Održavanje željezničkih vozila

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje sluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Pritom se zahtjev za odobrenje za održavanje željezničkih vozila podnosi na promet.zeljeznice@mmpi.hr ili na adresu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet uz koji se dostavlja sljedeća dokumentacija o posjedovanju:

 • registracije za obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj i policu osiguranja kod osiguravajućeg društva
 • akta organizacijskog ustroja
 • propisanog sustava upravljanja dokumentima
 • propisanog sustava za praćenje utjecaja održavanja na sigurnost i pouzdanost željezničkih vozila u prometu
 • propisanog sustava nabave zamjenskih dijelova, materijala i usluga održavanja
 • propisanih tehnoloških postupaka sukladnih s propisanim normama
 • zaposlenika s odgovarajućom stručnom osposobljenošću
 • potrebne infrastrukture i tehničke opremljenosti
 • potrebne tehničke dokumentacije za održavanje željezničkih vozila
 • Ili raspolaganju s odgovarajućom mjernom i ispitnom opremom
 • uspostavljen propisan sustav upravljanja i osiguranja kvalitete
 • specijalizirane radionice koje obavljaju održavanje uređaja i opreme od posebnog značaja za sigurnost željezničkog prometa ili imati ugovorene te poslove s ovlaštenim specijaliziranim radionicama izvan matičnog sustava održavanja.

Za registraciju za obavljanje djelatnosti i osiguranje 

 • Podnositelj zahtjeva mora posjedovati dokumente iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje poslova održavanja željezničkih vozila sukladno posebnim propisima, što se dokazuje obrtnicom ili potvrdom o upisu u obrtni registar, odnosno rješenjem o upisu u sudski registar izdanim od mjerodavnih tijela.
 • Održavatelj mora biti osiguran kod osiguravajućeg društva za cijelo razdoblje važenja odobrenja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogao prouzročiti naručitelju usluge.

Prijava

promet.zeljeznice@mmpi.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

promet.zeljeznice@mmpi.hr

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti  željezničkog sustava (NN  63/20) – čl. 81..

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11 i 122/12) – čl. 1. do 36.


Odobrenje

Odobrenje za održavanje željezničkih vozila

Rok ishođenja: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva


Pravni lijekovi

Protiv odobrenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.