Odvjetništvo

Prva opcija: SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA 

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj odnosno pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori te čekanja prethodne provjere.

  • odvjetnik iz države članice Europske unije koji nije upisan u Imenik stranih odvjetnika na temelju članka 36.a, 36.b ili 36.d Zakona o odvjetništvu smije obavljati pojedine radnje (sloboda pružanja usluga) u okviru obavljanja odvjetničke službe u skladu s odredbama članka 36.c stavka 1. i 2. tog Zakona te može:
  1. davati savjete o pravu svoje matične države
  2. davati savjete o pravu Europske unije
  3. davati savjete o međunarodnom pravu
  4. davati savjete o pravu Republike Hrvatske
  • odvjetnik koji pruža usluge na način da zastupa stranke pred sudovima u Republici Hrvatskoj djeluje zajedno s odvjetnikom koji u Republici Hrvatskoj ima pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom „odvjetnik“
  • odvjetnik kojem je u Republici Hrvatskoj odbijen upis u odgovarajući imenik odvjetnika zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 48. točke 10. Zakona o odvjetništvu (dostojnost za obavljanje odvjetničke službe), ne može u Republici Hrvatskoj obavljati radnje odnosno pružati usluge na povremenoj ili privremenoj osnovi
  • pri obavljanju radnji odvjetnik je dužan poštovati pravila Kodeksa odvjetničke etike Hrvatske odvjetničke komore
  • pri obavljanju pojedinih radnji u Republici Hrvatskoj odvjetnik mora koristiti naziv iz svoje matične države izražen na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika svoje matične države uz naznaku profesionalne organizacije koja mu je dala dozvolu za obavljanje odvjetničke službe u matičnoj državi i nadležnog tijela pri kojem je upisan u svojoj matičnoj državi
  • odvjetnik je disciplinski odgovoran po Zakonu o odvjetništvu kao da je upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore. Disciplinske kazne i privremene mjere koje ograničavaju odvjetnika mogu biti izrečene samo s valjanošću u Republici Hrvatskoj. Umjesto disciplinske kazne brisanja iz Imenika izriče se zabrana obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj
  • disciplinske mjere mogu se izreći odvjetniku samo ako se u posebnom postupku u skladu s ovim Zakonom, Statutom Hrvatske odvjetničke komore i Kodeksom odvjetničke etike, utvrdi da je odvjetnik odgovoran za povredu svoje dužnosti i ugleda odvjetničke službe
  • odvjetnik koji namjerava pružati usluge na povremenoj ili privremenoj osnovi na način da obavlja radnje zastupanja pred sudovima u Republici Hrvatskoj dostavlja Hrvatskoj odvjetničkoj komori e-izjavu na hok-cba@hok-cba.hr kojom:
  1. pisanim putem obavještava Komoru o namjeri pružanja usluga
  2. prilaže dokaze o osposobljenosti za obavljanje odvjetničke službe
  3. prilaže dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi
  4. odvjetnik koji zastupa stranke pred sudovima u Republici Hrvatskoj može od Komore zahtijevati izdavanje odgovarajuće potvrde radi lakšeg predstavljanja sudu, u kojem slučaju će mu Komora izdati potvrdu

Druga opcija: SLOBODA POSLOVNOG NASTANA  

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana.

Odvjetnik iz države članice EU-a u Republici Hrvatskoj može obavljati:

  1. odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz svoje matične države odnosno
  2. odvjetničku službu pod nazivom «odvjetnik», a sve sukladno zakonom propisanim uvjetima

 

  1. obavljanje odvjetničke službe pod nazivom zanimanja iz matične države:
  • odvjetnik iz države članice Europske unije upisuje se u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz svoje matične države
  • zahtjev za upis se podnosi Hrvatskoj odvjetničkoj komori i prilažu mu se:
  1. dokaz o upisu u odvjetničke udruge u matičnoj ili nekoj drugoj državi odnosno pri nadležnom tijelu matične države
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti (odvjetnik se oslobađa u cijelosti ili djelomice osiguranja iz članka 44. Zakona o odvjetništvu ako je u matičnoj državi u cijelosti ili djelomično istovrijedno osiguran glede uvjeta i opsega pokrića osiguranja)
  4. dokazi se prilažu u prijevodu na hrvatski jezik
  5. o upisu će Komora izvijestiti nadležno tijelo matične države odvjetnika.
  • odvjetnik odvjetničku službu obavlja koristeći pri tome naziv iz svoje matične države izražen na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika svoje matične države, uz naznaku tijela pri kojem je upisan u svojoj matičnoj državi
  • odvjetnik može odvjetničku službu obavljati kao odvjetničko društvo ili zajednički odvjetnički ured pod nazivom zanimanja iz svoje matične države, a može koristiti naziv odvjetničkog društva ili zajedničkog odvjetničkog ureda kojega je član. Odvjetnik koji želi obavljati službu pod nazivom korištenim u matičnoj državi obavijestit će Komoru o činjenici da je član odvjetničkog društva ili zajedničkoga odvjetničkog ureda u matičnoj državi i o tome dostaviti sve potrebne podatke
  • odvjetnik koji svoju djelatnost obavlja pod nazivom zanimanja iz svoje matične države može osnovati odvjetničko društvo ili zajednički odvjetnički ured s odvjetnicima iz Republike Hrvatske ili odvjetnicima iz druge države članice Europske unije te zajedno s odvjetnicima iz Republike Hrvatske ili odvjetnicima iz druge države članice Europske unije zajednički obavljati odvjetničku službu sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu i drugim propisima
  • odvjetnik može zastupati stranke pred sudovima i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj uz uvjete utvrđene Zakonom o odvjetništvu
  • odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnim pravu i o pravu Republike Hrvatske
  • pri obavljanju odvjetničke službe povezane sa zastupanjem stranaka pred sudovima u Republici Hrvatskoj odvjetnik mora djelovati zajedno s odvjetnikom koji u Republici Hrvatskoj ima pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom „odvjetnik“.

       2. obavljanje odvjetničke službe pod nazivom „odvjetnik“:

  • odvjetnik iz države članice Europske unije upisuje se u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom „odvjetnik“, sa svim pravima i dužnostima u obavljanju odvjetničke službe, ako ispunjava uvjete iz članka 48. stavka 1. točki 2., 3., 8., 10., 11., 12. i 13. Zakona o odvjetništvu i ako položi ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske
  • program, postupak i način provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske za svakog podnositelja zahtjeva za upis u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom „odvjetnik“ utvrđuje Komora, uzimajući u obzir sva znanja, vještine i kompetencije koje je odvjetnik iz druge države članice Europske unije stekao u toj ili drugoj državi članici Europske unije ili trećoj državi
  • odvjetnik iz države članice Europske unije oslobođen je obveze polaganja ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske ako se utvrdi da ne postoji znatna razlika između stečenih znanja, vještina i kompetencija te znanja, vještina i kompetencija potrebnih za upis u Imenik odvjetnika
  • ako se utvrde znatne razlike između stečenih znanja, vještina i kompetencija te znanja, vještina i kompetencija potrebnih za upis u Imenik odvjetnika, odvjetnik iz države članice Europske unije polaže ispit samo iz područja za koje su takve razlike utvrđene
  • zahtjev za upis se podnosi Hrvatskoj odvjetničkoj komori i prilažu mu se:
  1. dokaz o pravu na obavljanje odvjetničke službe u svojoj matičnoj državi
  2. drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis
  3. uvjet iz članka 48. stavka 1. točke 10. Zakona o odvjetništvu (dostojnost za obavljanje odvjetničke službe) dokazuje se potvrdom izdanom sukladno propisima matične države odvjetnika
  • odvjetnici mogu zastupati stranke pred sudovima i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj uz uvjete utvrđene Zakonom o odvjetništvu

Odvjetnik iz države članice Europske unije upisuje se u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj obavlja odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik« bez obzira na prethodno navedeno, ako je najmanje tri godine uspješno obavljao odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz matične države, a može se upisati i kao odvjetnik u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

Uvjet trogodišnjeg uspješnog obavljanja službe dokazuje se popisom predmeta na kojima je odvjetnik radio s naznakom poslovnog broja, sadržaja, vremena i opsega rada te faze postupka s priloženim izvodima iz podnesaka i zapisnika, u obliku kojim se jamči tajnost osobnih podataka.

Odvjetnik koji je upisan u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj obavlja odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik«, ima pravo pri obavljanju odvjetničke službe koristiti naziv zanimanja iz svoje matične države izrađen na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika svoje matične države zajedno s nazivom »odvjetnik«.


Naknade

Od 500 do 3.000 EUR za upisninu u imenike plaća koja se plaća prilikom prvog upisa

Od 38,63 do 50 EUR za članarinu koja se plaća ovisno o pripadnosti pojedinom odvjetničkom zboru

Sve naknade plaćaju se na račun Hrvatske odvjetničke komore, IBAN: 6623600001101268409 sukladno dostavljenim podacima za uplatu.


Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska odvjetnička komora

Koturaška ulica 53, 10000 Zagreb

+385 1 6165 200

hok-cba@hok-cba.hr

Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11, 126/21)

Statut Hrvatske odvjetničke komore (NN 151/22)

Kodeks odvjetničke etike (NN 64/07, 72/08, 64/18, 52/21, 83/21, 81/22)

Pravilnik o uvjetima i postupku za priznanje specijalnosti

odvjetnicima upisanim u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore (NN 72/08)

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 138/23)

Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske (NN 38/22, 21/23)

Pravilnik o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne

Pravilnik o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika

Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i

drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu (NN 123/07 i 130/07)

Pravilnik o polaganju ispita iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Pravilnik o uzajamnoj posmrtnoj pripomoći članova Hrvatske odvjetničke komore

Kolektivni ugovor o uvjetima rada, te pravima i obvezama iz radnog odnosa, između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika

Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika (NN 51/22)

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 14/19, 30/23)

Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava (NN 9/14, 151/22)

Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima (NN 9/14, 151/22)

Pravilnik o pečatima i žigovima odvjetničkih zborova Hrvatske odvjetničke komore

Pravilnik o načinu i uvjetima pohrane i obvezi čuvanja spisa Hrvatske odvjetničke komore


Odobrenje

Rješenje o upisu u imenik

Rok ishođenja: od 30 do 60 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja koje se odnosi na stjecanje, mirovanje, obustavu ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva, dopuštena je žalba. Žalba se podnosi Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore u roku od 8 dana od dostave rješenja.

Protiv odluke Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore u naprijed navedenim slučajevima dopušten je priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji se izjavljuje putem Hrvatske odvjetničke komore. Priziv se podnosi u roku od 8 dana od dana dostave odluke Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. prosinca 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.