Usluga prikupljanja određene posebne kategorije otpada

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

 Uvjeti za donošenje i provedbu Odluke o obavljanju usluge:

 1. Uslugu sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada može obavljati odabrani podnositelj programa za obavljanje navedene usluge na temelju odluke Fonda za zaštitu okoliša I energetske učinkovitosti o odabiru najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada za određeno područje, a sa kojim je Fond sklopio ugovor o obavljanju navedene usluge.
 1. Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada objavljuje se u Narodnim novinama, sredstvima javnog priopćavanja i na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost. Fond donosi odluku o odabiru najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada za određeno područje, uzimajući u obzir sljedeće uvjete:
 • raspolaganje potrebnim brojem i stručnim profilom radnika za ostvarenje operativnog programa rada,
 • raspolaganje financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje operativnog programa rada,
 • raspolaganje skladišnim prostorom, radnicima, prijevoznim sredstvima i potrebnom dodatnom opremom kojom se osigurava sakupljanje i prijevoz sakupljenog otpada od proizvođača do skladišta, odnosno osobe ovlaštene za obradu otpada zavisno od količine za koju se pretpostavlja da će nastati na području na koji se odnosi program iz javnog poziva prema raspoloživim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine,
 • ponuđeni iznos troškova za obavljanje djelatnosti sakupljanja određene posebne kategorije otpada.

Potrebni dokumenti:

 1. Program za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada mora sadržavati sljedeće podatke:
 • matični broj, OIB, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-adresu podnositelja programa,
 • vrste posebne kategorije otpada na koje se odnosi program,
 • ponudu cijene za obavljanje poslova sakupljanja posebnih kategorija otpada za područje na koje se odnosi program.
 1. Uz program za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada prilaže se:
 • dozvola za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada na koju se odnosi program,
 • izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra,
 • preslika radne knjižice ili ugovora o radu,
 • dokazi o ispunjavanju svih uvjeta za odabir najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada, uključujući operativni program rada i elaborat.

Daljnji uvjeti:

 1. Osoba koja namjerava sklopiti ugovor s Fondom za obavljanje usluge obrade otpada određene posebne kategorije otpada dužna je pribaviti ovlaštenje Ministarstva.
 2. Ministarstvo raspisuje javni poziv u Narodnim novinama i vlastitim mrežnim stranicama za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja.
 3. Zahtjev za izdavanje ovlaštenja sadrži:
 • matični broj, OIB, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-adresu podnositelja zahtjeva,
 • vrste posebne kategorije otpada za koje se traži izdavanje ovlaštenja.
 1. Uz zahtjev prilaže se:
 • izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra,
 • dozvola za obradu odgovarajućeg otpada,
 • preslika radne knjižice ili ugovora o radu,
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta ovoga Zakona, uključujući operativni program rada
 1. Ministarstvo izdaje ovlaštenje osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • da raspolaže s postrojenjem i opremom koja ispunjava odgovarajuće tehničko-tehnološke uvjete za obradu otpada kada se obradom dobiva novi proizvod, energija ili sirovina koja obradom prestaje biti otpad i raspolaže organizacijskim sposobnostima za ispunjavanje godišnjeg operativnog programa rada, te raspolaže postrojenjem i opremom koja ispunjava odgovarajuće tehničko-tehnološke uvjete za zbrinjavanje otpada ako se ne može ili nije ekonomski isplativa obrada u smislu dobivanja novih sirovina, proizvoda ili energije,
 • da postrojenje i oprema može obraditi otpad u količini za koju se pretpostavlja da će nastati na području Republike Hrvatske prema raspoloživim službenim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine,
 • da posjeduje godišnji operativni program rada kojim se detaljno obrazlažu mogućnosti ispunjenja potrebnih uvjeta,
 • da raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje godišnjeg operativnog programa rada.

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva) + 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetika

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se donosi Ovlaštenje

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 28.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.