Turističke usluge u lukama nautičkog turizma – Marina, Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu u županiji gdje se nalazi objekt ili na pravni@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata). Usluga se pruža pod uvjetima propisanim za poslovni nastan (Druga opcija).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
  • OIB ili izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra (za fizičku osobu) s registriranom djelatnošću za pružanje usluga u nautičkom turizmu
  • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
  • koncesija, ako je ona potrebna (u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju koncesije na pomorskom dobru)
  • dokaz o „uporabljivosti“ građevine (sukladno Zakonu o gradnji)
  • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma

Naknada

210 HRK za rješenja za sidrišta i odlagališta plovnih objekata

700 HRK za rješenja za suhe marine

1.050 HRK za rješenja za marine

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, ali ovise o županiji.

Informacije za plaćanje za marine pruža Ministarstvo.


Prijava

pisarnica@mints.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)

Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)

Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN  112/1734/1836/19)


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma

Rok ishođenja: 60 dana


Pravni lijekovi i žalbe

Mogućnost žalbe u roku 15 dana Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili na pisarnica@mints.hr, bez plaćanja upravne pristojbe.

Protiv rješenja Ministarstva turizma i sporta nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dostave rješenja. Tužba se predaje Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik kod toga Suda ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Datum ažuriranja: 11. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.