Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za donošenje i provedbu Odluke o obavljanju usluge:

 1. Područje pružanja javne usluge je područje jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odlukom o načinu pružanja ove usluge ovoga članka odrediti područje pružanja te usluge na razini mjesne samouprave sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
 2. Javnu uslugu pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga koja sadrži:
 • kriterij obračuna količine otpada,
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
 • najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 • područje pružanja javne usluge.
 • odredbe propisane Uredbom o komunalnom otpadu iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (kada Uredba stupi na snagu).
 • opće uvjete ugovora s korisnicima.
 1. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona:
 • trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela,
 • javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
 1. Davatelj usluge dužan je:
 • udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja,
 • predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom,
 • snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom,
 • raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova
 1. Davatelj usluge može sklopiti ugovor o pružanju javne usluge s pravnom i fizičkom osobom – obrtnikom na njegov zahtjev
 2. Davatelj usluge koji osim pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, obavlja i drugu djelatnost, mora osigurati knjigovodstveno vjerodostojno praćenje prihoda i rashoda djelatnosti i organizacijsko razdvajanje obavljanja djelatnosti
 3. Direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem usluga:
 • mora posjedovati stručna znanja i sposobnosti u vezi obavljanja poslova gospodarenja otpadom i propisa o gospodarenja otpadom,
 • odgovorna je za stručno i učinkovito obavljanje poslova i s tim u vezi provedbu propisa koji uređuju gospodarenje otpadom,
 • mora posjedovati važeću potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

Kada tvrtka obavlja prikupljanje i prijevoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada do ovlaštenog oporabitelja ili zbrinjavatelja bez skladištenja tog otpada nije potrebno izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, već je dovoljno da je tvrtka upisana u Očevidnik prijevoznika otpada.

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva), 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetika

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

 okolis.otpad@mzoe.hr

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br. 23/07, 111/07)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN, br.“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se donosi Odluka

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.