Odvjetništvo

Odvjetništvo je neovisna i samostalna služba koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

Odvjetnici smiju pružati sve oblike pravne pomoći, a osobito: (i) davati pravne savjete; (ii) sastavljati isprave (ugovore, oporuke, izjave i dr.); (iii) sastavljati tužbe, žalbe, prijedloge, zahtjeve, molbe, izvanredne pravne lijekove i druge podneske; i (iv) zastupati stranke.

Odvjetnik odvjetničku djelatnost može obavljati samostalno, u zajedničkom odvjetničkom uredu ili u odvjetničkom društvu koje osnivaju najmanje dva odvjetnika i to kao javno trgovačko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću. Odvjetnik ne smije obavljati djelatnosti koje su nespojive s ugledom i neovisnošću odvjetnika.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravo na obavljanje odvjetništva na teritoriju Republike Hrvatske stječe se upisom u imenik odvjetnika, a nakon dane svečane prisege. O upisu u imenik odvjetnika rješenje donosi tijelo Komore određen statutom. Pravo na upis u imenik odvjetnika ima osoba koja ispunjava ove uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin,
 2. da je državljanin države članice Europske unije ili druge države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,
 3. da je poslovno sposobna,
 4. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova odvjetništva,
 5. da je završila sveučilišni studij prava na pravnom fakultetu u Republici Hrvatskoj,
 6. da je po završenom studiju najmanje 3 (tri) godine radila u odvjetničkom uredu kao odvjetnički vježbenik ili na pravnim poslovima u pravosudnim tijelima (sudski vježbenik, državnoodvjetnički vježbenik, javnobilježnički vježbenik), ili najmanje 4 (četiri) godine na drugim pravnim poslovima,
 7. da je položila pravosudni ispit u Republici Hrvatskoj,
 8. da protiv nje nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,
 9. da nije u radnom odnosu,
 10. da je dostojna za obavljanje odvjetništva,
 11. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s odvjetništvom,
 12. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje odvjetničke službe,
 13. da priloži izjavu da ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetničke službe,
 14. da ima položen ispit iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Odvjetnik koji je u državi članici EU stekao pravo obavljanja odvjetničkog poziva može, u skladu s uvjetima koje propisuje Zakon o odvjetništvu, u Republici Hrvatskoj obavljati:

– odvjetničke radnje (Direktiva 77/249/EEZ od 22.3.1977.)

– odvjetnički poziv pod nazivom zanimanja svoje matične države (Direktiva 98/5/EZ od 16.2.1988.)

– odvjetnički poziv pod nazivom “Odvjetnik“ (Direktiva 98/5/EZ od 16.2.1988.)

Odvjetnik iz država članica EU može davati savjete o pravu svoje matične države, pravu EU, međunarodnom pravu i pravu Republike Hrvatske.

Pri obavljanju odvjetničke djelatnosti povezane sa zastupanjem stranaka pred sudovima u Republici Hrvatskoj takav odvjetnik mora djelovati zajedno s odvjetnikom koji u Republici Hrvatskoj ima pravo obavljati odvjetničku djelatnost pod nazivom “Odvjetnik“.

Odvjetnici iz zemalja članica EU koji u RH žele obavljati odvjetnički poziv pod nazivom zanimanja iz svoje matične države, sukladno Direktivi 98/5/EZ upisuju se u Imenik stranih odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

Potrebna dokumentacija

 1. Zahtjev
 2. Životopis (vlastoručno potpisan)
 3. Domovnica (original ili ovjereni preslik, ne starija od 6 mjeseci)
 4. Diploma Pravnog fakulteta (original ili ovjereni preslik)
 5. Svjedodžba o pravosudnom ispitu – od 8.10.1991 priznaje se ispit položen samo u Republici Hrvatskoj (original ili ovjereni preslik)
 6. Vlastoručno potpisana izjava da niste pod istragom
 7. Uvjerenje da se protiv vas ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 8. “Upitnik” (obrazac možete preuzeti na dnu stranice)
 9. Ako ste u radnom odnosu – potvrdu o razrješenju dužnosti – kad je upis odobren
 10. Dokaz da imate sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje odvjetničke službe – kad je upis odobren
 11. Liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija od 6 mjeseci)
 12. Dokaz o potrebnoj praksi na pravnim poslovima (kojima se dokazuje gdje ste nakon diplomiranja radili, koje ste pravne poslove obavljali i u kojem razdoblju)
 13. Dvije slike – format – 3×3,5 (muški kandidati s kravatom)
 14. Vlastoručno potpisanu izjavu da kandidat ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetničke službe
 15. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta, mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u RH.
 16. Kandidat koji ima stranu diplomu pravnog fakulteta mora, osim već navedenog, dostaviti program pravnog fakulteta na kojem je diplomirao, te ovjerenu izjavu da je fakultet završio upravo po dostavljenom programu.

Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.

Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Zahtjev za upis mora biti zaprimljen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na kojoj treba biti razmatran.

Naknada

20 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: navesti

broj računa: navesti IBAN

model: navesti

poziv na broj: navesti

svrha doznake: plaćanje pristojbe

E-POSTUPAK za ishođenje suglasnosti za obavljanje odvjetničkih poslova

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog tijela zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Kandidat za upis u Imenik odvjetnika može početi s obavljanjem odvjetničke djelatnosti datumom koji je naznačen u rješenju Hrvatske odvjetničke komore o upisu u Imenik odvjetnika ili Imenik stranih odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska odvjetnička komora

Koturaška ulica 53, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 6165-200

pristup@hok-cba.hr

Zakon o odvjetništvu (Narodne novine 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i18/11)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 82/15)

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11)

Zakon o uslugama (Narodne novine 80/11)

 • Statut Hrvatske odvjetničke komore (Narodne novine 115/13)
 • Kodeks odvjetničke etike (Narodne novine 64/07 i 72/08)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za priznanje specijalnosti
 • odvjetnicima upisanim u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore
 • Poslovnikom o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore (Narodne novine 72/08)
 • Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine 142/12)
 • Pravilnik o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne
 • Pravilnik o WEB stranici odvjetnika
 • Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po
 • službenoj dužnosti (Narodne novine 101/12)
 • Pravilnik o službenoj odjeću odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i
 • drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu (Narodne novine 123/07 i 130/07)
 • Pravilnik o polaganju ispita iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
 • Pravilnik o kreditiranju odvjetnika
 • Pravilnik o uzajamnoj posmrtnoj pripomoći članova Hrvatske odvjetničke komore
 • Kolektivni ugovor o uvjetima rada, te pravima i obvezama iz radnog odnosa, između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika
 • Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (Narodne novine 84/08 i 75/09)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu u imenik odvjetnika.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja koje se odnosi na stjecanje, mirovanje, obustavu ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva, dopuštena je žalba. Žalba se podnosi Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore u roku od 8 dana od dostave rješenja. Protiv odluke Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore u naprijed navedenim slučajevima dopušten je priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji se izjavljuje putem Hrvatske odvjetničke komore. Priziv se podnosi u roku od 8 dana od dana dostave odluke Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.