Turističke usluge u lukama nautičkog turizma – Marina, Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi ili u Švicarskoj, možete slobodno pružati usluge na povremenoj ili privremenoj osnovi, bez obveze registracije u Hrvatskoj, uz uvjet da:
 • dostavite pisanu izjavu o pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koju dostavlja Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge;
 • podnesete e-zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma (ali nema obveze registracije poslovnog nastana);
 • dostavite dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 • dostavite dokaz o koncesiji, ako je ona potrebna u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju koncesije na pomorskom dobru
 • dostavite dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • e-zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
 • dostavi izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra (za fizičku osobu) sa registriranom djelatnošću za pružanje usluga u nautičkom turizmu
 • dostavi dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 • koncesija, ako je ona potrebna u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju koncesije na pomorskom dobru.
 • dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 120/19)

Marina – Prilog I.

Nautičko sidrište – Prilog II.

Nautičko privezište – Prilog III.

Odlagalište plovnih objekata –Prilog IV.

Suha marina – Prilog IV.

Uvjeti glede gradnje, „uporabljivosti objekta“:

 1. a) uporabna dozvola ili
 2. b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19):

Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

–uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera ili

 1. c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći akti i dokumenti:

Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji

Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) ili

 1. d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola

 Naknada

20 HRK za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu

210 HRK za rješenja za sidrišta i odlagališta plovnih objekata

700 HRK za rješenja za suhe marine

1.050 HRK za rješenja za marine

Informacije o e-plaćanjima: Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, ali ovise o županiji. Informacije za plaćanje za marine u Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi putem e-usluge, nije potrebno slanje istoga e-poštom.

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • zahtjev se šalje na e-poštu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka).
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga).
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 60 dana (od uredno podnesene dokumentacije, u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid), nakon čega nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja rješenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: upravna tijela županija, Ministarstvo turizma, ili Jedinstvena kontaktna točka

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mint.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) uređuje usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, nadzor i upravne mjere

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 120/19) propisuje vrste, minimalne uvjete i kategorije marina, vrste i minimalne uvjete drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata i uvjete koje moraju ispunjavati te način kategorizacije marina. Vrste propisane pravilnikom su: Marina, Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina

Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja upravnog tijela županije može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma (Prisavlje 14, 10 000 Zagreb) u roku od 15 dana od dostave rješenja. Na žalbu se plaća upravna pristojba od 35 HRK.

Protiv rješenja Ministarstva turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dostave rješenja. Tužba se predaje Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik kod toga Suda ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 06.05.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.