Kombinirani prijevoz tereta

Opći uvjeti

Kod kombiniranog prijevoza tereta kojim se smatra prijevoz tereta između država članica, pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivi sanduk ili kontejner od 20 stopa ili više, koristi na cesti pri početnoj ili završnoj dionici putovanja, a u dionici prijevoza željeznicom, unutarnjim vodama ili morem, ta dionica mora biti dulja od 100 km zračne linije. Pri tome prijevoz tereta koji se odvija cestom čini početnu ili završnu dionicu cestovnog prijevoza:

– između mjesta utovara tereta i najbližeg odgovarajućeg pretovarnog kolodvora pri početnoj dionici te između najbližeg odgovarajućeg pretovarnog kolodvora i mjesta istovara pri završnoj dionici ili

– unutar promjera koji nije veći od 150 km zračne linije od luke unutarnjih voda ili pomorske luke utovara ili istovara.

Posebni uvjeti

 1. organizator prijevoza ima pravo na 150,00 kuna naknade po kamionu, prikolici, poluprikolici, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivom sanduku ili kontejneru od 20 stopa ili više, sa kojima je obavljen kombinirani prijevoz tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem

Poticaj mora biti ispod vrijednosti utvrđenih u točki 107., stavak (b) Smjernica Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (poticaj za smanjenje vanjskih troškova – 30% ukupnog troška željezničkog prijevoza, do 50% opravdanih (prihvatljivih) troškova).

 1. željeznički prijevoznik za vlak koji preveze teret u kombiniranom prijevozu tereta ostvaruje pravo na poticaj u iznosu od 2,00 kune po vlak kilometru koji se plaća kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi.

Poticaj mora biti ispod vrijednosti utvrđenih u točki 107., stavka (a) Smjernica Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (poticaj za korištenje željezničke infrastrukture – 30% ukupnog troška željezničkog prijevoza, do 100% opravdanih (prihvatljivih) troškova).

 1. vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriran u Republici Hrvatskoj, a kojima se tijekom 12 mjeseci od dana zadnje ovjere tehničke ispravnosti vozila obavljao prijevoz tereta u početnoj i/ili završnoj dionici do ili od željezničkog terminala za kombinirani prijevoz ili pretovarnog kolodvora, oslobađa se od obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta do iznosa od najviše 50% koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja je utvrđena posebnim propisom.

Potrebni dokumenti:

– obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta

– obrazac izjave o korištenju potpora male vrijednosti

– potrebna je dokumentacija sukladna Uredbi Vijeća br. 60/11/EEZ (kako je izmijenjena Uredbom 569/2008/EZ) i ostalo kako slijedi:

 1. Prijevozni dokument koji sadrži sljedeće informacije:
  • ime i adresu pošiljatelja
  • vrstu i težinu tereta
  • mjesto i datum primitka tereta za prijevoz
  • mjesto isporuke tereta
  • željezničke utovarne i istovarne kolodvore ili utovarne i istovarne luke unutarnjih voda ili pomorske utovarne ili istovarne luke
 2. Ostali dokumenti kojima se dokazuje kombinirani prijevoz tereta

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta:

 • Zahtjev se ispuni i vlastoručno potpiše.
 • Zahtjev se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa Izjavom o korištenju potpora male vrijednosti, svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku.
 • Rješenje kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja rješenja ostvaruje se pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta

OBRAZAC Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: poticaji-kombinirani@mmpi.hr

s naslovom: poticaji-kombinirani

Naknada

35 HRK

Broj računa za plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB pravne osobe

Svrha doznake: upravna pristojba – rješenje kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1 6169 080

poticaji-kombinirani@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta („Narodne novine“, broj 120/16)

Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta („Narodne novine“, broj 5/18)

Uredba Vijeća br. 11 o ukidanju diskriminacije u cijenama i uvjetima prijevoza, prema članku 79. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice (kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 569/2008)

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.