Knjižnična djelatnost

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu.
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.

ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

 • Knjižnična građa
 • Prostor, oprema i pristup informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji
 • Sredstva za rad (sredstva za plaće, sredstva za nabavu građe, sredstva za program, materijalne izdatke, stalno stručno usavršavanje knjižničarskih djelatnika i sredstva za zaštitu knjižnične građe, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje)
 • Rad stručnih knjižničarskih djelatnika
 • Program rada i razvitka
 • Upis u Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu knjižnice odnosno knjižnične djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U UPISNIK KNJIŽNICA I KNJIŽNICA U SASTAVU

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture – Uprava za arhive, knjižnice i muzeje

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17)

Odobrenje

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.