Medicinsko-biokemijska djelatnost

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na ivica.zupan@hkmb.hr, uz skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU-a/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • podaci o osiguranju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (ovjerena preslika)
 • dokaz o državljanstvu – obična preslika i neovjereni prijevod
 • dokaz o razini znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj
 • vjenčani list ili drugi dokaz o promjeni imena i/ili prezimena (prijevod)

Priznavanje kvalifikacije 

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Hrvatska komora medicinskih biokemičara provodi priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu:

 • ako je stručna kvalifikacija stečena u EU/EGP i ako je podnositelj zahtjeva državljanin države EU-a/EGP-a

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koje će se provesti po općem sustavu podnosi se na ivica.zupan@hkmb.hr

 • dokaz o državljanstvu (obična preslika i neovjereni prijevod na hrvatski jezik)
 • dokaz o prethodno završenom obrazovanju (obična preslika i neovjereni prijevod na hrvatski jezik)
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju/stručnoj kvalifikaciji (ovjerena preslika i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača)
  1. diploma
  2. dodatak diplomi
  3. studijski nastavni plan i program važeći u vrijeme završetka studija
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (obična preslika i neovjereni prijevod na hrvatski jezik)
 • dokaz o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju (obična preslika i neovjereni prijevod na hrvatski jezik)
 • dokaz o stručnom iskustvu gdje je primjereno (ovjerena preslika i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača)
 • potvrda o kompetentnosti (ovjerena preslika i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača)

Potrebni dokazi prema općem sustavu priznavanja:

Hrvatska komora medicinskih biokemičara, kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU
 • ovlasti osobu za zastupanje ili primanje pismena (opunomoćenik za primanje pismena) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u inozemstvu
 • dokaz o uplati naknade

Naknade

132,52 EUR za troškove postupka

Upravna pristojba ne plaća se na zahtjev, rješenje niti žalbu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR9623600001101567599

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Svrha uplate: trošak postupka

Korisnik: Hrvatska komora medicinskih biokemičara


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

+385 1 4607 555

pisarnica@miz.hr

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Eugena Kumičića 5, 10 000 Zagreb

+385 1 4572 927

ivica.zupan@hkmb.hr

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)


Odobrenje

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po općem sustavu:

Rješenje Hrvatske komore medicinskih biokemičara o upravnom zahtjevu.

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi. 


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja na Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10 000 Zagreb ili na ivica.zupan@hkmb.hr

U žalbi žalitelj treba navesti rješenje koje pobija, naziv strukovne komore kao javnopravnog tijela koje je donijelo i zbog čega je nezadovoljan rješenjem. Ako žalitelj iznosi nove činjenice i nove dokaze dužan je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka pred strukovnom komorom.

Kada strukovna komora u zdravstvu, kao prvostupanjsko tijelo zaprimi žalbu ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Ako žalba nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, strukovna komora će rješenjem odbaciti žalbu.

Ako strukovna komora ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva kao drugostupanjskom tijelu.

Ministarstvo zdravstva mora rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe mjesno nadležnom Upravnom sudu (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Tužba se podnosi neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.