Održavanje dizala

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga održavanja dizala uz uvjet registracije poslovnog nastana i akreditacije u području inspekcije dizala (prema harmoniziranoj normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012).

Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora ispunjavati kriterije iz harmonizirane norme EN ISO/IEC 17020.

Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora biti neovisna, ne smije projektirati, ugrađivati i održavati dizala, te ne smije biti ugraditelj niti proizvođač dizala ili sigurnosnih komponenti, ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka. To ne isključuje mogućnosti razmjene tehničkih obavijesti s ugraditeljima dizala i proizvođačima sigurnosnih komponenti.

Održavanje dizala može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost (održavatelj) koji brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada.

Održavatelj mora biti upoznat s uputama za uporabu i održavanje dizala, uputama za spašavanje osoba iz dizala te vodi knjigu održavanja dizala.

Održavatelj može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja u skladu s Pravilima za provjeru stručne osposobljenosti održavatelja dizala.

Naknade

Nema

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

+385 1 6106 111

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/19)

Odobrenje

Rješenje o ovlaštenju

Ovlaštenu organizaciju za pregled dizala rješenjem ovlašćuje ministar nadležan za gospodarstvo na temelju dokaza o ispunjavanju kriterija iz stavka 2. i 3. članka 15. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi.

Rok ishođenja: 30 dana

Pravni lijekovi

Rješenje o ovlaštenju je izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave spomenutog Rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 16. siječnja 2024.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.