na navedene vrste roba (obrazac)
 • presliku dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe za robu iz Popisa robe vojne namjene (kada se radi o kemikalijama formulu strukture tvari i registracijski broj servisa za kemijske sažetke CAS)
 • predračun ili narudžbu
 • potvrdu kojom pravna ili fizička osoba-obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi posljednjih šest mjeseci
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi, ovisno o vrsti robe, krajnjem korisniku ili namjeni i ostalu potrebnu dokumentaciju (odgovarajuća specifikacija robe, potrebni podaci o krajnjoj namjeni i/ili slično)

Uz zahtjev za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava potrebno je priložiti uvoznu dozvolu izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku izdanu ili ovjerenu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika.

Naknada

Upravna pristojba za upis u Očevidnik 35 HRK u državnim biljezima kod predaje zahtjeva

Upravna pristojba za dobivanje dozvole 85 HRK

Podaci za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun RH

Broj računa/IBAN: HR1210010051863000160

Model i poziv na broj: HR64 5002-748-OIB trgovačkog društva/MB obrtnika

Svrha doznake: upravna pristojba – dozvola za uvoz, izvoz, pružanje usluge, prijenos

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78,  10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

info@mingor.hr

Zakon o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13)

Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 104/13)

Odluka o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 101/13 i 59/14).

Pravni lijek

Ukoliko Povjerenstvo uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev temeljem ovoga Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.