Ljekarnička djelatnost

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i članstva u Hrvatskoj ljekarničkoj komori.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na hljk@hljk.hr, uz skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU/EGP poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o razini znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj
 • podaci o osiguranju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (ovjerena preslika)
 • dokaz o članstvu i odobrenju za samostalan rad Hrvatske ljekarničke komore
 • dokaz o državljanstvu – ovjereni prijevod od sudskog tumača
 • vjenčani list ili drugi dokaz ukoliko je došlo do promjene imena i/ili prezimena (prijevod)

Priznavanje kvalifikacije 

Hrvatska ljekarnička komora provodi priznavanje stručne po automatskom sustavu:

 • ako je stručna kvalifikacija stečena u EU/EGP i ako je podnositelj zahtjeva državljanin države EU-a/EGP-a

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije koje će se provesti po automatskom sustavu podnosi se na hljk@hljk.hrovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača

 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Zahtjev i dokumentaciju može podnijeti putem pošte ili izravno nadležnom tijelu ili gore navedenim elektroničkim putem.

 1. Potrebni dokazi prema automatskom sustavu:
 • dokaz stručne kvalifikacije upisane u točki 5.6.2. Direktive 2005/36 EZ (može se predati i potvrda nadležnog tijela matične države EU-a/EGP-a kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnoj osposobljenosti upravo onaj koji je obuhvaćen Direktivom; Hrvatska ljekarnička komora može navedeno provjeriti s drugim tijelom putem IMI sustava)
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi da stručna kvalifikacija ispunjava minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 44. Direktive 2005/36 EZ (navedenu potvrdu Hrvatska ljekarnička komora može zatražiti od drugog tijela putem IMI sustava)
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi o stečenim pravima kada stručna kvalifikacija ne udovoljava minimalnim uvjetima osposobljenosti iz članka 44. Direktive 2005/36 EZ ako je osposobljavanje započelo prije referentnog datuma iz točke 5.6.2. Direktive 2005/36 EZ, a nositelj stručne kvalifikacije je stvarno i zakonito obavljao djelatnost ljekarnika najmanje tri godine uzastopno unutar pet godina prije izdavanja potvrde
 • u slučaju da je druga država EU-a/EGP-a već priznala stručnu kvalifikaciju podnositelja zahtjeva stečenu izvan EU-a/EGP-a, zahtjevu je potrebno priložiti:
  1. dokaz da je država EU-a/EGP-a priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji i utvrdila minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 44. Direktive
  2. potvrdu iste države EU-a/EGP-a o najmanje tri godine stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti ljekarnika u toj državi EU-a/EGP-a.
 1. Potrebni dokazi prema općem sustavu priznavanja dostavljaju se nadležnom tijelu putem pošte kao ovjerene kopije originala s prijevodom na hrvatski jezik:
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o prethodno završenom obrazovanju
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  1. diplomu
  2. dodatak diplomi
  3. studijski nastavni plan i program važeći u vrijeme završetka studija
 • dokaz o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz o članstvu u inozemnoj ljekarničkoj komori, ako je član
 • potvrda o kompetentnosti

Hrvatska ljekarnička komora, kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije ljekarnika u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU
 • punomoć za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu
 • dokaz o uplati naknade

Naknade

212,03 EUR za opće postupke

53,01 EUR za automatske postupke

Upravna pristojba ne plaća se na zahtjev, rješenje niti žalbu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR8523600001101243041

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Svrha uplate: Naknada za priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Korisnik: Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10000 Zagreb, Hrvatska

U slučaju uplate u inozemstvu uplaćuje se protuvrijednost gore navedenog iznosa po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, na:

Žiro račun / IBAN Hrvatske ljekarničke komore, otvorene kod Zagrebačke banke d.d, HR8523600001101243041

SWIFT / BIC: ZABAHR2X

Poziv na broj: OIB uplatitelja ili drugi identifikacijski broj podnositelja zahtjeva


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

+385 1 4607 555

pisarnica@miz.hr

Hrvatska ljekarnička komora

Martićeva 27

10 000 Zagreb

+385 1 4616 805

hljk@hljk.hr

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija


Odobrenje

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po automatskom sustavu:

Rješenje Hrvatske ljekarničke komore o upravnom zahtjevu.

Rok ishođenja za automatsko priznavanje: u roku do 30 dana a najdulje u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po općem sustavu:

Rješenje Hrvatske ljekarničke komore o upravnom zahtjevu.

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi. 


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja na Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10 000 Zagreb ili na hljk@hljk.hr.

U žalbi žalitelj treba navesti rješenje koje pobija, naziv strukovne komore kao javnopravnog tijela koje je donijelo i zbog čega je nezadovoljan rješenjem. Ako žalitelj iznosi nove činjenice i nove dokaze dužan je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka pred strukovnom komorom.

Kada strukovna komora u zdravstvu, kao prvostupanjsko tijelo zaprimi žalbu ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Ako žalba nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, strukovna komora će rješenjem odbaciti žalbu rješenjem.

Ako strukovna komora ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva kao drugostupanjskom tijelu.

Ministarstvo zdravstva mora rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe mjesno nadležnom Upravnom sudu (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Tužba se podnosi neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja 8. prosinca 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.