Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Ovu djelatnost mogu obavljati organizacija za kolektivno ostvarivanje prava (OKP) i neovisni upravljački subjekt (NUS).

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate OKP (neprofitnu organizaciju koja pripada ili je pod kontrolom svojih članova -nositelja prava, te koja kolektivno ostvarivanje prava obavlja kao svoju glavnu ili jedinu djelatnost) ili NUS (profitnu organizaciju koja ne pripada svojim članovima niti je pod njihovom kontrolom ali kolektivno ostvarivanje prava obavlja kao svoju glavnu ili jedinu djelatnost), omogućeno vam je kao pravnim osobama pružanje usluga kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana i ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • Potrebno je prethodno odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) za obavljanje djelatnosti;
 • navedeni uvjet se primjenjuje na OKP sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Hrvatskoj ili drugoj državi EU-a te na NUS sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Hrvatskoj;
 • Zavod izdaje odobrenje na zahtjev OKP-a ili na zahtjev NUS-a iz ove točke ako OKP ili NUS ima odgovarajuće materijalne i ljudske resurse za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava koji obuhvaćaju: poslovni prostor opremljen odgovarajućom informatičkom i komunikacijskom opremom za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i stručnu službu za obavljanje pravnih i financijskih poslova, u kojoj je zaposlena najmanje jedna osoba sa završenim studijem prava, koja ima najmanje dvije godine stručnog iskustva na poslovima ostvarivanja autorskog i srodnih prava i znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika te najmanje jedna osoba čije stručne kvalifikacije udovoljavaju propisima za vođenje računovodstva i koja ima najmanje dvije godine stručnog iskustva na poslovima organiziranja i vođenja računovodstva (iznimno se obavljanje pravnih i računovodstvenih poslova može pisanim ugovorom povjeriti odvjetniku odnosno pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti računovodstva, ako udovoljavaju ostalim pretpostavkama navedenim za stručnu službu).
 • Zavod izdaje odobrenje samo jednoj OKP za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava (pri tome će Zavod uzeti u obzir broj članova na temelju dobivenih punomoći, broj ugovora o uzajamnom zastupanju s OKP u drugim državama kao i druge okolnosti koje upućuju na to da bi ta OKP najučinkovitije obavljala poslove kolektivnog ostvarivanja prava).
 • Zavod izdaje odobrenje samo onom NUS-u sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Hrvatskoj koji pruži odgovarajuće pisane dokaze u obliku ugovora ili punomoći (dokazi se odnose na to da NUS zastupa određene nositelje prava u pogledu određenog prava, kategorije prava i vrste djela ili predmeta srodnih prava), koji su izričito u pisanom obliku obavijestili OKP koja ima odobrenje Zavoda da ne ostvaruje njihova prava, i to za pojedinu vrstu prava koja se ne ostvaruju isključivo putem sustava obaveznog kolektivnog ostvarivanja prava.
 • NUS sa sjedištem ili poslovnim nastanom u nekoj drugoj državi članici EU-a može obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava u Hrvatskoj ako po pravu države u kojoj ima sjedište ili poslovni nastan može u toj državi obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava te je o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Hrvatskoj prethodno poslao Zavodu pisanu obavijest klasičnom poštom ili na e-kolektivna@dziv.hr u kojoj je potrebno navesti sve podatke o svim nositeljima prava, uključujući podatke o pravima, kategorijama prava, vrstama djela ili predmeta srodnih prava koje za te nositelje prava na temelju dobivenih punomoći namjerava ostvarivati.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava koji podnosi OKP sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Hrvatskoj ili u drugoj članici EU-a kao i NUS sa sjedištem ili poslovnim nastanom u Hrvatskoj podnosi se običnom poštom ili na adresu e-pošte: e-kolektivna@dziv.hr, a zahtjevu se prilažu:

 • Dokaz o pravnom obliku OKP-a ili NUS-a, uključujući i podatak o registriranoj djelatnosti te o adresi sjedišta
 • Statut pravne osobe
 • Opća pravila o raspodjeli iznosa koji pripadaju nositeljima prava te sva druga interna pravila OKP-a ili NUS-a kao što su pretpostavke za članstvo, obrasci ugovora o davanju dopuštenja za korištenje predmeta zaštite, cjenici, opća pravila o troškovima ostvarivanja prava, opća pravila o odbicima od prihoda od prava i od prihoda koji proizlaze iz ulaganja prihoda od prava, opća pravila o korištenju neraspodjeljivih iznosa (samo za OKP) i dr.
 • Popis osoba koje upravljaju poslovanjem OKP-a ili NUS-a
 • Pretpostavke za članstvo i pretpostavke za otkazivanje upravljanja pravima
 • Popis članova na temelju dobivenih punomoći (za OKP i NUS)
 • Popis ugovora o uzajamnom zastupanju s drugim (inozemnim) organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava (za OKP-ove)
 • Pisana izjava odgovorne osobe (potkrijepljenu odgovarajućim podacima) iz koje proizlazi da OKP ili NUS ima odgovarajuće materijalne i ljudske resurse za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava
 • Pisana izjava (potkrijepljenu odgovarajućim podacima) iz koje proizlazi da OKP koja namjerava izdavati multi teritorijalna odobrenja za korištenje internetskih prava na autorskim glazbenim djelima ima odgovarajuće informatičke kapacitete za elektroničku obradu podataka koji su potrebni za izdavanje takvih odobrenja, utvrđivanje repertoara i praćenje njegova korištenja, razmjenu podataka s nositeljima prava i pružateljima internetskih usluga, izdavanje računa korisnicima, prikupljanje prihoda od prava te raspodjele iznosa nositeljima prava (za OKP-ove)
 • Dokaz o završenom stupnju obrazovanja, odgovarajućem stručnom iskustvu i o znanju stranih jezika za osobu koja je odgovorna za pravne poslove ostvarivanja prava (za OKP i NUS)
 • Dokaz o udovoljavanju uvjetima propisa za vođenje računovodstva i o odgovarajućem stručnom iskustvu za osobu koja je odgovorna za financijske poslove ostvarivanja prava (za OKP i NUS)
 • Dokaz o plaćenim troškovima postupka ispitivanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava ili srodnih prava (za OKP i NUS).

Naknade

53,09 EUR za troškove postupka ispitivanja zahtjeva za izdavanje odobrenja

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR 63

Poziv na broj: 5681-6179-610003

Svrha: Naknada za izdavanje odobrenja – kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Korisnik: Državni proračun


Prijava

e-kolektivna@dziv.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 6109 825

info@dziv.hr

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava (NN 38/22)

Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva (NN 66/21)

Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 119/21)


Odobrenje

 Rješenje kojim se organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava ili neovisnom upravljačkom subjektu odobrava obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost podnošenja tužbe u roku od 30 dana od dana primitka rješenja Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10 020 Zagreb.

O tužbenom zahtjevu Sud odlučuje presudom, a tužbeni zahtjev tužitelja Sud može odbiti ili usvojiti. Presuda Suda se dostavlja svim strankama u sporu pisanim ili elektroničkim putem i otprema u roku od 15 dana od dana objave, a ako nije objavljena, od njezina donošenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.